Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje zpracováváme podle zásady důvěrnosti a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány a zpracovávány pouze v nutném rozsahu. Následující prohlášení poskytuje přehled o tom, jak tuto ochranu zaručujeme a jaké údaje k jakým účelům jsou shromažďovány.

Název a adresa správce

Správce ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“):

Kermi s. r. o.
Dukelská 1427
349 01 Stříbro

E-mail: info@kermi.cz
Telefon +420 374 611 111
Telefon +420 374 611 162

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů stanovený na základě zákona:

Kermi s. r. o.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Dukelská 1427
349 01 Stříbro

Tel.: 09931 501-4286
datenschutz@kermi.de
www.kermi.cz

Každá dotčená osoba se může kdykoliv s veškerými dotazy a podněty k ochraně osobních údajů obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

1. Vaše práva

Při používání těchto webových stránek shromažďujeme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni.

Na základě platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na informaci o uložených osobních údajích, jejich původu, příjemcích a účelu ukládání. Při splnění zákonných podmínek máte navíc právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení zpracování, vyslovení nesouhlasu s jejich zpracováním a na přenositelnost údajů.

Pokud jste se zpracováním osobních údajů souhlasili, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů není až do odvolání souhlasu dotčena. Rovněž není dotčeno další zpracování těchto údajů na základě jiného právního základu, například pro splnění právních závazků.

S dotazy na tuto i další problematiku osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

Pokud budete toho názoru, že námi prováděné zpracování osobních údajů porušuje platné právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

a) Při návštěvě našich webových stránek

Při návštěvě našich webových stránek zpracováváme údaje, které nám automaticky zašle váš prohlížeč. Tyto údaje zahrnují IP adresu, přesný čas požadavku serveru, typ prohlížeče a verzi prohlížeče, používaný operační systém, adresu URL odkazujícího serveru, název hostitelského počítače, z něhož je přístup uskutečňován. Osobní údaje o používání našich webových stránek zpracováváme pouze v případě, že je to nutné k tomu, aby uživatel mohl využívat služby.

Tyto údaje se shromažďují a zpracovávají k interním statistickým účelům. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR, který dovoluje zpracování údajů za účelem naplnění smlouvy nebo opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Dalším základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR, protože máme legitimní zájem na zpracování údajů pro zaručení stability a bezpečnosti webových stránek.

Částečně pro tento účel používáme také soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do počítače. Naše internetové stránky používají soubory cookies na více místech. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky vstřícnější, efektivnější a bezpečnější. Většina z námi používaných souborů cookie jsou tzv. „soubory cookies pro relaci“. Po skončení návštěvy se automaticky vymažou. Soubory cookies nezpůsobí na počítači žádnou škodu a neobsahují žádné viry. Máte možnost tuto funkci v prohlížeči deaktivovat nebo nastavit tak, abyste mohli v jednotlivých případech určit, zda má být soubor cookies akceptován nebo ne. V tomto případě může ovšem dojít k omezením funkčnosti webových stránek. Soubory cookies nutné pro elektronickou komunikaci nebo k poskytování určitých funkcí (např. funkce nákupního košíku) se ukládají na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování služeb.

Jiným souborům cookies, které se ukládají (např. soubory cookie sloužící k analýze chování uživatelů na internetu), se v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů věnujeme samostatně.

b) Při registraci na těchto webových stránkách

Abyste mohli používat další funkce na těchto stránkách, můžete se na našich webových stránkách zaregistrovat. Takto zadané údaje používáme pouze za účelem použití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Případné povinné údaje požadované při registraci musí uvést v úplné formě. V opačném případě registraci zamítneme.

V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě technicky nezbytných změn, používáme k zasílání informací e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nás neformálně informujete e-mailem. Odvolání se nedotýká zákonnosti již provedeného zpracování údajů.

Údaje shromážděné při registraci ukládáme, dokud budete na našich webových stránkách zaregistrovaní, poté budou odstraněny. Zákonná doba uchování tím není dotčena.

c) Při použití kontaktního formuláře

Jestliže nám prostřednictvím kontaktního formuláře zašlete dotazy, budou údaje z poptávkového formuláře a uvedené kontaktní údaje uloženy za účelem zpracování poptávky a případných doplňujících otázek. Tyto údaje nepředáme cizím subjektům bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nás neformálně informujete e-mailem. Odvolání se nedotýká zákonnosti zpracování osobních údajů provedeného do odvolání.

