Ventilová technika a hydraulické seřízení soustavy

Ventilová technika pro radiátory

Ventil skrytý za termostatickou hlavicí není z vnějšku vidět, to ovšem nesnižuje jeho význam pro optimální fungování radiátoru.

Moderní ventilová technika zaručuje ve všech ventilových radiátorech Kermi maximálně přesnou regulaci, tepelný komfort a energetickou účinnost.

Kermi tak v oblasti ventilové techniky radiátorů vytváří nové standardy – zejména také s ohledem na zjednodušené hydraulické seřízení.

Hydraulické seřízení obecně

Hydraulické seřízení rozvodů trubek v budovách je ekonomická i ekologická nezbytnost. Proto jej rovněž vyžadují příslušné normy a předpisy DIN. Pouze radiátor, kterým proudí dostatečné množství otopné vody, může poskytovat potřebný tepelný výkon.

Pojmem hydraulická regulace se rozumí omezení objemového průtoku otopné vody na hodnotu, která odpovídá potřebě tepla jednotlivých radiátorů v soustavě. Každá otopná soustava s lokálně oddělenou výrobou tepla od tepla odevzdávaného do vytápěné oblasti se potýká s problémem rozložení tepla podle potřeby.

Dnešní běžný čerpadlový systém teplovodního vytápění by měl teplo rozdělovat rovnoměrně v souladu s potřebou všech vytápěných místností. Takové rozložení tepla je předpokladem objemového průtoku vody, který se v rozvodech trubek rozloží podle tepelného výkonu. Bohužel je tomu tak velmi zřídka. Podle principu nejmenšího odporu vytéká otopná voda přicházející ze zdroje tepla nejkratší cestou zpět k otopné soustavě.

Tato cesta vede obvykle přes oběhové čerpadlo k nejblíže umístěnému radiátoru v rozvodech trubek. V takovém případě proudí radiátory, které jsou vzdálenější od otopné soustavy nebo mají hydraulicky méně příznivou polohu, pouze nedostatečné množství otopné vody. V důsledku toho nejsou vzdálenější místnosti dostatečně vytápěny, popř. místnosti v blízkosti otopné soustavy jsou přetopeny.

Praxe potvrzuje, že tento problém je často špatně vyhodnocen. Za údajnou příčinu nesprávného rozložení tepla se často považují příliš slabá čerpadla, příliš nízké teploty přívodu nebo nedostatečný výkon zdroje tepla. Následkem je instalace příliš silného čerpadla, přílišné zvýšení teploty přívodu nebo změna nastavení regulace vytápění.

Výsledkem je hlučnost proudění v otopné soustavě, přetopené místnosti a místnosti s nedostatečným vytápěním. S problémem je také spojena zvýšená spotřeba energie pro výrobu a přenos tepla. Problém lze řešit s optimální spotřebou energie pouze hydraulickým seřízením, např. nastavením správných hodnot kv, které umožní přibližně stejný odpor u všech radiátorů v otopném systému.

Zařízení se správně provedeným hydraulickým seřízením soustavy

Správně nastavená hodnota ventilu k zajistí rovnoměrné rozdělení otopné vody.

U ventilových radiátorů Kermi jsou ventily přednastavené již z výroby.

Zařízení s chybějícím hydraulickým seřízením soustavy

Nastavení hodnoty ventilů kv na „zcela otevřeno“.

Spodní radiátor (červený) bude nadměrně zásoben, zatímco horní radiátory budou zásobeny nedostatečně.

Výhody hydraulického seřízení soustavy:

 • úspora energie (až 6 %)
 • ochrana životního prostředí (úspora CO2)
 • komfort (žádné přetápění nebo nedostatečné vytápění, žádný hluk z radiátorů)
 • plnění a kontrola plnění příslušných předpisů prostřednictvím dokumentace (např. energetický štítek, EN 15378, EN 18599)
 • splňuje požadavky na hydraulické seřízení soustavy dle VOB a EnEV
 • využití stupně účinnosti energeticky úsporných zdrojů tepla

Ventily Kermi nastavené z výroby

Charakteristika a výhody

Ventilové radiátory Kermi jsou z výroby přednastaveny ventilovou vložkou na tepelné výkony radiátorů. Sériově přednastavené ventilové vložky umožňují 8 základních nastavení khodnot a 7 mezinastavení.

V rámci celého výkonového spektra se kvůli konstantní přesnosti regulace používají u malých radiátorů ventilové vložky pro jemnou regulací.

Při nastavení hodnoty kv se ve výrobě používá 5 z 15 možných nastavení.

Nastavení hodnoty kv z výroby je přizpůsobeno běžným otopným soustavám (např. v rodinných domcích a dvojdomcích) při diferenčním tlaku (Δp) 100 mbarů.

Upozornění pro jednotrubkový systém:
Pokud jsou pro jednotrubkový systém použity ventilové radiátory, je třeba ventilovou vložku otočit do polohy „8“.

