Naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

1. Bendrojo pobūdžio informacija

Toliau pateiktos naudojimo sąlygos yra visų servitutų dalis kartu su teise naudotis kermi.de, kermi.com ir visais kitais subdomenais, kurie priklauso įmonei „Kermi GmbH“.
Papildomi susitarimai, pakeitimai ir papildymai laikomi galiojančiais, jei jie sudaromi raštu. Tai galioja taip pat ir tuo atveju, kai atsisakoma formalių reikalavimų. Jei kuri nors šių sąlygų nuostata tampa neveiksminga, visos likusios nuostatos lieka galioti. Neveiksminga sąlyga turi būti pakeista veiksminga ir suformuluota taip, kad kiek galima labiau atitiktų atitinkamos nuostatos ekonominius tikslus.

2. Naudojimas

Naudojimasis kermi.com ir visais įmonei „Kermi GmbH“ priklausančiais subdomenais vyksta savo rizika. Operatorius neprisiima jokios atsakomybės už:

  • per klaidą pateiktas interneto svetainių nuorodas.
  • žalą, atsiradusią dėl „Kermi“ interneto svetainėse pateiktos informacijos naudojimo.
  • neveikiančias nuorodas ir techninio gedimo pasekmes.
  • programinės įrangos veikimą, įskaitant energijos taupymo skaičiuoklę ir jos rezultatus, taip pat visus susijusius arba naudotus domenus.
  • programinės įrangos įrankių skaičiavimo rezultatus, įskaitant energijos taupymo skaičiuoklę ir rezultatų pritaikymą praktikoje.
  • sandorius, sudarytus per šią elektroninę platformą su trečiosiomis šalimis.
  • kontaktinius duomenis ir su tuo susijusias pasekmes, atsiradusias iš šios internetinės platformos.
  • nusikalstamą veiklą, pažeidimus ir manipuliacijas, vykdomus trečiųjų šalių, kurios tam tikru būdu yra susijusios su „Kermi“ internetinėmis svetainėmis ir piknaudžiauja elektronine platforma.

3. Atsakomybė

Dėl šiose svetainėse pateikiamos tiesioginės ar netiesioginės informacijos ir duomenų garantija neteikiama. Ypač tai nėra numanomas įsipareigojimas arba garantija, susijusi su struktūra, pardavimo pajėgumais, tinkamumu panaudoti konkretiems tikslams arba įstatymų ir patentų pažeidimų nebuvimu. Visi duomenys ir atvaizdai šiose interneto svetainėse yra tik panašaus pobūdžio. Svarbiausi yra konkretūs susitarimai sudaromose sutartyse (pvz., pirkimas ir užsakymas).

Mūsų internetiniuose puslapiuose taip pat rasite nuorodas į kitas interneto svetaines. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad neturime įtakos svetainių dizainui ir turiniui, į kurias yra pateiktos nuorodos. Dėl šios priežasties neužtikriname, jog jose pateikta informacija yra aktuali, teisinga, visa ir kokybiška. Atsižvelgdami į tai, atsiribojame nuo viso šių svetainių turinio. Ši deklaracija galioja visoms mūsų internetiniuose puslapiuose pateiktoms nuorodoms į išorinius tinklalapius ir jų turiniui.

4. Prieigos teisė

Naudotojas užsiregistruoja „Kermi“ partnerių prieigoje su savo išsamiais ir teisingais duomenimis. Atsakomybę už klientui atskleistų prieigos prie siūlomų internetinių paslaugų slaptažodžių apsaugą (slaptumą) prisiima tik klientas. Naudotojas neturi teisės perduoti prieigos duomenų (vardo, pavardės ir slaptažodžio) trečiosioms šalims, nesusijusioms su užregistruota įmone, be įmonės „Kermi“ raštiško sutikimo. Piknaudžiavimo atveju įmonė „Kermi“ imsis teisinių veiksmų. Naudotojas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti slaptažodį arba informuoti įmonę „Kermi“, jei jis turi įtarimų, kad slaptažodis tapo žinomas tam teisės neturinčioms trečiosioms šalims.

5. Naudotojo pareigos

 Naudotojas įsipareigoja internetinę prieigą naudoti tik pagal paskirtį. Jis prieigos galimybėmis nesinaudos piknaudžiavimo tikslais ir atsižvelgs į pripažintus duomenų saugumo principus, naudojamus duomenų apsaugai. Sužinojęs apie naudojimąsi piknaudžiavimo tikslais, jis nedelsdamas informuos apie tai įmonę „Kermi“.
Naudotojas atleidžia „Kermi“ nuo nuostolių atlyginimo, kurių jis patyrė pats pažeisdamas sutartį arba dėl trečiųjų šalių pretenzijų. Jis apmoka galinio įtaiso išlaidas ir telekomunikacijų mokesčius.

6. Saitai

1998 m. gegužės 12 d. sprendimu nr. 312 O 85/98 „Atsakomybė už nuorodas“ Hamburgo apygardos teismas nusprendė, kad naudojant nuorodą atitinkamai prisiimama atsakomybė ir už susieto puslapio turinį. Prisiimti atsakomybės nereikia tik tuo atveju, jei oficialiai atsiribojama nuo šio turinio.