Údaje, které do kontaktního formuláře zadáte, budou uloženy v naší společnosti, dokud nás nevyzvete k výmazu, neodvoláte souhlas k uložení nebo nepomine účel pro uložení osobních údajů (např. po dokončení zpracování í poptávky). Zákonná doba uchování tím není dotčena.

d) Při použití funkce komentáře na těchto webových stránkách

Pro funkci komentáře na těchto stránkách se kromě vašeho komentáře ukládají také údaje o okamžiku přidání komentáře, e-mailová adresa a rovněž zvolené uživatelské jméno, pokud nekomunikujete anonymně.

Naše funkce komentáře ukládá IP adresy uživatelů, kteří zasílají komentáře. Vzhledem k tomu, že komentáře na našich stránkách před zveřejněním neprověřujeme, potřebujeme tyto údaje k tomu, abychom v případě porušení práva, jako je obtěžování nebo propaganda, mohli postupovat proti původci.

Jako uživatelé stránek se můžete po přihlášení zaregistrovat k odběru komentářů. Obdržíte e-mail, ve kterém musíte potvrdit, zda jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy. Tuto funkci můžete kdykoliv zrušit pomocí odkazu v informačních e-mailech. Údaje zadané v rámci přihlášení k odběru komentářů budou v tomto případě vymazány; pokud jste nám tyto údaje zaslali pro jiné účely a na jiném místě (např. odběr informačního zpravodaje), zůstanou uložené v naší společnosti.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí, když nás neformálně informujete e-mailem. Odvolání se nedotýká zákonnosti již uskutečněného zpracování osobních údajů.

Údaje, které shromažďujeme (např. IP adresa), budou v naší společnosti uloženy, dokud nebude komentovaný obsah zcela vymazán, dokud komentáře nebudou vymazány z právních důvodů (např. urážlivé komentáře), dokud nás nevyzvete k výmazu nebo neodvoláte svůj souhlas s jejich ukládáním. Zákonná doba uchování tím není dotčena.

e) Zpracování údajů o zákaznících a smlouvách

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje, pokud jsou nutné k navázání, obsahové úpravě nebo změně právního vztahu, pro řízení zákazníků a vztahy se zákazníky a pro prodejní a marketingové aktivity společnosti.

Takové osobní údaje zpracováváme, abychom umožnili realizaci obchodů, prodejních aktivit, dodávek, poskytování zákaznického servisu, fakturaci a navázání kontaktu se zákazníky v rámci plnění smlouvy, marketingu a jinou péči o vztah se zákazníky. Osobní údaje používáme navíc také k vyřízení případů a nároků a poskytování podpory požadované zákazníky.

Osobní údaje pocházejí přímo od zákazníků nebo jsme je shromáždili v souvislosti s používáním našich produktů a služeb. Osobní údaje lze získat také z veřejných rejstříků a jiných spolehlivých externích zdrojů. Zpracování osobních údajů je nutné pro poskytování plnění z kupních smluv, jejichž stranou je podnik zákazníka. Dále je zpracování osobních údajů nutné pro námi sledované, oprávněné zájmy v rámci sledování obchodních cílů společnosti. Základem zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR (splnění smlouvy nebo opatření přijaté před uzavřením smlouvy).

Shromážděné údaje zákazníka budou po dokončení zakázky nebo skončení obchodního vztahu vymazány. Zákonná doba uchování tím není dotčena.

Osobní údaje používáme výhradně pro interní obchodní účely a neposkytujeme je externím stranám. Společnosti koncernu Arbonia mohou v rozsahu nutném ke splnění výše uvedených účelů obdržet přístup k osobním údajům a zpracovávat je. Cizím subjektům mimo koncern Arbonia poskytujeme osobní údaje pouze v případě, že je to nutné v rámci realizace smlouvy, například společnostem pověřeným dodáním zboží nebo bance pověřené provedením platby. K jinému předávání údajů nedochází, případně k němu dochází pouze v případě, že budete s předáváním výslovně souhlasit. Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s aplikovatelnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

f) Zpracování údajů ve výběrovém řízení

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem provedení výběrového řízení. Jestliže bude s uchazečem uzavřena pracovní smlouva, budou předané osobní údaje uloženy za účelem realizace pracovního poměru při dodržení zákonných předpisů.

Jestliže s uchazečem nebude pracovní smlouva uzavřena, budou podklady žádosti o přijetí do zaměstnání šest měsíců po oznámení rozhodnutí o odmítnutí automaticky vymazány, pokud výmazu nebrání jiné oprávněné zájmy správce.

Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely se provádí na základě souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu správce bránícího výmazu. Můžeme spolupracovat s jinými společnostmi koncernu Arbonia a dalšími externími subjekty zpracovávajícími osobní údaje (např. poskytovateli IT služeb). Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

Informace o společnosti rexx:

Tyto webové stránky využívají služeb společnosti rexx systems GmbH, Headquarters, Süderstrasse 75–79, 20097 Hamburg, Německo (dále jen „rexx“). Švýcarská pobočka, rexx systems Schweiz AG, sídlí na adrese Sparrenbergstrasse 5 v 8103 Curychu. Po zadání a přenosu se údaje mohou dostat přímo prostřednictvím zašifrovaného připojení na servery společnosti rexx, která údaje ukládá výhradně v zašifrované podobě na serveru ve výpočetním středisku firmy Host Europe GmbH (se sídlem v Kolíně). Pokud tomu tak bude, budou všechny údaje zašifrovány metodou SSL. Pokud se po registraci přihlásíte poskytnutými uživatelskými údaji, použije se také pro toto přihlášení šifrovací metoda SSL.

Předávání osobních údajů se provádí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření. Správce i poskytovatel internetových služeb zavádějí technická a organizační bezpečnostní opatření, aby byly shromážděné údaje chráněné proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme v souladu s technickým vývojem.

Informace k webové analýze Matoma (dříve Piwik):

Naše webové stránky používají v rámci výběrového řízení funkce služby webové analýzy Piwik. Webová analýza Piwik používá soubory cookies, které se ukládají na počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. K tomuto účelu se na našem serveru ukládají informace o používání těchto webových stránek vytvořené pomocí souboru cookies. IP adresa se před uložením anonymizuje. Soubory cookies webové analýzy Piwik zůstanou na počítači uložené, dokud je neodstraníte.

Používání souborů cookies webové analýzy Piwik probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Máme oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky i reklamu.

Informace vytvořené prostřednictvím souboru cookies o používání těchto webových stránek se nepředávají cizím subjektům. Ukládání souborů cookies můžete zrušit příslušným nastavením prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete případně moci používat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

Pokud s ukládáním a používáním údajů nesouhlasíte, můžete ukládání a používání do budoucna zakázat nastavením souboru cookies pro odhlášení v rámci používání portálu Kermi s nabídkou pracovních míst volbou příslušné funkce. Pokud soubory cookies odstraníte, bude to mít za následek také odstranění souboru cookie pro odhlášení webové analýzy Piwik. Soubor pro odhlášení je nutné opětovné návštěvě našich stránek znovu aktivovat.

g) Zpracování údajů pro zasílání informačních zpravodajů a reklamních zpráv

Pokud se přihlásíte k odběru informačního zpravodaje na těchto webových stránkách, budou údaje uvedené při přihlášení k odběru informačního zpravodaje nebo reklamních zpráv použity pouze k zasílání informačního zpravodaje, pokud však nebudete souhlasit s dalším používáním. Souhlasíte s tím, že tyto osobní údaje můžeme zasílat také dalším společnostem koncernu Arbonia a také další společnosti koncernu Arbonia smí tyto údaje zpracovávat ke stejnému účelu a zasílat informační zpravodaj o celé nabídce služeb společností koncernu Arbonia. Třetím stranám mimo společnosti koncernu Arbonia nebudeme osobní údaje předávat.

Pokud se přihlásíte k odběru informačního zpravodaje e-mailem, pro který je nutné uvést osobní údaje, obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu e-mail s potvrzením. Teprve po potvrzení odkazů obsažených v tomto e-mailu bude přihlášení dokončeno. Zpracování probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu. Udělený souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a používáním k zasílání informačního zpravodaje můžete kdykoliv odvolat postupem odhlášení uvedeným v informačním zpravodaji. Odvolání se nedotýká zákonnosti již uskutečněného zpracování osobních údajů.

Údaje, které uvedete při přihlášení k odběru informačního zpravodaje, uložíme až do okamžiku zrušení odběru informačního zpravodaje a po zrušení odběru informačního zpravodaje je odstraníme. Nedotýká se to údajů, které u nás budou uloženy na základě jiného účelu nebo jiného souhlasu (např. e-mailové adresy pro jiný informační zpravodaj nebo pro další funkce na webových stránkách).