Ventilová vložka V3K / V4K / V6K-S

 • 8 možností základního nastavení
 • 7 možností mezinastavení hodnot kv

 

Stále otevřená regulační přepážka, a díky tomu možnost plynulého nastavení

 • možnost přesnějšího přizpůsobení
 • snadnější čištění (vyplachování) vložek
 • menší náchylnost k závadám

 

Dvě různé velikosti ventilů

 • vyšší přesnost regulace i u malých radiátorů

 

Barevné označení ventilů – podle hodnoty kv

 • hodnotu kv lze ihned rozpoznat
 • náhradní díl (dodává se vždy ventil s maximálním průtokem) lze snadno nastavit

 

Certifikace podle EN 215

 • registrační číslo 6T0002 + 6T0006
Výhody nastavení ventilů z výroby
 1. U otopných soustav do 500 m² užitné plochy, resp. s celkovou délkou všech dílčích úseků v přívodu a zpátečce méně než 100 m téměř ideální hydraulické seřízení.
 2. Úspora energie v průměru až 6 %.
 3. Splňuje požadavky na hydraulické seřízení dle VOB, část C/DIN 18380.
 4. Splňuje požadavky na provedení hydraulického seřízení dle EnEV.
 5. (Splňuje předpoklady pro podporu ze strany KfW a BAFA. Bez hydraulického seřízení nejsou možné žádné dotace nebo úvěry!)
 6. Pozitivní dopad na energetický štítek budovy.
 7. Správný provoz otopné soustavy.
 8. Větší spokojenost zákazníků – méně reklamací.
 9. Úspora času pro projektanty a odborné řemeslníky.

Připojovací šroubení s integrovanou ventilovou vložkou

Ventilový blok pro radiátory Kermi s připojením 50 mm

Pro všechny radiátory s připojením 50 mm nabízí Kermi jako příslušenství ventilový blok. Alternativní připojovací šroubení s integrovanou ventilovou vložkou a nastavitelným bypassem k přepnutí z dvoutrubkového na jednotrubkový provoz.

K dostání je rohový a přímý ventilový blok, vždy sériově s ozdobným krytem. Z kompaktního provedení se tak stane ventilový radiátor s vysoce kvalitním připojením, který je harmonicky sladěným s radiátorem.

 • integrovaná ventilová vložka, s možností přívodu na obou stranách, tedy vlevo nebo vpravo
 • uzamykatelná funkce bypassu pro dvoutrubkové a jednotrubkové systémy
 • připojovací rozměr 50 mm, uzamčení k radiátoru přes ventil a vřeteno
 • rohový a přímý ventilový blok, sériově s krytem
 • kryt v bílé barvě (RAL 9016), v chromu nebo ve vzhledu ušlechtilé oceli

Kermi ventily s dynamickou regulací průtoku

Charakteristika a výhody

Jakmile se vyskytnou odchylky od dimenzovaného případu (případ plného zatížení), narážejí také hydraulicky seřízené systémy rychle na svoji hranici.

Právě v dobách nejvyšší zátěže (např. ráno nebo večer) s krátkodobě vysokou potřebou vytápění už není možné docílit dokonalého vyvážení. Jestliže se na několika radiátorech otevřou termostatické ventily současně, může dojít u prvních radiátorů ve větvi k nadměrnému zásobení a u vzdálenějších radiátorů z důvodu kolísajícího diferenčního tlaku k nedostatečnému zásobení, a v důsledku toho pak nejsou uvedené radiátory dostatečně teplé.

Uživatelé na to reagují otevřením termostatů, což v průběhu dne vede k přehřátí prostoru, jakmile se potřeba topení opět normalizuje. Důsledkem jsou četné reklamace zákazníků nebo nájemců.

Další aspekt, který je třeba zohlednit, je skutečnost, že v budovách před rekonstrukcí již často nejsou žádné informace k rozvodům trubek. V takových případech lze provést hydraulické seřízení jen s nadměrně vysokými náklady.

Použitím ventilu V7K-L s dynamickou regulací průtoku je zajištěno hydraulické seřízení soustavy nejen pro případ dimenzování, ale také pro praxi. Ventil přitom reguluje maximální průtok nezávisle na skutečně přivedeném diferenčním tlaku, resp. nezávisle na kolísání diferenčního tlaku v době špičkové spotřeby, a díky tomu již nedochází k nadměrnému zásobení radiátorů.

Většinou jsou pak zbytečné i obvykle používané regulátory diferenčního tlaku v jednotlivých větvích.

Další časovou úsporu přináší vynechání individuálního zjištění nastavených hodnot jednotlivých radiátorů v závislosti na diferenčním tlaku.

Upozornění:
Instalace kombinovaná z přednastavených ventilových vložek kv a z ventilové vložky V7K-L se nedoporučuje.

Výhody dynamické regulace průtoku
 1. Stejnoměrné zásobení všech radiátorů ve větvi.
 2. Zamezení reklamací ze strany zákazníků nebo nájemců.
 3. Napomáhá bezporuchovému provozu i ve stávající zástavbě s neznámými rozvody trubek.
 4. Hydraulické seřízení vyhovující praxi.
 5. Zpravidla úspora nákladů díky tomu, že není třeba používat regulátory diferenčního tlaku.
 6. Časová úspora díky tomu, že již není třeba zjišťovat hodnoty nastavení radiátorů závislé na diferenčním tlaku.

Připojovací šroubení s integrovanou ventilovou vložkou s dynamickou regulací průtoku

Ventilový blok pro radiátory Kermi s připojením 50 mm

Pro všechny radiátory s připojením 50 mm nabízí Kermi jako příslušenství ventilový blok. Alternativní připojovací šroubení s integrovanou ventilovou vložkou s dynamickou regulací průtoku. K dostání je rohový a přímý ventilový blok, vždy sériově s ozdobným krytem. Z kompaktního provedení se tak stane ventilový radiátor s vysoce kvalitním připojením, který je harmonicky sladěným s radiátorem.

 • integrovaná ventilová vložka s dynamickou regulací průtoku
 • připojovací rozměr 50 mm, uzamčení k radiátoru přes ventil a vřeteno
 • rohový a přímý ventilový blok, sériově s krytem
 • kryt v bílé barvě (RAL 9016), v chromu nebo ve vzhledu ušlechtilé oceli