Podmínky používání

Podmínky používání

1. Obecné údaje

Následující podmínky používání jsou součástí všech věcných břemen ve spojení s používáním domén kermi.de, kermi.com a všech subdomén, které jsou majetkem společnosti Kermi GmbH.
Vedlejší ujednání a doplňky jsou vyžadovány v písemné formě. To platí také pro případ zřeknutí se požadované formy. Pokud by se v těchto podmínkách mělo vyskytnout neplatné ustanovení, zůstávají všechna ostatní ustanovení platná. Neúčinné ustanovení bude nahrazeno účinným ustanovením, které nejblíže odpovídá hospodářskému účelu dotčené formulace.

2. Používání

Jakýkoliv způsob používání domén kermi.de, kermi.com a všech subdomén, které jsou majetkem společnosti Kermi GmbH, je na vlastní nebezpečí. Provozovatel neodpovídá za:

  • webové stránky, na které bylo odkázáno nedopatřením;
  • škody, které vzniknou používáním informací na webových stránkách Kermi;
  • nefunkční odkazy a následky technických chyb;
  • funkci softwaru včetně kalkulaček úspory energie, které byly staženy nebo používány přes domény kermi.com, včetně všech spojených domén;
  • za výsledky výpočtů softwarových nástrojů, vč. kalkulaček úspory energie a nastavení výsledků v praxi;
  • obchody třetích osob, které byly zprostředkovány přes tuto internetovou platformu;
  • kontakty a jejich následky, které vznikly na základě těchto internetových platforem;
  • trestní jednání, přestupky nebo manipulaci třetími osobami, které jsou jakýmkoliv způsobem spojeny s webovými stránkami Kermi resp. se přes internetovou platformu dopouštějí zneužití.

3. Odpovědnost

Informace a údaje na těchto stránkách nepředstavují žádné prohlášení nebo záruku, že by měly výslovný nebo tichý charakter. Nelze je chápat ani jako tiché prohlášení nebo záruku ohledně vlastností, způsobilosti k jednání, vhodnosti k určitým účelům nebo neporušování zákona a patentů. Všechny údaje a zobrazení na webových stránkách jsou pouze přibližné. Směrodatné jsou konkrétní dohody v uzavíraných smlouvách (např. koupě a objednávka).

Na našich internetových stránkách najdete odkazy na jiné internetové stránky. Chtěli bychom poukázat na to, že nemáme žádný vliv na úpravu a obsah stránek, na které se odkazuje. Nemůžeme proto ručit za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu informací poskytovaných na těchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerého obsahu těchto stránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy na externí stránky a jejich obsah, které je uvedený na našich internetových stránkách.

4. Oprávnění k přístupu

Uživatel se na stránku pro partnery společnosti Kermi přihlašuje zadáním úplných a správných údajů. Zákazník sám je odpovědný za ochranu (zachování mlčenlivosti) hesel poskytnutých zákazníkovi pro přístup k nabízeným internetovým službám. Bez písemného souhlasu společnosti Kermi není uživatel oprávněn předávat přístupové údaje (jméno a heslo) třetím osobám mimo přihlášenou společnost. V případě zneužití si společnost Kermi vyhrazuje právní kroky. Uživatel se zavazuje k tomu, že okamžitě změní heslo nebo informuje společnost Kermi, pokud se domnívá, že heslo znají neoprávněné osoby.

5. Povinnosti uživatele

 Uživatel je povinen používat přístup online pouze náležitým způsobem. Možnosti přístupu nesmí používat nepřípustným způsobem a z důvodu ochrany dat bude dodržovat zásady bezpečnosti dat. Pokud se dozví o nesprávném používání nebo zneužití, neprodleně upozorní společnost Kermi.
Uživatel osvobozuje společnost Kermi od jakékoliv újmy, která mu vznikne z důvodu vlastního porušení smlouvy nebo následkem vymáhání nároků třetími stranami. Je povinen nést náklady za koncové zařízení a telekomunikační poplatky.

6. Hypertextové odkazy

Rozsudkem ze dne 12. května 1998 – 312 O 85/98 – „Odpovědnost za odkazy“ Zemský soud v Hamburku rozhodl, že umístění odkazu zakládá odpovědnost za obsah odkazovaných stránek příp. je odpovědnost společná. Tomu lze zabránit pouze tím, že bude uvedeno výslovné prohlášení o distancování se od tohoto obsahu.