Můžeme spolupracovat s jinými společnostmi koncernu Arbonia a dalšími externími subjekty zpracovávajícími osobní údaje (např. poskytovateli IT služeb). Případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

Informačního zpravodaj – měření úspěšnosti

Informační zpravodaje obsahují tzv. „web-beacon“, tzn. obrazový soubor o velikosti jednoho pixelu, který se při otevření newsletteru načítá z našeho serveru resp. ze serveru služby odesílání, pokud ji používáme. Při tomto načtení se nejdříve shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a systému, ale také IP adresa a čas načtení souboru.

Tyto informace se využívají pro technické vylepšování služby podle technických údajů nebo cílových skupin a jejich preferencí zjištěných na základě místa, odkud byl soubor stažen (lze zjistit podle IP adresy), nebo podle doby přístupu. Ke statistickému vyhodnocování se rovněž používají údaje o tom, zda uživatel informační zpravodaj otevřel, kdy tak učinil a na které odkazy klikl. Tyto informace lze sice z technického hlediska přiřadit jednotlivým příjemcům informačního zpravodaje. Sledovat jednotlivé uživatele však není snahou naší společnosti ani služby pro zasílání, pokud bychom ji používali. Toto vyhodnocování slouží spíše k tomu, abychom mohli lépe poznat čtenářské preference našich uživatelů a přizpůsobit poskytovaný obsah nebo rozesílat různý obsah v souladu se zájmy našich uživatelů. Samostatný nesouhlas s měřením úspěšnosti není bohužel možný, v takovém případě je nutné odhlásit odběr informačního zpravodaje.

Informační zpravodaj odesílá: Cleverreach GmbH

Rozesílání informačního zpravodaje zajišťuje poskytovatel e-mailových služeb, firma CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Německo. Prohlášení o ochraně osobních údajů ve společnosti poskytující e-mailové služby je k nahlédnutí na adrese: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. Poskytovatel e-mailových služeb spolupracuje na základě našeho oprávněného zájmu na základě čl. 6, odst. 1, písm. f.) nařízení GDPR a na základě zpracovatelské smlouvy podle čl. 28, odst. 3, str. 1 nařízení GDPR.

Poskytovatel e-mailových služeb může údaje v pseudonymizované formě, tzn. bez možnosti přiřazení ke konkrétnímu uživateli, využívat k optimalizaci nebo zlepšování vlastních služeb, např. pro technickou optimalizaci zasílání a zobrazení informačního zpravodaje nebo pro statistické účely. Poskytovatel e-mailových služeb však údaje o příjemcích našeho informačního zpravodaje nevyužívá k tomu, aby sám zasílal poštu nebo je poskytoval cizím subjektům.

3. Vyhodnocení údajů o návštěvnosti a používání analytických nástrojů

Chtěli bychom obsah těchto webových stránek cíleně přizpůsobit vašim zájmům a tímto způsobem zlepšit naši nabídku. Za účelem této úpravy odpovídající potřebám a průběžné optimalizace našich webových stránek používáme různé webové analytické služby.

Informace o Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Tyto webové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Google Analytics používá textové soubory cookies, které se ukládají na počítači a umožňují analýzu používání webových stránek. Informace o používání těchto webových stránek zaznamenané pomocí souborů cookies jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. Google tak IP adresu před zasláním do USA v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA přenesena celá IP adresa a tam bude zkrácena.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude firma Google tyto informace používat k vyhodnocení toho, jak webové stránky používáte, k sestavení přehledů o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek spojených s používáním webových stránek a používáním internetu.

Ukládání souborů cookies pro službu Google Analytics probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Provozovatel má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat webové stránky i reklamu.

Ukládání souborů cookies můžete zamezit příslušným nastavením prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete případně moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit shromažďování údajů vytvořených prostřednictvím souboru cookies o používání webových stránek (včetně IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si do prohlížeče stáhnete a nainstalujete zásuvný modul, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Shromažďování údajů službou Google Analytics můžete deaktivovat kliknutím na následující odkaz. Uloží se soubor cookies pro odhlášení, který zamezí shromažďování údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivace Google Analytics.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji pomocí služby Google Analytics najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Tyto webové stránky využívají funkci „Demografické údaje“ Google Analytics. Pomocí této služby lze sestavovat přehledy, které obsahují výpovědi o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje vycházejí ze zájmově orientované reklamy Google a z dat o návštěvnosti od externích subjektů. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat nastavením oznámení ve vašem účtu Google, nebo můžete zakázat shromažďování údajů prostřednictvím služby Google Analytics, jak je uvedeno v bodě „Vyslovení nesouhlasu se shromažďováním údajů“.