„Kermi“ interneto svetainėse yra nuorodų į kitus interneto puslapius. Visoms nurodoms, esančioms šiose ir kitose svetainėse, „Kermi GmbH“ nedaro jokios įtakos susietų puslapių dizainui ir turiniui. Todėl mes oficialiai atsiribojame nuo bet kokio visų susietų svetainių, esančių visoje mūsų platformoje, įskaitant ir subpuslapius, turinio. Šis pareiškimas galioja visoms mūsų svetainėje naudojamoms nuorodoms ir visam puslapių, į kuriuos patenkama per nuorodas ar reklamjuostes, turiniui. Saitai į trečiųjų šalių puslapius, skelbiami be svetainės savininko sutikimo, to pareikalavus pašalinami.

7. Jurisdikcijos vieta

Jurisdikcijos vieta yra mūsų įmonės buveinės vieta, jei klientas taip pat yra prekybininkas, viešosios teisės juridinis asmuo arba viešasis turtas. Ta pati sąlyga galioja, jei klientas nepriklauso kitai jurisdikcijai šalies viduje arba po sutarties sudarymo perkelia savo buveinę į užsienį. Mes turime teisę pareikšti ieškinį kliento atžvilgiu ir kituose leistinuose kompetetinguose teismuose.“

„Atsižvelgiant į visus reikalavimus ir teises galioja nesupaprastinta Vokietijos Federacinės Respublikos teisė. JT pirkimo ir pardavimo teisė (CISG) bei EGBGB kolizinė teisė nėra taikomos. Sutartys sudaromos vokiečių kalba.“

 

Plattling, 2007 m. liepa

Bendrosios naudojimo ir licencijos sąlygos

teikti ir naudoti autorių teisių saugomus kūrinius

Preambulė

Toliau pateiktos Bendrosios naudojimo ir licencijos sąlygos taikomos „Kermi GmbH“ įmonei ir specializuotiems partneriams, su kuriais „Kermi“ sudarė naudojimo sutartį ir kuriems „Kermi GmbH“ suteikia teisę naudotis autorių teisių saugomais darbais „Kermi“ internetiniuose puslapiuose arba pramoniniuose portaluose (pvz., www.building-masterdata.com). Čia kalbama apie tekstus (katalogus, pristatymus ir kt.), fotografijas ir filmuotą medžiagą, kurie vaizduoja ir aprašo santechnikos įrenginius, šildymo, ventiliacijos ir klimato techniką.

I. Taikymo sritis

Specializuoti partneriai yra specializuoti didmenininkai, kvalifikuoti darbininkai, projektuotojai, architektai, mokymo centrai, susijusios įmonės ir kiti prie „Kermi GmbH“ produktų realizavimo prisidedantys asmenys. Šios Naudojimo sąlygos taikomos ir vaizdo medžiagai bei turiniui (produktų aprašymai, duomenų lapai, naudojimo instrukcijos, sąrašai, schemos, techniniai brėžiniai, elektroniniai dokumentai ir t. t.) arba elektroninėms platformoms (internetinėms programoms, programinės įrangos įrankiams, socialinei žiniasklaidai), kurie neįeina į komercinės veiklos apsaugos įstatymų taikymo sritį. Prireikus šie teisės aktai atitinkamai galioja.

II. Registracija

Specializuotas partneris privalo aktyviai sutikti su naudojimo sąlygomis ir licencijos sąlygomis prieš naudodamas failus „Kermi“ svetainėje arba pramoniniame portale. „Kermi GmbH“ pasilieka teisę dėl tokių neteisėtų veiksmų pradėti civilinį arba baudžiamąjį procesą.

III. Sutikimas su BPS

Taip pat specializuotas partneris turi teisę naudotis tik tada, jei jis pateiktas BPS pripažįsta kaip privalomas. Sutikimas pateikiamas pasirašant šį dokumentą arba patvirtinant šias sąlygas „Kermi“ svetainėje arba pramoniniame portale. Naudoti leidžiama tik šios sutarties pagrindu, kitais atvejais pažeidžiamos autorių teisės.

IV. Naudojimo paskirtis

Šie darbai naudojami tik „Kermi“ produktų reklamai. Į tai įeina ir klientų suradimas bei produkto įsigijimas. Šiuo tikslu šiuos darbus skaitmeniniu formatu galima importuoti, dauginti ir naudoti skaitmeninę arba spausdintinę versiją.

V. Objektas, į kurį suteikiamos teisės

Šio susitarimo objektas yra „Kermi“ internetinėse svetainėse arba pramoninuose portaluose pateikti produktų duomenys, tekstai, fotografijos kūriniai, filmuota medžiaga ir nuotraukos, įskaitant su jais susijusius metaduomenis skaitmeninimo atveju, net jei jie neįeina į komercinės veiklos apsaugos įstatymų taikymo sritį. Prireikus šie teisės aktai atitinkamai galioja.