Na webových stránkách společnosti Kermi jsou uvedené odkazy na jiné stránky. U všech těchto odkazů, které se nachází na této a následujících stránkách, nemá společnost Kermi GmbH žádný vliv na úpravu ani obsah odkazovaných stránek. Proto se výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek na naší celé platformě vč. všech podstránek. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy umístěné na naší domovské stránce a pro veškerý obsah stránek, na který upozorňují odkazy nebo reklama. Hypertextové odkazy na externí stránky, které jsou publikovány proti vůli majitele stránek, budou na požádání odstraněny.

7. Příslušnost soudu

Sídlem místně příslušného soudu je naše registrované sídlo společnosti, pokud je zákazník také obchodníkem, právnickou osobou podle veřejného práva nebo veřejně-právním zvláštním majetkem. To samé platí i tehdy, pokud zákazník nemá v tuzemsku žádný jiný příslušný soud, nebo po uzavření smlouvy přesune sídlo do zahraničí. Jsme oprávněni podat žalobu na zákazníka i u jiných místně příslušných soudů.

„Ohledně veškerých nároků a práv platí nesjednocené právo Spolkové republiky Německo. Působnost obchodního práva OSN (CISG), stejně jako kolizního práva úvodního zákona k Občanskému zákoníku je výslovně vyloučena. Jazykem smlouvy je němčina.“

 

Plattling, červenec 2007

Všeobecné podmínky používání a poskytování licencí

pro poskytování a užívání děl chráněných autorským právem

Preambule

Následující všeobecné podmínky používání a poskytování licencí platí mezi společností Kermi GmbH a odbornými partnery, s nimiž společnost Kermi uzavře smlouvu o užívání a zpřístupní práva k užití děl chráněných autorským právem prostřednictvím webových stránek společnosti Kermi nebo oborových portálů (např. www.building-masterdata.com). V tomto případě jde o písemná díla (katalogy, prezentace apod.), fotografická a filmová díla, která zobrazují a popisují především výrobky z oblasti sanitární, otopné, větrací a klimatizační techniky.

I. Oblast platnosti

Odbornými partnery jsou odborné velkoobchody, odborní řemeslníci, projektanti, architekti, vzdělávací a školící střediska, spojené podniky a další osoby podílející se na uvádějí produktů společnosti Kermi GmbH na trh. Tyto podmínky používání se vztahují také na zobrazení a obsah (popisy výrobků, datové listy, návody k obsluze, adresáře, náčrty, technické výkresy, elektronické dokumenty atd.) nebo elektronické platformy (internetové aplikace, softwarové nástroje, sociální sítě), které nespadají do působnosti zákonů o průmyslovém vlastnictví. Případně platí tato ustanovení v přiměřené míře.

II. Přihlášení/registrace

Před použitím souborů na webových stránkách Kermi nebo na oborovém portálu musí obchodní partner aktivně přijmout podmínky použití a licenční podmínky. Společnost Kermi GmbH si vyhrazuje právo na stíhání takového porušení práv v občanskoprávním nebo trestněprávním sporu.

III. Souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami

Odborný partner je dále oprávněn k používání materiálů pouze v případě, že uznává všeobecné obchodní podmínky za závazné. Souhlas se uděluje buď podpisem tohoto dokumentu nebo potvrzením těchto podmínek na webových stránkách společnosti Kermi nebo na portálu pro pobočky. Použití je povoleno pouze na základě této smlouvy, v opačném případě představuje porušení autorských práv.

IV. Účel použití

Díla jsou poskytnuta k dispozici výhradně k reklamě na výrobky Kermi. Sem patří získávání zákazníků a produktů. Za tímto účelem mohou být díla importována v digitální podobě do informačních systémů odborného partnera, rozmnožována a používána v digitální nebo tištěné verzi.

V. Předmět postoupení práv

Předmětem této dohody jsou údaje o výrobcích nabízené na webových stránkách Kermi nebo portálech pro pobočky, dále písemná díla, fotografie, filmová díla a snímky včetně metadat, která k nim náleží v případě digitalizace, i když tato data nespadají do oblasti použití průmyslových ochranných práv. Případně platí tato ustanovení v přiměřené míře.