Poskytovatelem těchto funkcí je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace o nakládání s uživatelskými údaji pomocí služby Google Analytics najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Informace k remarketingu služby Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce remarketingu služby Google Analytics v kombinaci s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick v rámci více zařízení. Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vyhotovené prostřednictvím remarketingu služby Google Analytics s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick v rámci více zařízení. Zájmově orientovaná, personalizovaná reklamní sdělení, která byla v závislosti na dřívějším využívání webových stránek a chování na internetu přizpůsobena na koncovém zařízení (např. na mobilu), se tak mohou zobrazit i na jiném koncovém zařízení (např. na tabletu nebo počítači).

Pokud jste udělili příslušný souhlas, propojí společnost Google k tomuto účelu historii prohlížeče a historii aplikací s vaším účtem Google. Tímto způsobem lze na každém koncovém zařízení, na němž se přihlásíte se svým účtem Google, zobrazit stejná personalizovaná reklamní sdělení.

Pro podporu této funkce shromažďuje služba Google Analytics ID uživatelů ověřené společností Google, která se přechodně propojují s našimi daty Google Analytics pro definování a vytvoření cílové skupiny pro reklamu v rámci více zařízení.

Můžete vznést námitku proti remarketingu/targetingu v rámci více zařízení deaktivací personalizované reklamy na účtu Google.

Shrnutí shromážděných údajů na účtu Google se provádí výlučně na základě vašeho souhlasu, který můžete společnosti Google udělit nebo ho odvolat. Při shromažďování údajů, které nejsou slučovány na účtu Google (např. nemáte účet Google nebo jste se slučováním nesouhlasili), vychází shromažďování údajů z čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z toho, že máme zájem o anonymizovanou analýzu návštěvníků webových stránek k reklamním účelům.

Poskytovatelem těchto funkcí je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace k těmto funkcím a více informací k nakládání s údaji uživatelů při remarketingu Google Analytics najdete v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Informace ke službě Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Naše webové stránky částečně používají funkci Google AdWords. V rámci Google AdWords používáme tzv. Conversion Tracking (sledování konverzí). Pokud kliknete na reklamu zveřejněnou společností Google, uloží se soubor cookies pro sledování konverzí. Tyto soubory cookies (malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč na počítači uživatele) přestanou platit po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky této webové prezentace ve chvíli, kdy platnost souboru cookies ještě trvá, může Google a rovněž společnost poznat, že uživatel na reklamu klikl a byl přesměrován na tyto stránky.

Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookies. Informace získané pomocí konverzních souborů cookies slouží k vytvoření statistiky konverzí pro nás jako zákazníka AdWords. Dozvíme se celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou příznakem pro sledování konverzí. Neobdržíme však žádné informace, na základě kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat.

Ukládání „souborů cookies pro konverzi“ probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Máme oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů, abychom mohli optimalizovat naše webové stránky i reklamu.

Poskytovatelem těchto funkcí je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy. Více informací o službách Google AdWords a Google Conversion Tracking a zpracování uživatelských údajů najdete v prohlášeních o ochraně údajů společnosti Google.

Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete vyslovit nesouhlas s tímto používáním údajů deaktivováním souborů cookies pro sledování konverzí společnosti Google v internetovém prohlížeči v nabídce nastavení uživatele. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli o umístění souborů cookie informováni a mohli soubory cookies povolit pouze v konkrétním případě, vyloučit přijetí souborů cookie v určitých případech nebo přijetí souborů cookie vyloučit obecně a aktivovat automatické odstraňování souborů cookie při zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookies může být funkce těchto webových stránek omezena.

Informace o reklamě na síti Facebook

Pomocí pixelu Facebook je možné, aby Facebook určil návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „reklama pro Facebook“). Pixel Facebook proto používáme k zobrazování námi umístěných reklam na síti Facebook pouze těm uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naši online nabídku nebo mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty, které jsou patrné z navštívených webových stránek), které předáváme síti Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí pixelu Facebook chceme také zajistit, aby naše reklamy na síti Facebook odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neměly obtěžující účinek. Pomocí pixelu Facebook můžeme také sledovat účinnost reklam na síti Facebook pro statistické účely a průzkum trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „měření konverzí“).