VI. Naudojimo teisės ir naudojimosi apimtis

1. „Kermi GmbH“ suteikia specializuotam partneriui paprastą, neišimtinę, atšaukiamą pateiktų kūrinių naudojimo teisę.
2. Kūrinių turinio redaguoti arba keisti negalima. Dradžiama daryti vaizdų ir filmuotos medžiagos montažą. Ši sąlyga ypač taikoma vaizdo medžiagai ir nuotraukoms naudojant „Foto Composer“ programą.
3. Šiuose kūriniuose turi būti nuoroda apie autoriaus teises pagal šio susitarimo X.
4. „Kermi GmbH“ neatsako už kūrinių turinio teisingumą ir naujumą. Specializuotas partneris informaciją atnaujinti privalo bent kartą per metus.
5. Kūrinius specializuoti partneriai savo duomenų portaluose, internetinėse parduotuvėse arba socialinės žiniasklaidos platformose gali naudoti tol, kol leidimo neatšauks „Kermi GmbH“. Kokie kūriniai bus naudojami (asortimento apimtis, naudojamų požymių skaičius),
sprendžia specializuotas partneris savo nuožiūra.
6. Atskirais atvejais „Kermi GmbH“ turi teisę apriboti arba išplėsti suteiktas teises. Tai atliekama apie tai informuojant internetinėje svetainėje arba prieš duomenų atsisiuntimą.
7. Specializuotas partneris gali perduoti nurodytos apimties naudojimo teises, skirtas naudoti nurodytais tikslais, kitiems specializuotiems partneriams (trečiosioms šalims) leidžiama skaitmenine forma, jei trečiosioms šalims perleidžiami tokie patys įsipareigojimai kaip ir tie, kurie pagal šią sutartį taikomi specializuotiems partneriams. „Kermi GmbH“ gali nenurodydama priežasties pareikalauti, kad specializuotas partneris pateiktų trečiosios šalies įsipareigojimą patvirtinantį dokumentą.

VII. Atlygis už naudojimą

„Kermi GmbH“ suteikia naudojimo teises specializuotam partneriui neatlygintinai. Kūrinius perduoti trečiosioms šalims už atlygį draudžiama pagal VI.8.

VIII. Teisės į pateiktus kūrinius

„Kermi GmbH“ užtikrina, kad turi reikiamą teisinę padėtį naudojimo teisėms suteikti.

IX. Trukmė

„Kermi GmbH“ vienašaliu raštišku pareiškimu gali bet kada nutraukti naudojimo santykius nenurodydama priežasčių ir nedelsdama atšaukti naudojimo teisę. Tokiu atveju specializuotas partneris per dešimt darbo dienų privalo visiškai pašalinti išsaugotus kūrinių duomenis iš savo kompiuterinių sistemų, o fizines laikmenas (pvz., CD, DVD, katalogus) grąžinti „Kermi GmbH“ arba prieš tai pasitarus sunaikinti.

X. Pastaba dėl autorių teisių

1. Specializuotas partneris įsipareigoja kūriniuose pateikti tokią pastabą: „© Copyright by „Kermi GmbH“, tekstai, vaizdai, filmuota medžiaga saugomi autorių teisių. Be autoriaus sutikimo naudoti ne pagal Autorių įstatymą draudžiama ir už tai yra baudžiama. Ypač tai galioja dauginimui, vertimui ir išsaugojimui bei apdorojimui elektroninėse sistemose. Tos pačios sąlygos galioja ir skelbiant internete.
2. Autoriaus įvardijimas
Kadangi „Kermi GmbH“ yra įsipareigojusi nurodyti kiekvieno kūrinio autorių, specializuotas partneris įsipareigoja elgtis taip pat. „Kermi GmbH“ specializuotą partnerį apie tai informuos atsisiuntimo metu.

XI. Atsakomybė

Jei specializuotas partneris arba trečioji šalis nevykdo savo įsipareigojimų arba nesilaiko naudojimo susitarimo sąlygų, „Kermi GmbH“ turi teisę pareikalauti atlyginti atsiradusią žalą, į kurią įeina ir teisinės gynybos, ir bylinėjimosi išlaidos. Tai galioja ir tuo atveju, jei „Kermi GmbH“ pažeidžia trečiųjų šalių (pvz., licencijų išdavėjų arba vaizduojamų asmenų) teises, o jos pareikalauja atlyginti žalą. Jei specializuotas partneris pateiktus kūrinius naudoja kitais, nei nurodyta šiame susitarime, tikslais, „Kermi GmbH“ gali pareikalauti, kad jis to daugiau nedarytų. Specializuotas partneris taip pat atsako už trečiųjų šalių (pvz., portalų operatorių ar socialinės žiniasklaidos platformų) padarytus teisės pažeidimus.​

XII. Tiekimo šaltiniai

Specializuotam partneriui kūriniai pateikiami skaitmenine forma juos atsisiunčiant per „Kermi“ interneto svetaines arba pramoninį portalą / internetinę parduotuvę.

XIII. Baigiamosios nuostatos

1. Forma
Papildomi susitarimai, pakeitimai ir papildymai, kurie nesutampa su šių BPS nuostatomis, turi būti sudaromi raštu. Jie turi būti aiškiai tokiais pavadinti. Ši sąlyga taikoma ir kai atsisakoma šio rašytinės formos reikalavimo.
2. Negaliojančios nuostatos
Jei kuri nors šios sutarties nuostata yra negaliojanti arba neįgyvendinama, likusios nuostatos lieka nepakitusios. Negaliojančios arba neįgyvendinamos nuostatos turi būti pakeičiamos tinkamomis galiojančiomis nuostatomis, kurios būtų kiek įmanoma panašesnės į teisiškai galiojančias ir šalių sutartas nuostatas.
3. Taikoma teisė ir susitarimas dėl jurisdikcijos vietos
Galioja tik Vokietijos Federacinės Respublikos teisė ir JT pirkimo ir pardavimo sutarčių teisė. Visų ginčų, kylančių iš arba dėl sutarčių, kurioms galioja šios naudojimo sąlygos, jurisdikcijos vieta yra Miuncheno I apygardos teismas.

