Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

1. Informacje ogólne

Poniższe warunki użytkowania odnoszą się do wszystkich przypadków użytkowania strony kermi.com i wszystkich poddomen, których właścicielem jest firma Kermi GmbH.
Wszelkie dodatkowe uzgodnienia, zmiany i uzupełnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również rezygnacji z wymogu formy pisemnej. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków okaże się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych. Nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, które najbardziej odpowiada celowi gospodarczemu danego sformułowania.

2. Użytkowanie

Wszelkiego rodzaju użytkowanie strony kermi.com i wszystkich poddomen, których właścicielem jest firma Kermi GmbH, odbywa się na własne ryzyko. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

  • Strony omyłkowo powiązane łączami.
  • Szkody wynikające z korzystania z informacji zamieszczonych na stronach internetowych Kermi.
  • Niedziałające łącza i skutki usterek technicznych.
  • Działanie oprogramowania, w tym kalkulatora oszczędzania energii, pobranego z lub znajdującego się na stronie kermi.com i wszystkich połączonych z nimi domen, oraz tego konsekwencje.
  • Wyniki obliczeń uzyskane przy użyciu tego oprogramowania, w tym kalkulatora oszczędzania energii, oraz praktyczne zastosowanie tych wyników.
  • Transakcje zawarte z podmiotami trzecimi za pośrednictwem tej platformy internetowej.
  • Kontakty nawiązane za pośrednictwem tej platformy internetowej oraz ich konsekwencje.
  • Działania przestępcze, naruszenia lub manipulacje ze strony osób trzecich, które w jakikolwiek sposób powiązane są ze stronami internetowymi Kermi lub dokonują nadużyć za pośrednictwem bądź przy użyciu platformy internetowej.

3. Odpowiedzialność

Informacje i dane zamieszczone na tych stronach nie stanowią gwarancji ani wyraźnej, ani dorozumianej. W szczególności nie stanowią one dorozumianej gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia praw i patentów. Wszystkie dane i ilustracje zamieszczone na stronie mają jedynie charakter orientacyjny. Moc obowiązującą mają konkretne ustalenia dokonane podczas zawarcia umowy (np. zakupu i zamówienia).

Na naszych stronach internetowych znajdują się łącza do innych stron w Internecie. Chcielibyśmy podkreślić, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść stron powiązanych łączami. Z tego względu nie ponosimy także odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych tam informacji. Dlatego niniejszym dystansujemy się od wszystkich treści dostępnych na tych stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich znajdujących się na naszych stronach internetowych łączy do stron zewnętrznych oraz ich treści.

4. Uprawnienia dostępu

Użytkownik rejestruje się w strefie dla partnerów handlowych firmy Kermi przy użyciu kompletnych, prawidłowych danych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę (zachowanie poufności) udostępnionego mu hasła dostępu do oferowanych usług internetowych. Bez pisemnej zgody firmy Kermi użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania danych dostępowych (nazwy użytkownika i hasła) osobom trzecim spoza zarejestrowanej w serwisie firmy. W przypadku naruszenia powyższego zakazu firma Kermi zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. W razie podejrzenia, że hasło zostało ujawnione nieuprawnionym osobom trzecim, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła lub powiadomienia o tym fakcie firmy Kermi.

5. Obowiązki użytkownika

 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z dostępu online tylko we właściwy sposób. W szczególności zobowiązany jest do nienadużywania uprawnień dostępu i stosowania się do uznanych zasad bezpieczeństwa danych. Użytkownik niezwłocznie zgłosi firmie Kermi wszelkie znane mu przypadki niewłaściwego korzystania z serwisu.
Użytkownik zrekompensuje firmie Kermi wszelkie straty poniesione na skutek naruszenia przez niego umowy lub wynikające z roszczeń osób trzecich. Użytkownik ponosi koszty urządzenia końcowego oraz opłaty telekomunikacyjne.

6. Hiperłącza

Wyrokiem z 12 maja 1998 – 312 O 85/98 – „Odpowiedzialność za łącza” Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że umieszczenie na stronie internetowej łącza do innej strony powoduje współodpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie powiązanej łączem. Można temu zapobiec tylko przez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.