Možnost odmítnutí:

Odkazujeme na prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů a na možnosti odmítnutí (tzv. „opt-out“). Pokud nebyla uvedena výslovná možnost odmítnutí, máte možnost vypnout soubory cookies v nastavení prohlížeče. To však může omezit funkce naší online nabídky. Proto dodatečně doporučujeme následující možnosti odmítnutí, které jsou nabízeny v souhrnné formě zaměřené na příslušné oblasti:

a) Evropa: https://www.youronlinechoices.eu 

b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices 

c) USA: https://www.aboutads.info/choices 

d) Přesahující hranice oblastí: http://optout.aboutads.info

Využívané služby a poskytovatelé služeb:

Pixel Facebook: pixel Facebook; poskytovatel služby: www.facebook.com, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, mateřská společnost: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; webové stránky: https://www.facebook.com; Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (zaručuje úroveň ochrany údajů při jejich zpracování v USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Možnost odmítnutí: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Analytická a optimalizační služba Hotjar

Využíváme analytický software Hotjar od společnosti Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta (dále jen „Hotjar“). Informace získané programem Hotjar nám umožňují analyzovat a zlepšovat využívání naší nabídky online.

Údaje o uživatelích naší nabídky online se ukládají a vyhodnocují výhradně k tomuto účelu. Využíváme službu Hotjar pouze k analýze naší nabídky online a nikoli ke sledování jednotlivých uživatelů. Údaje o uživatelích se proto zpracovávají na území Evropské unie v pseudonymizované podobě na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se společností Hotjar. Údaje zadávané uživateli, např. údaje zadané do formulářů nebo stisknutím kláves, se nezpracovávají, tzn. ani je neukládá služba Hotjar, ani se společnosti Hotjar nepředávají (s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje určeny pro vyhodnocování a pro uživatele je to zřejmé, jako např. při poskytování zpětné vazby pomocí formulářů).

Pro výše uvedené účely ukládá služba Hotjar do zařízení uživatelů soubory cookies s pseudonymizovaným identifikačním číslem a vyhodnocuje je. Soubory cookies, které služba Hotjar využívá, mají rozdílnou dobu platnosti; některé mají platnost 365 dnů, u některých jejich platnost nepřekračuje délku aktuální návštěvy.

Ke zpracovávaným údajům o uživatelích patří zejména:

  • zařízení a metadata: IP adresy koncových zařízení (shromažďují se a ukládají v anonymizovaném formátu), rozlišení obrazovky/displeje koncového zařízení, typ koncového zařízení (individuální identifikační znaky koncových zařízení), operační systém, typ prohlížeče, adresa URL odkazujícího serveru a doména;
  • zeměpisná poloha (pouze stát);
  • údaje o využití a data protokolu: datum a čas přístupu k online nabídce, preferovaný jazyk, uživatelská interakce jako použití myši (pohyby, poloha a kliknutí), údaje zadané z klávesnice, zobrazené webové stránky a interakce s jejich obsahem a funkcemi;
  • obsahové údaje: údaje zadané do anket a formulářů pro zpětnou vazbu.

Pokud uživatele žádáme o souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookies), je právním důvodem tohoto zpracování čl. 6, odst. 1, písm. a) nařízení GDPR. Jinak se osobní údaje uživatelů zpracovávají na základě našeho oprávněného zájmu (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR).

Uživatelé mohou shromažďování údajů službou Hotjar deaktivovat tím, že v prohlížeči aktivují nastavení „Do not track“ nebo kliknou na následující odkaz a budou se řídit postupem podle instrukcí na odkazované stránce: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

Prohlášení společnosti Hotjar o ochraně osobních údajů: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy. Zásady používání souborů cookies: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information.

4. Předávání osobních údajů a zpracování údajů třetími stranami

Osobní údaje používáme výhradně pro interní obchodní účely a údaje nepředáváme externím stranám, ledaže je to nutné pro splnění smlouvy, připouští to zákon nebo jste s touto aktivitou souhlasili.

S jinými společnostmi nebo osobami („zpracovateli“) však můžeme uzavírat smlouvy, ve kterých je pověříme prováděním určitých úkolů jménem naší společnosti. Zpracovatelům můžeme pro tento úkol poskytnout přístup k osobním údajům. Naši zpracovatelé jsou povinni zachovávat mlčenlivost o zaslaných osobních údajích a nesmí údaje používat pro jiné než námi stanovené účely. Příklady pro takové úkoly, které zpracovatelé zajišťují, jsou technické služby, platební a dodavatelské služby, marketing, snížení úvěrových rizik nebo ochrana proti podvodům, poskytovatelé analytických služeb, poskytovatelé vyhledávaných informací nebo zpracování v rámci koncernu.

Takové případné předávání osobních údajů se provádí v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a v případě, že existují přiměřená smluvní, technická a organizační opatření.