Galioja nuo: 2023–03–01

„ x-center“ naudojimo sąlygos specializuotiems partneriams

Šios naudojimo sąlygos (toliau „BPS“) reglamentuoja „Kermi Smart Home“ (toliau „x-center“) „x-center“ programų veikimą ir naudojimą iš „Kermi GmbH“, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling, Deggendorf apygardos teismas, HRB 0127. (toliau – „Kermi“ arba „mes“) specializuoto partnerio (toliau „specializuotas partneris“ arba „jūs“).

1. Taikymo sritis ir apibrėžimai

1.1. Šios BPS galioja tik specializuotam partneriui naudojančiam „x-center“.

1.2. „Verslininkai“ šiose BPS yra fiziniai asmenys, juridės bendrijos arba juridiniai asmenys, kurie naudoja „x-center“ komerciniais tikslais, kaip savarankiškai dirbantys ar laisvai samdomi darbuotojai. (Federalinio kodekso § 14). Šios Bendrosios pirkimo sąlygos taikomos tik mūsų sutartims ir jų vykdymui. Kitokio pobūdžio specializuoto partnerio sąlygos netampa sutarties dalimi, net jei atskirais atvejais joms aiškiai neprieštaraujame arba jeigu pristatome/teikiame paslaugą. Bet kokie specializuoto partnerio sutartiniai pasiūlymai, susiję su jų sąlygomis, atmetami.

1.3. „x-center“ – tai programos ir prietaisai, suteikiantys galutiniams klientams galimybę savo kliento paskyroje saugoti ir tvarkyti šildymo, vėdinimo sistemų ir galbūt kitų tinklo prietasų bei komponentų informaciją, duomenis ir nustatymus bei juos valdyti internetu. „x-center“ programos leidžia specializuotam partneriui naudotis tam tikromis galutiniam klientui teikiamomis paslaugomis, pvz., paleidimo, nuotolinės priežiūros ir atnaujinimo paslaugomis šių klientų prietaisuose. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. produktų dokumentaciją, kurią galite atsisiųsti mūsų pagrindinio puslapio specializuotų partnerių srityje.

2. Sutarties dalykas, prieinamumas ir naudojimo sąlygos

2.1. Šių sąlygų objektas yra jūsų naudojimasis „x-center“ programomis ir tam tikrų „x-center“ paslaugų teikimas galutiniam klientui.

2.2. Tam tikras „x-center“ programas ir paslaugas jums suteikiame nemokamai. Tokias paslaugas stengiamės suteikti kuo greičiau ir profesionaliau. Negalimos pretenzijos naudotis tokiomis paslaugomis be pertrūkių dėl sistemos gedimų, būtinos priežiūros ar sistemos atnaujinimų.

2.3. Norėdami naudoti „x-center“ programas, turite atitikti šiuos reikalavimus:

funkcionalios interneto prieigos suteikimas.

„specializuoto partnerio“ registracija „Kermi“ internetiniame puslapyje adresu www.kermi.com.

 atitinkamo galutinio kliento produkto ID nurodymas „x-center“.

3. Registracija ir sutarties sudarymas

3.1. Norint naudoti „x-center“ kaip specialisuotam partneriui, pirmiausia reikia užsiregistruoti internetu kaip „specializuotam partneriui“ „Kermi“ internetiniame puslapyje (www.kermi.com). Ten jums bus suteiktas „Kermi“ specializuoto partnerio ID. Šią registraciją patvirtinsime internetu ir atskiru elektroniniu laišku jūsų nurodytu el. pašto adresu.

3.2. Naudojimosi „x-center“ sutartis sudaroma tik turint prieigą prie el. laiško pagal 3.1 punktą. Tada jums bus suteikta teisė naudoti mūsų nemokamas „x-center“ programas, skirtas specializuotiems partneriams.

4. „Kermi“ paslaugos

Atsižvelgdami į savo technines ir eksploatacines galimybes, suteikiame internetinę prieigą ir nuotolinę galutinių klientų „x-center“ įrenginių ir komponentų priežiūrą bei teikiame papildomas paslaugas. Į tai įeina ypač:

4.1. Prijungti „x-center“ suderinami komponentai (šilumos siurbliai, radiatorių valdikliai, atskirų patalpų valdikliai, langų kontaktai ir daug daugiau) valdomi galutinio vartotojo galutiniais įrenginiais (kompiuteriu, išmaniuoju telefonu, planšete) perinternetinį „Kermi x-center“ internetinį portalą. Išsamią informaciją ir valdymo parinktis galite rasti „x-center“ internetinio portalo paskyroje.

4.2. Jei pasirinkote tiesioginius pranešimus į savo valdymo galinį įrenginį (kompiuterį, išmanųjį telefoną, planšetę), prijungtą prie „x-center“, jums pageidaujant, atsiųsime pranešimus registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Atsiųsime pranešimus apie jūsų kliento „x-center“ sistemos gedimus ar būtinąją priežiūrą, jei jūs su tuo sutikote.

4.3. „Kermi“ specializuotam partneriui suteikia atitinkamą „x-center“ naršyklės žiniatinklio programą, skirtą „x-center“ programoms naudoti. Minimalūs reikalavimai naršyklei „MS Internet Explorer“ nuo „Firefox“ versijos nuo „Safari“ versijos, nuo „Google Chrome“ versijos nuo „MS Edge“ versijos

4.4. „Kermi“ specializuotam partneriui teikia įvairią pagalbą. Tai apima:

4.4.1. Pagalbos teikimas per DUK, instrukcijas ir techninių duomenų lapus susijusiose „Kermi“ svetainėse (www.kermi.com).