VI. Práva a rozsah užívání

1. Společnost Kermi GmbH poskytuje odbornému partnerovi jednoduché, nevýhradní, odvolatelné právo k užívání poskytovaných děl.
2. Obsah děl není dovoleno upravovat ani měnit. Je zakázáno vytvářet fotografické a obrazové montáže. To platí zejména u videí a fotografií prostřednictvím Foto Composer.
3. Díla musí být opatřena poznámkou o autorských právech (Copyright) podle bodu X. této dohody.
4. Společnost Kermi GmbH nepřebírá žádnou záruku za správnost a aktuálnost děl. Odborný partner je povinen zkontrolovat aktuálnost nejméně jednou ročně.
5. Díla smí společnost Kermi GmbH používat až do odvolání na vlastních datových portálech, v e-shopech odborných partnerů nebo na platformách sociálních sítí. Rozsah použitých děl (rozsah sortimentu, počet použitých atributů) stanoví
odborný partner podle vlastního uvážení.
6. V jednotlivých případech je společnost Kermi GmbH oprávněna omezit nebo rozšířit rozsah poskytovaných práv. Příslušné upozornění je uvedeno na webových stránkách popř. před stažením.
7. Odborný partner může udělit právo na užívání jiným odborným partnerům (třetím stranám) ve výše uvedeném rozsahu a pro výše uvedené účely, pokud jsou třetím stranám uloženy stejné povinnosti jako odbornému partnerovi podle této smlouvy. Společnost Kermi GmbH může od odborného partnera vyžadovat bez udání důvodu písemný doklad o uložení zmíněné povinnosti předmětným třetím stranám.

VII. Úhrada za používání

Poskytování práv k užívání udělené společností Kermi GmbH odbornému partnerovi je bezplatné. Další předávání děl třetím stranám za úhradu je podle VI.8 nepřípustné.

VIII. Práva k zpřístupněným dílům

Společnost Kermi GmbH zaručuje, že má veškerá nezbytná oprávnění k poskytování práv k užívání.

IX. Doba platnosti

Společnost Kermi GmbH může jednostranným písemným prohlášením bez uvedení důvodů kdykoli ukončit vztah s užíváním děl a odvolat právo k užívání s okamžitou platností. Odborný partner je poté povinen v průběhu deseti pracovních dnů zcela odstranit uložená data děl ze svých systémů elektronického zpracování dat a hmatatelná díla (například CD, DVD, katalogy) vrátit zpět společnosti Kermi GmbH nebo je po dohodě zlikvidovat.

X. Odkaz na autorská práva

1. Obchodní partner se zavazuje opatřit díla následujícím odkazem „© Copyright by Kermi GmbH“, Písemná díla, fotografie a videa jsou chráněny autorskými právy. Jakékoliv využití nad úzký rámec autorského práva je bez souhlasu autora nezákonné a trestné. To platí zejména pro kopírování, překlady, záznam na mikrofilmy a ukládání a zpracovávání v elektronických systémech. Totéž platí pro zveřejňování na internetu.
2. Uvedení autora
Za předpokladu, že je společnost Kermi GmbH povinna uvést u jednotlivých děl autora, zavazuje se odborný partner postupovat v takových případech stejně. Společnost Kermi GmbH na tuto skutečnost upozorní odborného partnera při stahování.

XI. Odpovědnost

Pokud odborný partner poruší své povinnosti nebo se proviní proti ustanovením této smlouvy o používání, může společnost Kermi GmbH vyžadovat náhradu takto vzniklé škody, která zahrnuje i náklady na právní zastoupení a právní stíhání. To platí zejména také pro případ, že budou proti společnosti Kermi GmbH vzneseny nároky v důsledku porušování práv jiných osob (například poskytovatel licence nebo vyobrazené osoby). Pokud odborný partner používá díla poskytnutá k dispozici jiným způsobem, než stanoví tato dohoda, může společnost Kermi GmbH vyžadovat, aby takového jednání zanechal. Odborný partner je rovněž odpovědný za porušení zákona ze strany třetích stran (například provozovatelů portálů nebo platforem sociálních sítí).

XII. Zdroje

Díla jsou nabízena odbornému partnerovi v digitalizované podobně prostřednictvím stahování z webových stránek Kermi nebo portálu pro pobočky / e-shopu.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Forma
Vedlejší ujednání, změny a doplnění, které se liší od ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, jsou vyžadovány v písemné formě. Jako takové musí být označeny. To platí také na zrušení tohoto požadavku na písemnou formu.
2. Neplatná ustanovení
Pokud je některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo nevymahatelné, nemá to vliv na ostatní ustanovení. Namísto neúčinného nebo neproveditelného ustanovení bude platit přiměřené ustanovení, které se v rámci právně přípustného nejvíce blíží tomu, co smluvní strany původně zamýšlely.
3. Použitelné právo a dohoda o sídle soudu
Platí výhradně právo Spolkové republiky Německo s vyloučením kupního práva OSN. Pro případ jakýchkoli sporů ze smluv nebo ve spojení se smlouvami, na které se vztahují tyto podmínky používání, je místně příslušným soudem okresní soud Mnichov I.