5. Služby nebo obsah třetích stran na našich webových stránkách

Na našich webových stránkách poskytujeme služby nebo obsah třetích stran. Při využívání takových služeb třetích stran nebo zobrazování obsahu třetích stran dochází z technických důvodů k přenosu dat komunikace mezi vámi a příslušným poskytovatelem. Nemáme vliv na webové stránky ani postup při ochraně osobních údajů u třetích stran, které tyto webové stránky spravují. Pro stránky a služby třetích stran, na které se odkazuje, toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto neplatí.

Příslušný poskytovatel služeb nebo obsahu může shromažďovat další údaje a zpracovávat je pro vlastní účely. Podle svého nejlepšího vědomí jsme služby a obsah poskytovatelů, kteří zpracovávají osobní údaje pro vlastní účely, nakonfigurovali tak, aby byla komunikace pro jiné účely jako zobrazení služeb nebo obsahu na našich webových stránkách blokována, nebo aby shromažďování osobních údajů probíhalo jen tehdy, pokud se pro využití příslušné služby rozhodnete. Protože však nemáme pod kontrolou údaje, které třetí strany shromažďují a zpracovávají, nejsme schopni poskytnout závazné informace o rozsahu a účelu takového zpracování údajů příslušnými poskytovateli třetích stran.

a) Odkazy na webové stránky

Pro optimální informovanost najdete na našich stránkách odkazy, které vedou na stránky třetích stran. Vzhledem k tomu, že se jedná o webové stránky jiných poskytovatelů služeb, nemáme žádný vliv na jejich obsah; za tento obsah odpovídá výhradně příslušný poskytovatel služeb. Pro stránky třetích stran, na které se odkazuje, toto prohlášení o ochraně osobních údajů proto neplatí.

b) Nástroje

Naše webové stránky používají funkce různých nástrojů pro zlepšení funkčnosti.

Informace o webových fontech Google

Naše stránky používají k jednotnému zobrazení druhů písma funkci „Webové fonty“ poskytovanou společností Google. Při návštěvě stránek stahuje váš prohlížeč potřebné webové fonty do mezipaměti prohlížeče pro zobrazení textů a druhů písma. K tomuto účelu se váš prohlížeč připojí k serverům společnosti Google. Tímto způsobem se Google dozví o tom, že z vaší IP adresy se realizoval přístup k našim webovým stránkám.

Používání webových fontů Google probíhá v zájmu jednotného a poutavého zobrazení našich online nabídek. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR. Pokud prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije počítač standardní písmo.

Poskytovatelem této funkce je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Informace o Mapách Google

Naše webové stránky používají funkce služby map Mapy Google. Při používání funkcí Map Google je nutné uložit IP adresu. Tyto informace mohou být přenášeny na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

Používání Map Google probíhá v zájmu poutavého zobrazení našich online nabídek a snazší dohledatelnosti míst, které jsme uvedli na webových stránkách. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR.

Poskytovatelem této funkce je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Google najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google.

c) Zásuvné moduly sociálních sítí

Naše webové stránky používají také funkce různých tzv. zásuvných modulů („tlačítek“) sociálních sítí, jako je Facebook, Google+, LinkedIn a Twitter. Sociální sítě (např. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube nebo LinkedIn) umožňují uživatelům těchto platforem sociálních sítí vytvořit odkazy na profilech, které lze uložit nebo sdílet s kontakty na sociálních sítích.

Pokud navštívíte naše webové stránky, jsou tlačítka pro tyto sociální sítě standardně deaktivovaná. Bez vašeho zásahu nebudou příslušným sociálním sítím zaslány žádné údaje. Než budete moci tato tlačítka používat, musíte je kliknutím aktivovat. Zůstanou aktivní do doby, než je zase deaktivujete.

Po jejich aktivaci se naváže přímé spojení se serverem příslušné sociální sítě. Obsah tlačítka se poté přenese ze sociální sítě přímo do vašeho prohlížeče, který ho začlení do webových stránek. Po aktivaci tlačítka může sociální síť vyhledávat údaje, nezávisle na tom, zda jste s tlačítkem ve vzájemné interakci nebo ne.

Pokud jste přihlášeni ke stránkám sociální sítě, může síť přiřadit tuto návštěvu webových stránek k vašemu uživatelskému účtu.

Pokud jste uživatelem sociální sítě a nepřejete si, aby tato síť propojovala údaje z vaší návštěvy našich webových stránek s vašimi uživatelskými údaji, musíte se před aktivací tlačítek z příslušné sociální sítě odhlásit.