4.4.2. „Kermi“ siūlo pagalbos numerį, kad galėtumėte atsakyti į bendro pobūdžio klausimus apie „x-center“ diegimą ir naudojimą. Ši karštoji linija veikia nuo pirmadienio iki ketvirtadienio , nuo 07:30 iki 17:00 val. ir penktadieniais nuo 7:30 iki 15:00 val.

4.4.3. „Kermi“ taip pat siūlo mokymus apie atskirus produktus. Jie reguliariai vyksta „Kermi“ miestelyje. Regitruojamasi pas atsakingą išorinių pardavimų darbuotoją.

5. Specializuoto partnerio pareigos ir įsipareigojimai

5.1. Savo asmeninius prieigos duomenis ir klientų prieigos prie „x-center“ internetinio portalo duomenis (slaptažodį / produkto ID) turite laikyti griežtai konfidencialiais ir negalite jų perduoti trečiosioms šalims, nebent trečioji šalis būtų įgaliota tai daryti pagal sutartinį susitarimą teikti paslaugas galutiniams klientams per „x-center“ arba suderinamus komponentus, ir sutiko su šiomis naudojimo sąlygomis raštu arba internetu.

5.2. Jūsų registracija ir ši Naudojimo sutartis neperleidžiami. Paslaugas pagal šią sutartį galite naudoti tik savo komerciniais tikslais. Jei yra požymių, kad trečiosios šalys neteisėtai naudoja jūsų „x-center“ paskyrą arba pasikeičia jūsų asmens duomenys, tokie kaip pranešimo adresas ar telefono numeris, arba el. pašto adresas, jūs privalote nedelsiant ir teisingai pakoreguoti savo prieigos duomenis ir mus apie tai informuoti.

5.3. Jei per „Kermi x-center“ įgaliojama nuotolinė priežiūra ir pan., specializuotas partneris įsipareigoja veikti savo atitinkamo galutinio kliento naudai (§ 328 BGB) dėl visų galutinio vartotojo asmens duomenų, kuriems taikomas Federalinis duomenų apsaugos įstatymas (BDSG), tvarkyti pagal BDSG nuostatas, t.y., nepadaryti jų prieinamų jokiai trečiajai šaliai ir užtikrinti jų saugumą, kad asmens duomenys nebus saugomi tikslais, nesusijusiais su faktiniu specializuotam partneriui pateikto užsakymo apdorojimu. Šiuos duomenis specializuotas partneris gali naudoti tik faktiniam užsakymo tikslui. Jeigu reikia, specializuoti partneriai ir galutiniai klientai gali sudaryti užsakymo duomenų tvarkymo sutartį pagal Federalinio duomenų apsaugos įstatymo (BDSG) 11 §.

5.4. Taip pat specializuotas partneris atsakingai elgsis su duomenimis, kurie nėra asmens duomenys Duomenų apsaugos įstatymo prasme (pvz., naudotojo vardo ir slaptažodžio deriniais, reikalingais pvz., prieigai prie nuotolinės priežiūros; duomenų tinklo apsaugos sistemų struktūros ir tipo ir kt.). ir jų nepateiks trečiosioms šalims. Tai ypač taikoma duomenims, reikalingiems sistemoms arba nuotoliniu būdu valdyti.

5.5. Specializuotas partneris privalo rinkti, saugoti ir tvarkyti galutinio kliento ir kliento duomenis, ir tiek, kiek jiems netaikomas BDSG ir TMG, išimtinai užsakymo tvarkymo tikslais ir laikytis absoliučiai visų galiojančių įstatymų. Kai užsakymas užbaigiamas, visi galutinio kliento duomenys, kuriuos turi specializuotas partneris, turi būti neatšaukiamai ištrinti ir tai turi būti patvirtinta raštu.

6. Naudojimo teisės

6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu jūs gaunate standartinę, neperleidžiamą teisę naudotis „Kermi“ paslaugomis, turiniu ir programine įranga tik savo reikmėms ir sutarties su „Kermi“ galutiniais klientais vykdymo tikslais.

6.2. Jei programinę įrangą jums pateikė „Kermi“, galite ją naudoti tik nepakeista forma ir tik šios sutarties tikslais. Draudžiama kopijuoti, redaguoti, perkelti, modifikuoti ar dekompiliuoti šią programinę įrangą. §§ 69 d ir „e UrhG“ lieka galioti.

7. Atsakomybė

7.1. „Kermi“ yra be apribojimų atsakinga tyčinio ar didelio neatsargumo atveju.

7.2. Be to, „Kermi“ atsako už šiek tiek neatsargų esminių sutartinių įsipareigojimų (pagrindinių įsipareigojimų) pažeidimą. Esminiai sutartiniai įsipareigojimai yra tie, kurių pažeidimas kelia grėsmę sutarties tikslo pasiekimui, kurių vykdymas yra būtinas tinkamam sutarties įvykdymui ir kurių laikymusi klientas nuolat remiasi. Tačiau šiuo atveju „Kermi“ atsako tik už numatomą, sutarčiai būdingą žalą.

7.3. Tiek, kiek „Kermi“ atsakomybė yra atmesta arba apribota, tai taip pat galioja ir asmeninei jos darbuotojų, atstovų ir įgaliotų atstovų atsakomybei.

7.4. Aukščiau nurodyti atsakomybės ribojimai netaikomi gyvybės, kūno ir sveikatos sužalojimams tais atvejais, kai suteikiama garantija dėl paslaugos kokybės arba apgaule nuslėpti trūkumai. Atsakomybė pagal Produktų atsakomybės įstatymą lieka galioti.