Platí od: 01.03.2023

Podmínky používání x-center pro odborné partnery

Tyto podmínky používání (dále jen „VOP“) upravují provoz a používání aplikací x-center pro Kermi Smart Home (dále jen „x-center“) společnosti Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling, Amtsgericht Deggendorf, HRB 0127 (dále jen „Kermi“ nebo „my“) ze strany odborného partnera (dále jen „odborný partner“ nebo „vy“).

1. Rozsah platnosti a stanovení pojmů

1.1. Následující VOP se vztahují výhradně na používání x-center odborným partnerem.

1.2. „Podnikatelé“ ve smyslu těchto VOP jsou fyzické osoby, společnosti s právní subjektivitou nebo právnické osoby, které využívají x-center pro obchodní, nezávislé nebo samostatné profesní účely (§ 14 občanského zákoníku). Tyto zvláštní podmínky se vztahují výhradně na naše smlouvy a jejich plnění. Odchylné obchodní podmínky odborného partnera nejsou součástí smlouvy, i když proti nim v jednotlivých případech výslovně nevzneseme námitky nebo pokud je dodávka/služba provedena. Veškeré smluvní nabídky odborného partnera s odkazem na podmínky jsou tímto odmítnuty.

1.3. „x-center“ jsou aplikace a zařízení, které koncovým zákazníkům umožňují ukládat a spravovat informace, data a nastavení pro otopné soustavy, větrací systémy a případně další síťová zařízení a komponenty na vlastním zákaznickém účtu a ovládat je prostřednictvím internetu. Aplikace x-center umožňují odbornému partnerovi využívat určité služby pro koncového zákazníka, jako je uvedení do provozu, vzdálená údržba a aktualizační služby na těchto zařízeních zákazníka. Další podrobnosti najdete v dokumentaci k produktu, která je k dispozici ke stažení v sekci pro obchodní partnery na naší domovské stránce.

2. Předmět smlouvy, dostupnost a podmínky použití

2.1. Předmětem těchto podmínek je používání aplikací x-center vámi a poskytování určitých služeb x-center a servisních služeb koncovému zákazníkovi.

2.2. Některé aplikace a servisní služby x-center poskytujeme zdarma. Snažíme se tyto služby poskytovat co nejrychleji a nejprofesionálněji. Neexistuje žádný nárok na využitelnost těchto služeb bez přerušení způsobeného poruchami systému, nutnou údržbou nebo aktualizací systémů.

2.3. Chcete-li používat aplikace x-center, musíte splňovat následující předpoklady:

Mít k dispozici funkční připojení k internetu.

Registrace na webových stránkách společnosti Kermi na adrese www.kermi.com jako „Odborný partner“.

 Zadání ID produktu x-center příslušného koncového zákazníka.

3. Registrace a uzavření smlouvy

3.1. Používání x-center ze strany odborného partnera vyžaduje nejdříve online registraci v režimu „Odborný partner“ na webových stránkách společnosti Kermi (www.kermi.com). Na těchto stránkách obdržíte ID odborného partnera Kermi. Tuto registraci vám potvrdíme online a samostatným e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu.

3.2. Smlouva o užívání x-center se uzavírá až po obdržení e-mailu podle bodu 3.1. Poté získáte oprávnění používat naše bezplatné aplikace x-center pro odborné partnery.

4. Služby společnosti Kermi

V závislosti na našich technických a provozních možnostech vám poskytneme online přístup a vzdálenou údržbu zařízení x-center a komponent koncových zákazníků, které jste si pro tento účel objednali, a poskytneme další služby. Sem patří zejména:

4.1. Připojené komponenty kompatibilní s x-center (tepelné čerpadlo, regulátor radiátorů, regulátor jednotlivých místností, okenní kontakty atd.) se ovládají prostřednictvím koncových zařízení koncového zákazníka (PC, smartphone, tablet) pomocí online portálu Kermi x-center. Podrobnosti a možnosti ovládání najdete na účtu portálu x-center online.

4.2. Pokud jste si zvolili zasílání nabízených oznámení na koncové ovládací zařízení (počítač, chytrý telefon, tablet) připojené k x-center, budeme vám na požádání zasílat oznámení také na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. V případě poruch nebo nutné údržby systému x-center zákazníka vám zašleme oznámení, pokud s tím zákazník souhlasí.

4.3. Společnost Kermi poskytuje odbornému partnerovi odpovídající webovou aplikaci x-center založenou na prohlížeči pro používání aplikací x-center . Minimální požadavky na prohlížeč MS Internet Explorer od verze Firefox od verze Safari od verze Google Chrome od verze MS Edge od verze

4.4. Společnost Kermi poskytuje odbornému partnerovi podporu v různých formách. Sem patří:

4.4.1. Poskytování podpory prostřednictvím přehledu nejčastějších dotazů, návodů a technických listů na souvisejících webových stránkách společnosti Kermi (www.kermi.com).