Nemáme žádný vliv na zacházení s údaji shromážděnými sociálními sítěmi pomocí těchto tlačítek. Směrnice o používání osobních údajů sociálních sítí poskytují informace o účelu a rozsahu údajů, které shromažďují, způsobu zpracování a používání údajů, o právech, která máte k dispozici, a nastaveních, která můžete využít k ochraně osobních údajů. Další informace o rozsahu a účelu takového shromažďování a zpracování údajů jsou uvedeny v prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb, jejichž služby nebo obsah odpovídají za ochranu údajů.

Informace o zásuvných modulech sítě Facebook (tlačítka To se mi líbí a Sdílet)

Naše webové stránky používají funkce sociální sítě Facebook. Zásuvné moduly Facebook poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „To se mi líbí“ („Like“) na našich stránkách. V případě návštěvy našich stránek a přihlášení k síti Facebook se pomocí zásuvného modulu vytvoří přímé spojení mezi prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak obdrží informaci, že jste z této IP adresy navštívili naše stránky. Pokud kliknete na tlačítko sítě Facebook „To se mi líbí“ v době, kdy jste přihlášení k účtu Facebook, můžete obsah našich stránek sdílet na svém facebookovém profilu. Facebook tak může návštěvu našich stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého uživatelského účtu na sítí Facebook odhlásíte . Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání ze strany provozovatele sítě Facebook.

Poskytovatelem těchto funkcí je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích ze strany společnosti Facebook najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook.

Informace o síti Twitter

Naše webové stránky používají funkce služby Twitter. Při používání sítě Twitter a funkce „Retweet“ budou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na síti Twitter a oznámeny jiným uživatelům. Může navíc docházet k přenosu údajů na síť Twitter. Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání ze strany společnosti Twitter.

Poskytovatelem těchto funkcí je Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích ze strany společnosti Twitter najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter.

Informace o síti Instagram

Naše webové stránky používají funkce služby Instagram. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na síti Instagram, můžete kliknutím na tlačítko Instagram sdílet obsah našich stránek na instagramovém profilu. Instagram tak může návštěvu našich webových stránek přiřadit k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání ze strany společnosti Pinterest.

Poskytovatelem těchto funkcí je Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích ze strany společnosti Instagram najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram.

Informace o síti Pinterest

Naše webové stránky používají funkce sociální sítě Pinterest. Pokud navštívíte některou z našich webových stránek vybavených zásuvným modulem Pinterest a jste přihlášeni ke službě Pinterest, naváže se spojení se servery Pinterest. Přitom se mohou prostřednictvím zásuvného modulu předávat zaznamenané údaje (IP adresa, adresa navštívených webových stránek, které rovněž obsahují funkce Pinterest, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, způsob používání služby Pinterest) na servery služby Pinterest v USA. Upozorňujeme na to, že nemáme informace o obsahu předávaných údajů a jejich používání ze strany společnosti Pinterest.

Provozovatelem zásuvného modulu je Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Další informace o zacházení s údaji o uživatelích společností Pinterest najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest.

6. Výmaz osobních údajů

Pokud nejsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny žádné zvláštní lhůty pro uchovávání, platí tato všeobecná pravidla:

Vaše údaje budou vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro zamýšlené účely nebo pokud odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku proti používání na základě oprávněného zájmu. Poté budou údaje ukládány jen v případě, že to bude nutné podle zákonného předpisu, kterým je pro nás závazný (např. daňové a obchodně-právní předpisy), nebo budou údaje zapotřebí ke zdůvodnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

7. Bezpečnost

Všechny informace, které nám poskytnete, budou uloženy na serverech na území Evropské unie, EHP a Švýcarska. Zvláštní důraz přitom klademe na to, aby byla v příslušné zemi zaručena přiměřená úroveň ochrany osobních údajů.

Používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom vaše údaje chránili proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo proti neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní opatření neustále zlepšujeme a upravujeme v souladu s technickým vývojem.

Upozorňujeme ovšem na to, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít nedostatky v oblasti zabezpečení. Dokonalá ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

8. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být upravováno, např. na základě změn zákonů nebo změn při zpracování. Proto vás žádáme, abyste tuto stránku pravidelně pročítali.

Informační leták o ochraně osobních údajů

Informační leták o ochraně osobních údajů pro obchodní klientelu, specializované velkoobchodníky, odborné řemeslníky, montážní závody, projektanty, architekty, podniky v odvětví stavebnictví a bytového hospodářství a rovněž koncové zákazníky.