8. Prieigų blokavimas ir sutarties užbaigimas

8.1. Galime visam laikui arba laikinai užblokuoti jūsų prieigą prie „x-center“ internetinio portalo, jei yra konkrečių požymių, kad smarkiai pažeidėte galiojančius įstatymus ir (arba) šias naudojimo sąlygas. Priimdami sprendimą, ar užblokuoti, tinkamai atsižvelgsime į jūsų teisėtus interesus ir apie blokavimą informuosime el. paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

8.2. Turite teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi x-center, apie tai raštu pranešdami mėnesio pabaigoje.

8.3. Mokamų paslaugų nutraukimas grindžiamas sutartais įspėjimo terminais ir turi būti rašytinis arba atsiunčiant elektroninį laišką elektroninio pašto dresu info@kermi.de . „Kermi“ turi teisę nutraukti šiuos sutartinius santykius el. paštu arba raštu, įspėjusi prieš 8 savaites iki mėnesio pabaigos.

8.4. Jei pagal įstatymą nesame įpareigoti ir toliau saugoti jūsų „x-center“ paskyroje esančių duomenų, pvz., šildymo sistemos suvartojimo duomenų, net ir pasibaigus sutartiniams santykiams, mes juos ištrinsime praėjus 2 mėnesiams po sutarties nutraukimo. Lieka galioti taikomos asmens duomenų apsaugos nuostatos.

8.5. Lieka galioti kiekvienos šalies teisė nutraukti šią sutartį dėl svarbios priežasties.

9. Paslaugų keitimas

9.1. „Kermi“ pasilieka teisę, tinkamai atsižvelgdama į specializuotų partnerių interesus, nutraukti arba pakeisti bet kokias nemokamas per „x-center“ paslaugas, taikyti mokesčius už anksčiau nemokamas paslaugas arba pridėti naujų nemokamų ar mokamų paslaugų.

9.2. Informuosime apie planuojamus pakeitimus 11.1 skyriaus apibrėžtyje raštu, įspėdami ne vėliau nei prieš 1 mėnesį iki pakeitimų įsigaliojimo. Dėl pakeitimų galite nesutikti pranešdami apie tai per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo. Priešingu atveju lieka galioti sutarti pakeitimai. Esant prieštaravimui, naudojimo sutartis baigiasi įsigaliojus paskelbtiems pakeitimams.

10. Kita

10.1. Vokietijos teisė taikoma išimtinai šiai sutarčiai, išskyrus tarptautinę privatinę teisę ir JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių.

10.2. Be įstatymų nustatytų taisyklių, visų ginčų, kylančių dėl šių naudojimo sąlygų arba susijusių su jomis, jurisdikcijos vieta yra Miunchenas.

10.3. „Kermi“ turi teisę pasitelkti atitinkamos kvalifikacijos subrangovus, kad galėtų teikti paslaugas pagal šią sutartį.

10.4. Jei atskiros šios sutarties nuostatos negalioja, tai paprastai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui. Susitariančiosios šalys stengsis pakeisti negaliojančią nuostatą tokia, kuri teisiškai ir ekonomiškai geriausiai atitinka sutarties tikslą.

10.5. „x-center“ internetinio portalo operatorius yra „Kermi GmbH“, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling. Išsamią informaciją, kaip su mumis susisiekti, rasite mūsų teisinėje informacijoje www.kermi.com/impressum.

[AGB: 01. 2016 liepos mėn. redakcija]

„ x-center“ naudojimo sąlygos galutiniams vartotojams

Šios naudojimo sąlygos (remiantis BPS) reglamentuoja „x-center“ programos veikimą ir naudojimą. Tai yra „x-center base“ energijos ir komforto valdiklis, „x-change“ šildymo sistemos ir „x-well“ vėdinimo prietaisai (toliau „x-center“) iš „Kermi GmbH“, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling, Deggendorf apygardos teismas, HRB 0127. (toliau – „Kermi“ arba „mes“) kliento (toliau „klientas“ arba „jūs“).

1. Taikymo sritis ir apibrėžimai

1.1. Šios BPS galioja tik klientui naudojančiam „x-center“.

1.2. „Vartotojai“ šių BPS prasme yra fiziniai asmenys, kurių „x-center“ naudojimo tikslas negali būti susietas su komercine, individualia ar laisvai samdoma veikla. „Verslininkai“ šiose BPS yra fiziniai asmenys, juridės bendrijos arba juridiniai asmenys, kurie naudoja „x-center“ komerciniais tikslais, kaip savarankiškai dirbantys ar laisvai samdomi darbuotojai. (Federalinio kodekso § 14).

1.3. „x-center“ – tai programos ir prietaisai, suteikiantys galimybę savo kliento paskyroje saugoti ir tvarkyti savo šildymo, vėdinimo sistemų ir galbūt kitų tinklo prietasų bei sistemų informaciją, duomenis ir nustatymus bei juos valdyti internetu. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. produktų dokumentaciją, kurią galite atsisiųsti iš mūsų pagrindinio puslapio.

2. Sutarties dalykas, prieinamumas ir naudojimo sąlygos

2.1. Šių sąlygų objektas yra jūsų naudojimasis „x-center“ programomis ir tam tikrų „x-center“ paslaugų teikimas.

2.2. Tam tikras „x-center“ programas ir paslaugas jums suteikiame nemokamai. Tokias paslaugas stengiamės suteikti kuo greičiau ir profesionaliau. Negalimos pretenzijos naudotis tokiomis paslaugomis be pertrūkių dėl sistemos gedimų, būtinos priežiūros ar sistemos atnaujinimų.