4.4.2. Společnost Kermi nabízí telefonní číslo podpory pro zodpovězení obecných otázek týkajících se instalace a provozu x-center. Tato linka je k dispozici od pondělí do čtvrtka od 7:30 do 17:00 a v pátek od 7:30 do 15:00.

4.4.3. Společnost Kermi nabízí také školení k jednotlivým produktům. Ty se pravidelně konají v kampusu Kermi. Registrace se provádí prostřednictvím odpovědného obchodního zástupce.

5. Povinnosti a závazky odborného partnera

5.1. Se svými osobními přístupovými údaji i s přístupovými údaji zákazníků k online portálu x-center (heslo/hesla/identifikační číslo produktu) budete nakládat jako s přísně důvěrnými a nebudete je předávat třetím stranám, pokud tato třetí strana není oprávněna poskytovat služby koncovým zákazníkům prostřednictvím portálu x-center nebo kompatibilních komponent na základě smluvní dohody a nesouhlasila s těmito podmínkami používání v textové nebo online podobě.

5.2. Vaše registrace a tato uživatelská smlouva jsou nepřenosné. Služby podle této smlouvy můžete využívat pouze pro své vlastní komerční účely. Pokud se objeví náznaky toto, že třetí strany používají účet x-center neoprávněně nebo pokud dojde ke změně osobních údajů, jako je adresa nebo telefonní číslo pro oznámení nebo e-mailová adresa, jste povinni přístupové údaje okamžitě a pravdivě upravit a informovat nás.

5.3. V případě zadání vzdálené údržby apod. prostřednictvím Kermi x-center se odborný partner zavazuje ve prospěch příslušného koncového zákazníka (dle § 328 občanského zákoníku) nakládat se všemi osobními údaji koncového zákazníka, které spadají pod spolkový zákon o ochraně osobních údajů (BDSG), v souladu s ustanoveními BDSG, tj. nezpřístupňovat je třetím stranám a zajistit, aby údaje osobní povahy nebyly uchovávány pro účely, které jsou mimo vlastní zpracování zakázky zadané odbornému partnerovi. Tyto údaje může odborný partner použít pouze pro skutečný účel zakázky. V nezbytném rozsahu uzavřou odborní partneři a koncoví zákazníci smlouvu o zpracování údajů z objednávek podle § 11 BDSG.

5.4. Také s údaji, které nejsou osobními údaji ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (např. kombinace uživatelského jména a hesla pro přístup ke vzdálené údržbě, struktura a typ bezpečnostních systémů datové sítě atd.), zachází odborný partner se stejnou péčí a neposkytuje je třetím stranám. Jedná se zejména o údaje potřebné pro řízení nebo dálkové ovládání zařízení.

5.5. Odborný partner je povinen shromažďovat, uchovávat a zpracovávat údaje koncového zákazníka a zadavatele výhradně za účelem zpracování zakázky, pokud se na ně nevztahují zákony BDSG a TMG, a v tomto ohledu dodržovat všechny platné právní předpisy. Po ukončení zakázky je nutné všechny údaje koncového zákazníka, které má odborný partner k dispozici, trvale odstranit a potvrdit v textové podobě.

6. Práva na užívání

6.1. Po dobu trvání smlouvy získáváte jednoduché, nepřenosné právo používat služby, obsah a software společnosti Kermi výhradně pro vlastní potřebu a pro účely plnění smlouvy s koncovými zákazníky společnosti Kermi.

6.2. Pokud společnost Kermi poskytuje software, smíte ho používat pouze v nezměněné podobě a pouze pro účely této smlouvy. Tento software není dovoleno kopírovat, upravovat, přenášet, modifikovat ani dekompilovat. §§ 69 d) a e) zákona UrhG zůstávají nedotčeny.

7. Odpovědnost

7.1. Společnost Kermi nese neomezenou odpovědnost v případě úmyslu a hrubé nedbalosti.

7.2. Společnost Kermi je dále odpovědná za mírně nedbalostní porušení základních smluvních povinností (základní povinnosti). Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění zákazník pravidelně spoléhá. V tomto případě však společnost Kermi odpovídá pouze za předvídatelné škody typické pro danou smlouvu.