2.3. Norėdami naudoti „x-center“, turite atitikti šiuos reikalavimus:

Įdiegtų „x-center“ komponentų suteikimas su interneto prieiga

Registracija „x-center“ internetiniame portale sutarties galiojimo trukmei.

Baigtas visų suderinamų komponentų (pvz., „x-change“ šilumos siurblio, „x-well“ vėdinimo prietaiso, radiatorių ir kt.) montavimas ir jų prijungimas prie energijos ir komforto tvarkyklės „x-center base“.

Valdykite galutinį įrenginį, t. y. kompiuterį, planšetę ar išmanųjį telefoną su interneto naršykle ir prieiga prie interneto.

3. Registracija ir sutarties sudarymas

3.1. Norint naudoti „x-center“, pirmiausia reikia užsiregistruoti internetu „x-center“ internetiniame portale arba „x-center“ programoje pateikiant tam tikrus asmeninius duomenis, įskaitant „Kermi x-center“ produkto ID „x-center“. Įrašykite ir nusiųskite „Kermi“. Šią registraciją patvirtinsime internetu ir atskiru elektroniniu laišku jūsų nurodytu el. pašto adresu.

3.2. Naudojimosi „x-center“ sutartis sudaroma turint prieigą prie el. laiško pagal 3.1 punktą. Tada jums bus suteikta teisė naudoti mūsų nemokamas „x-center“ programas.

4. „Kermi“ paslaugos

Atsižvelgdami į savo technines ir eksploatacines galimybes, suteikiame internetinę prieigą ir savo „x-center“ prietaisų ir komponentų valdymą ir naudojimą bei teikiame papildomas paslaugas. Į tai įeina ypač:

4.1. Prijungti „x-center“ suderinami komponentai (šilumos siurbliai, radiatorių valdikliai, atskirų patalpų valdikliai, langų kontaktai ir daug daugiau) valdomi jūsų galutiniais įrenginiais (kompiuteriu, išmaniuoju telefonu, planšete) perinternetinį „Kermi x-center“ internetinį portalą. Išsamią informaciją ir valdymo parinktis galite rasti savo „x-center“ internetinio portalo paskyroje.

4.2. Jei pasirinkote tiesioginius pranešimus į savo valdymo galinį įrenginį (kompiuterį, išmanųjį telefoną, planšetę), prijungtą prie „x-center“, jums pageidaujant, atsiųsime pranešimus registracijos metu nurodytu el. pašto adresu. Atsiųsime pranešimus apie jūsų „x-center“ sistemos gedimus ar būtinąją priežiūrą.

4.3. „Kermi“ specializuotam partneriui suteikia atitinkamą „x-center“ naršyklės žiniatinklio programą, skirtą „x-center“ programoms naudoti.

Minimalūs naršyklės reikalavimai
Ne senesnė nei MS „Internet Explorer“ versija
Ne senesnė nei „Firefox“ versija
Ne senesnė nei „Safari“ versija
Ne senesnė nei „Google Chrome“ versija
Ne senesnė nei MS „Edge“ versija

4.4. „Kermi“ klientui teikia įvairią pagalbą. Tai apima:

4.4.1. Pagalbos teikimas per DUK, instrukcijas ir techninių duomenų lapus susijusiose „Kermi“ svetainėse (www.kermi.com)

4.4.2. „Kermi“ siūlo pagalbos numerį, kad galėtumėte atsakyti į bendro pobūdžio klausimus apie „x-center base“ diegimą ir naudojimą. Ši karštoji linija veikia nuo pirmadienio iki ketvirtadienio , nuo 07:30 iki 17:00 val. ir penktadieniais nuo 7:30 iki 15:00 val.

5. Kliento pareigos ir įsipareigojimai

5.1. Savo asmeninius prieigos duomenis prie „x-center“ internetinio portalo duomenis (slaptažodį / produkto ID) turite laikyti griežtai konfidencialiais ir negalite jų perduoti trečiosioms šalims, nebent trečioji šalis būtų įgaliota tai daryti pagal sutartinį susitarimą teikti paslaugas per savo „x-center“ arba suderinamus komponentus, ir sutiko su šiomis naudojimo sąlygomis raštu arba internetu.

5.2. Jūsų registracija ir ši Naudojimo sutartis neperleidžiami. Paslaugas pagal šią sutartį galite naudoti tik savo asmeniniais tikslais. Jei yra požymių, kad trečiosios šalys neteisėtai naudoja jūsų „x-center“ paskyrą arba pasikeičia jūsų asmens duomenys, tokie kaip pranešimo adresas ar telefono numeris, arba el. pašto adresas, jūs privalote nedelsiant ir teisingai pakoreguoti savo prieigos duomenis ir mus apie tai informuoti.

6. Naudojimo teisės

6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu jūs gaunate standartinę, neperleidžiamą teisę naudotis „Kermi“ paslaugomis, turiniu ir programine įranga tik savo reikmėms.

6.2. Jei programinę įrangą jums pateikė „Kermi“, galite ją naudoti tik nepakeista forma ir tik šios sutarties tikslais. Draudžiama kopijuoti, redaguoti, perkelti, modifikuoti ar dekompiliuoti šią programinę įrangą. §§ 69 d ir „e UrhG“ lieka galioti.

7. Atsakomybė

7.1. „Kermi“ yra be apribojimų atsakinga tyčinio ar didelio neatsargumo atveju.

7.2. Be to, „Kermi“ atsako už šiek tiek neatsargų esminių sutartinių įsipareigojimų (pagrindinių įsipareigojimų) pažeidimą. Esminiai sutartiniai įsipareigojimai yra tie, kurių pažeidimas kelia grėsmę sutarties tikslo pasiekimui, kurių vykdymas yra būtinas tinkamam sutarties įvykdymui ir kurių laikymusi klientas nuolat remiasi. Tačiau šiuo atveju „Kermi“ atsako tik už numatomą, sutarčiai būdingą žalą.

7.3. Tiek, kiek „Kermi“ atsakomybė yra atmesta arba apribota, tai taip pat galioja ir asmeninei jos darbuotojų, atstovų ir įgaliotų atstovų atsakomybei.

7.4. Aukščiau nurodyti atsakomybės ribojimai netaikomi gyvybės, kūno ir sveikatos sužalojimams tais atvejais, kai suteikiama garantija dėl paslaugos kokybės arba apgaule nuslėpti trūkumai. Atsakomybė pagal Produktų atsakomybės įstatymą lieka galioti.

8. Atšaukimo forma

Paslaugos atšaukimo atveju prašome grąžinti papildytą atšaukimo formą. Formą galite parsisiųsti čia .

9. Prieigų blokavimas ir sutarties užbaigimas

9.1. Galime visam laikui arba laikinai užblokuoti jūsų prieigą prie „x-center“ internetinio portalo, jei yra konkrečių požymių, kad smarkiai pažeidėte galiojančius įstatymus ir (arba) šias naudojimo sąlygas. Priimdami sprendimą, ar užblokuoti, tinkamai atsižvelgsime į jūsų teisėtus interesus ir apie blokavimą informuosime el. paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

9.2. Turite teisę bet kuriuo metu nutraukti naudojimąsi x-center, apie tai raštu pranešdami mėnesio pabaigoje.

9.3. Mokamų paslaugų nutraukimas grindžiamas sutartais įspėjimo terminais ir turi būti rašytinis arba atsiunčiant elektroninį laišką elektroninio pašto dresu info@kermi.de . „Kermi“ turi teisę nutraukti šiuos sutartinius santykius el. paštu arba raštu, įspėjusi prieš 8 savaites iki mėnesio pabaigos.

9.4. Jei pagal įstatymą nesame įpareigoti ir toliau saugoti jūsų „x-center“ paskyroje esančių duomenų, pvz., šildymo sistemos suvartojimo duomenų, net ir pasibaigus sutartiniams santykiams, mes juos ištrinsime praėjus 2 mėnesiams po sutarties nutraukimo. Lieka galioti taikomos asmens duomenų apsaugos nuostatos.

9.5. Lieka galioti kiekvienos šalies teisė nutraukti šią sutartį dėl svarbios priežasties.

10. Duomenų apsauga

10.1. Saugosime jūsų asmeninius duomenis laikydamiesi visų galiojančių įstatymų ir mūsų privatumo politikos (www.kermi.com/unternehmen/datenschutz)

10.2 Pateikdami susieto produkto ID ir suaktyvindami „x-center“ sutinkate, kad „x-center“ naudotojo ir įrenginio duomenys būtų perduodami „Kermi“ kaip atskiros deklaracijos dalis, kurią galima bet kada atšaukti ateityje, „Kermi“ pagal paskirtį jūsų „x-center“ paskyroje ir diagnostikos paskyroje. (nuotolinės) techninės priežiūros tikslais, taip pat „Kermi“ teikiamų tolesnių paslaugų pagal šios sutarties 4 skyrių.

11. Paslaugų keitimas

11.1. „Kermi“ pasilieka teisę, tinkamai atsižvelgdama į klientų interesus, nutraukti arba pakeisti bet kokias nemokamas per „x-center“ paslaugas, taikyti mokesčius už anksčiau nemokamas paslaugas arba pridėti naujų nemokamų ar mokamų paslaugų.

11.2. Informuosime apie planuojamus pakeitimus 11.1 skyriaus apibrėžtyje raštu, įspėdami ne vėliau nei prieš 1 mėnesį iki pakeitimų įsigaliojimo. Dėl pakeitimų galite nesutikti pranešdami apie tai per 1 mėnesį nuo pranešimo gavimo. Priešingu atveju lieka galioti sutarti pakeitimai. Esant prieštaravimui, naudojimo sutartis baigiasi įsigaliojus paskelbtiems pakeitimams.

12. Kita

12.1. Vokietijos teisė taikoma išimtinai šiai sutarčiai, išskyrus tarptautinę privatinę teisę ir JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Prekybininkams išimtinė jurisdikcijos vieta yra Miuncheno apygardos I Miuncheno teismas.

12.2. „Kermi“ turi teisę pasitelkti atitinkamos kvalifikacijos subrangovus, kad galėtų teikti paslaugas pagal šią sutartį.

12.3. Jei atskiros šios sutarties nuostatos negalioja, tai paprastai neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui. Susitariančiosios šalys stengsis pakeisti negaliojančią nuostatą tokia, kuri teisiškai ir ekonomiškai geriausiai atitinka sutarties tikslą.

12.4. „x-center“ internetinio portalo operatorius yra „Kermi GmbH“, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling. Išsamią informaciją, kaip su mumis susisiekti, rasite mūsų teisinėje informacijoje [www.kermi.com/impressum]

[BPS redakcija: 01: 2016 liepa]