7.3. Pokud je odpovědnost společnosti Kermi vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů.

7.4. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případě újmy na životě a zdraví v případech převzetí záruky za kvalitu služby a také v případě podvodně zamlčených vad. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

8. Blokování přístupu a ukončení smlouvy

8.1. Můžeme vám trvale nebo dočasně zablokovat přístup na online portál x-center, pokud existují konkrétní náznaky, že jste ve značném rozsahu porušili platné zákony a/nebo tyto podmínky používání. Při rozhodování o zablokování účtu budeme brát náležitý ohled na vaše oprávněné zájmy a před zablokováním účtu vás o tom budeme informovat e-mailem nejméně 5 pracovních dnů předem.

8.2. Používání služby x-center jste oprávněni kdykoli ukončit prohlášením v textové podobě do konce měsíce.

8.3. Zrušení placených služeb vychází z dohodnutých výpovědních lhůt a musí být oznámeno písemně nebo e-mailem na adresu info@kermi.de . Společnost Kermi je oprávněna vypovědět tento smluvní vztah s výpovědní lhůtou 8 týdnů ke konci měsíce e-mailem nebo písemnou formou.

8.4. Pokud nejsme na základě zákonných ustanovení po ukončení smluvního vztahu povinni nadále uchovávat údaje na účtu x-center, např. údaje o spotřebě otopné soustavy, odstraníme tyto údaje po uplynutí 2 měsíců od ukončení smlouvy. Platná ustanovení o ochraně osobních údajů zůstávají nedotčena.

8.5. Právo každé strany mimořádně ukončit tuto smlouvu ze závažného důvodu zůstává nedotčeno.

9. Změna služeb

9.1. Společnost Kermi si vyhrazuje právo s ohledem na zájmy odborných partnerů přerušit nebo změnit služby poskytované bezplatně prostřednictvím x-center, zpoplatnit služby, které byly dříve bezplatné, nebo přidat nové bezplatné nebo placené služby.

9.2. O všech plánovaných změnách ve smyslu bodu 11.1 vás budeme informovat v textové podobě ve lhůtě nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změn. Proti změnám můžete vznést námitku ve lhůtě 1 měsíc od obdržení oznámení. Jinak budou změny považovány za schválené. V případě odmítnutí smlouva o užívání končí, jakmile oznámené změny vstoupí v platnost.

10. Ostatní

10.1. Tato smlouva se řídí výhradně německým právem s vyloučením mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

10.2. Kromě zákonných ustanovení je místně příslušným soudem pro všechny spory vyplývající z těchto podmínek používání nebo s nimi související Mnichov.

10.3. Společnost Kermi je oprávněna využít k plnění této smlouvy adekvátně kvalifikované subdodavatele.

10.4. Pokud jsou jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se vynasnaží namísto neplatného ustanovení najít takové ustanovení, které by co nejlépe odpovídalo smluvnímu cíli z právního a ekonomického hlediska.

10.5. Provozovatelem online portálu x-center je společnost Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling. Podrobnosti o možnostech kontaktu najdete na stránce Impresum www.kermi.com/impresum.

[Stav VOP: 01. července 2016]

Podmínky používání x-center pro koncové zákazníky

Tyto podmínky používání (dále jen „VOP“) upravují provoz a používání aplikací x-center. Jedná se o bázi Energie a Komfortmanager x-center, topné systémy x-change a větrací jednotky x-well (dále jen „x-center“) společnosti Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling, Amtsgericht Deggendorf, HRB 0127 (dále jen „Kermi“ nebo „my“) zákazníkem (dále jen „zákazník“ nebo „vy“).

1. Rozsah platnosti a stanovení pojmů

1.1. Následující VOP se vztahují výhradně na používání x-center ze strany zákazníka.

1.2. „Spotřebitelé“ ve smyslu těchto VOP jsou fyzické osoby, u nichž účel používání x-center nelze přičítat komerční, samostatně výdělečné nebo svobodné činnosti. „Podnikatelé“ ve smyslu těchto VOP jsou fyzické osoby, společnosti s právní subjektivitou nebo právnické osoby, které využívají x-center pro obchodní, nezávislé nebo samostatné profesní účely (§ 14 občanského zákoníku).

1.3. „x-center“ jsou aplikace a zařízení, které umožňují ukládat a spravovat informace, data a nastavení pro otopnou soustavu, větrací systém a případně další síťová zařízení a systémy na vašem vlastním zákaznickém účtu a také je ovládat prostřednictvím internetu a využívat určité služby, jako je uvedení do provozu, vzdálená údržba a servisní služby aktualizace těchto zařízení zákazníka. Další podrobnosti najdete v dokumentaci k produktu, která je k dispozici ke stažení na naší domovské stránce.

2. Předmět smlouvy, dostupnost a podmínky použití

2.1. Předmětem těchto podmínek je používání aplikací x-center a poskytování určitých služeb x-center a servisních služeb.

2.2. Některé aplikace a služby x-center poskytujeme zdarma. Snažíme se tyto služby poskytovat co nejrychleji a nejprofesionálněji. Neexistuje žádný nárok na využitelnost těchto služeb bez přerušení způsobeného poruchami systému, nutnou údržbou nebo aktualizací systémů.

2.3. Chcete-li používat x-center, musíte splňovat následující předpoklady:

Mít k dispozici nainstalované komponenty x-center s přístupem k internetu

Registrace na online portálu x-center po dobu trvání smlouvy.

Dokončená instalace všech kompatibilních komponent (např. tepelné čerpadlo x-change, větrací jednotka x-well, radiátory atd.) a jejich připojení k bázi Energie a Komfortmanager x-center.

Ovládací koncové zařízení, tj. počítač, tablet nebo chytrý telefon s internetovým prohlížečem a přístupem k internetu.

3. Registrace a uzavření smlouvy

3.1. Abyste mohli x-center používat, musíte se nejprve zaregistrovat online na online portálu x-center nebo v aplikaci x-center a uvést některé osobní údaje, zadat ID produktu Kermi x-center a odeslat společnosti Kermi. Tuto registraci vám potvrdíme online a samostatným e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu.

3.2. Smlouva o užívání x-center se uzavírá až po obdržení e-mailu podle bodu 3.1. Poté získáte oprávnění používat naše bezplatné aplikace x-center.

4. Služby společnosti Kermi

Poskytujeme online přístup, ovládání a používání zařízení a komponent x-center a další služby v souladu s našimi technickými a provozními možnostmi. Sem patří zejména:

4.1. Připojené komponenty kompatibilní s x-center (tepelné čerpadlo, regulátor radiátorů, regulátor jednotlivých místností, okenní kontakty atd.) se ovládají prostřednictvím vlastních koncových zařízení (PC, smartphonu, tabletu) pomocí online portálu Kermi x-center. Podrobnosti a možnosti ovládání najdete na účtu portálu x-center online.

4.2. Pokud jste zvolili možnost zasílání nabízených oznámení na koncové ovládací zařízení (počítač, chytrý telefon, tablet) připojené k x-center, budeme na požádání zasílat oznámení také na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci. V případě poruch nebo nutné údržby systému x-center vám zašleme oznámení.

4.3. Společnost Kermi poskytuje odbornému partnerovi odpovídající webovou aplikaci x-center založenou na prohlížeči pro používání aplikací x-center .

Minimální požadavky na prohlížeč
MS Internet Explorer od verze
Firefox od verze
Safari od verze
Google Chrome od verze
MS Edge od verze

4.4. Společnost Kermi poskytuje zákazníkovi podporu v různých formách. Sem patří:

4.4.1. Poskytování podpory prostřednictvím přehledu nejčastějších dotazů, návodů a technických listů na souvisejících webových stránkách společnosti Kermi (www.kermi.com).

4.4.2. Společnost Kermi nabízí telefonní číslo podpory pro zodpovězení obecných otázek týkajících se instalace a provozu x-center base. Tato linka je k dispozici od pondělí do čtvrtka od 7:30 do 17:00 a v pátek od 7:30 do 15:00.

5. Povinnosti a závazky zákazníka

5.1. Se svými osobními přístupovými údaji k online portálu x-center (heslo/hesla/identifikační číslo produktu) budete nakládat jako s přísně důvěrnými a nebudete je předávat třetím stranám, pokud tato třetí strana není oprávněna poskytovat služby prostřednictvím portálu x-center kompatibilních komponent na základě smluvní dohody a nesouhlasí s těmito podmínkami používání v textové nebo online podobě.

5.2. Vaše registrace a tato uživatelská smlouva jsou nepřenosné. Služby podle této smlouvy můžete používat pouze pro vlastní účely. Pokud se objeví náznaky toto, že třetí strany používají účet x-center neoprávněně nebo pokud dojde ke změně osobních údajů, jako je adresa nebo telefonní číslo pro oznámení nebo e-mailová adresa, jste povinni přístupové údaje okamžitě a pravdivě upravit a informovat nás.

6. Práva na užívání

6.1. Po dobu trvání smlouvy získáváte jednoduché, nepřenosné právo používat služby, obsah a software společnosti Kermi výhradně pro vlastní potřebu.

6.2. Pokud společnost Kermi poskytuje software, smíte ho používat pouze v nezměněné podobě a pouze pro účely této smlouvy. Tento software není dovoleno kopírovat, upravovat, přenášet, modifikovat ani dekompilovat. §§ 69 d) a e) zákona UrhG zůstávají nedotčeny.

7. Odpovědnost

7.1. Společnost Kermi nese neomezenou odpovědnost v případě úmyslu a hrubé nedbalosti.

7.2. Společnost Kermi je dále odpovědná za mírně nedbalostní porušení základních smluvních povinností (základní povinnosti). Podstatné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž splnění zákazník pravidelně spoléhá. V tomto případě však společnost Kermi odpovídá pouze za předvídatelné škody typické pro danou smlouvu.

7.3. Pokud je odpovědnost společnosti Kermi vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost zaměstnanců, zástupců a zprostředkovatelů.

7.4. Výše uvedená omezení odpovědnosti neplatí v případě újmy na životě a zdraví v případech převzetí záruky za kvalitu služby a také v případě podvodně zamlčených vad. Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek zůstává nedotčena.

8. Formulář odvolání

V případě odvolání služby vraťte vyplněný formulář odvolání. Formulář si můžete stáhnout zde.

9. Blokování přístupu a ukončení smlouvy

9.1. Můžeme vám trvale nebo dočasně zablokovat přístup na online portál x-center, pokud existují konkrétní náznaky, že jste ve značném rozsahu porušili platné zákony a/nebo tyto podmínky používání. Při rozhodování o zablokování účtu budeme brát náležitý ohled na vaše oprávněné zájmy a před zablokováním účtu vás o tom budeme informovat e-mailem nejméně 5 pracovních dnů předem.

9.2. Používání služby x-center jste oprávněni kdykoli ukončit prohlášením v textové podobě do konce měsíce.

9.3. Zrušení placených služeb vychází z dohodnutých výpovědních lhůt a musí být oznámeno písemně nebo e-mailem na adresu info@kermi.de . Společnost Kermi je oprávněna vypovědět tento smluvní vztah s výpovědní lhůtou 8 týdnů ke konci měsíce e-mailem nebo písemnou formou.

9.4. Pokud nejsme na základě zákonných ustanovení po ukončení smluvního vztahu povinni nadále uchovávat údaje na účtu x-center, např. údaje o spotřebě otopné soustavy, odstraníme tyto údaje po uplynutí 2 měsíců od ukončení smlouvy. Platná ustanovení o ochraně osobních údajů zůstávají nedotčena.

9.5. Právo každé strany mimořádně ukončit tuto smlouvu ze závažného důvodu zůstává nedotčeno.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Osobní údaje chráníme v souladu se všemi platnými zákony a našimi zásadami ochrany osobních údajů (www.kermi.com/unternehmen/datenschutz)

10.2 Zadáním přidruženého ID produktu a aktivací x-center souhlasíte s předáváním údajů o uživateli a zařízení x-center společnosti Kermi pro účely použití na vašem účtu x-center, pro účely diagnostiky a (vzdálené) údržby a pro poskytování dalších služeb ze strany společnosti Kermi v souladu s bodem 4 této smlouvy v rámci samostatného prohlášení, které lze kdykoli odvolat s platností do budoucna.

11. Změna služeb

11.1. Společnost Kermi si vyhrazuje právo s ohledem na zájmy zákazníků přerušit nebo změnit služby poskytované bezplatně prostřednictvím x-center, zpoplatnit služby, které byly dříve bezplatné, nebo přidat nové bezplatné nebo placené služby.

11.2. O všech plánovaných změnách ve smyslu bodu 11.1 vás budeme informovat v textové podobě ve lhůtě nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změn. Proti změnám můžete vznést námitku ve lhůtě 1 měsíc od obdržení oznámení. Jinak budou změny považovány za schválené. V případě odmítnutí smlouva o užívání končí, jakmile oznámené změny vstoupí v platnost.

12. Ostatní

12.1. Tato smlouva se řídí výhradně německým právem s vyloučením mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pro obchodníky je výlučně příslušný Zemský soud Mnichov I.

12.2. Společnost Kermi je oprávněna využít k plnění této smlouvy adekvátně kvalifikované subdodavatele.

12.3. Pokud jsou jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatná, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se vynasnaží namísto neplatného ustanovení najít takové ustanovení, které by co nejlépe odpovídalo smluvnímu cíli z právního a ekonomického hlediska.

12.4. Provozovatelem online portálu x-center je společnost Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling. Podrobnosti o možnostech kontaktu najdete na stránce Impresum [www.kermi.com/impressum]

[Stav VOP: 01: červenec2016]