Na stronach internetowych firmy Kermi znajdują się łącza do innych stron w Internecie. Kermi GmbH nie ma żadnego wpływu na kształt i treść stron, do których łącza znajdują się na tych i kolejnych stronach. Dlatego zdecydowanie dystansujemy się od treści wszelkich stron, do których łącza znajdują się na całej naszej platformie wraz ze wszystkimi podstronami. Oświadczenie to odnosi się do wszystkich łączy zamieszczonych na naszej stronie domowej oraz do wszystkich treści stron, do których prowadzą łącza lub banery. Hiperłącza do stron obcych publikowane wbrew woli właściciela strony są usuwane na żądanie.

7. Sąd właściwy terytorialnie

Sądem właściwym terytorialnie jest siedziba naszej firmy, o ile klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub stanowi wyodrębniony majątek publiczno-prawny. To samo dotyczy sytuacji, w której klient nie posiada innego sądu właściwego terytorialnie w kraju lub po zawarciu umowy przeniesie swoją siedzibę za granicę. Mamy prawo do pozwania klienta także w innych stosownych sądach.

„W odniesieniu do wszelkich roszczeń i praw zastosowanie ma nieujednolicone prawo Republiki Federalnej Niemiec. W sposób wyraźny wyłączone zostaje obowiązywanie konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz prawa kolizyjnego niem. ustawy wprowadzającej kodeks cywilny (EGBGB). Językiem umowy jest język niemiecki.”

 

Plattling, lipiec 2007

Ogólne warunki użytkowania i licencyjne

dotyczące udostępniania dzieł chronionych prawem autorskim oraz korzystania z nich

Preambuła

Poniższe ogólne warunki użytkowania i licencyjne obowiązują między Kermi GmbH a partnerami handlowymi, z którymi Kermi zawiera umowę użytkowania i którym udziela praw do użytkowania dzieł chronionych prawem autorskim za pośrednictwem stron internetowych Kermi lub portali branżowych (np. www.building-masterdata.com). Dotyczy to treści pisemnych (katalogi, prezentacje itd.), fotografii i filmów, przedstawiających i opisujących zwłaszcza produkty z zakresu techniki sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

I. Zakres obowiązywania

Partnerami handlowymi są hurtownie branżowe, instalatorzy, projektanci, architekci, instytucje szkoleniowe, powiązane przedsiębiorstwa i inne podmioty zaangażowane w sprzedaż produktów Kermi GmbH. Niniejsze warunki użytkowania dotyczą również grafik i treści (opisów produktów, arkuszy danych, instrukcji obsługi, katalogów, szkiców, rysunków technicznych, dokumentów elektronicznych itd.), oraz platform elektronicznych (aplikacje internetowe, oprogramowanie, media społecznościowe), które nie są objęte przepisami o ochronie treści komercyjnych. W stosownych sytuacjach niniejsze regulacje odpowiednio obowiązują.

II. Logowanie/rejestracja

Partnerzy handlowi muszą czynnie zaakceptować warunki użytkowania i licencyjne, zanim będą mogli korzystać z plików na stronie internetowej Kermi lub portalu branżowym. Kermi GmbH zastrzega sobie prawo do postępowania cywilnego i karnego w przypadku takiego naruszenia.

III. Zgoda na OWH

Partnerzy są uprawnieni do korzystania z danych wyłącznie, gdy uznają niniejsze OWH za wiążące. Zgoda następuje poprzez podpisanie niniejszego dokumentu lub zaakceptowanie tych warunków na stronie internetowej Kermi bądź portalu branżowym. Użytkowanie jest dozwolone wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, w przeciwnym razie występuje naruszenie praw autorskich.

IV. Przeznaczenie

Dane udostępniane są wyłącznie w celu reklamy produktów Kermi. Obejmuje to akwizycję klientów i produktów. W tym celu dane mogą być importowane w formie cyfrowej do systemu informatycznego partnera handlowego, powielane i wykorzystywane w wersji cyfrowej lub wydrukowanej.

V. Przedmiot przyznania praw

Przedmiotem niniejszej umowy są oferowane na stronach internetowych Kermi lub portalach branżowych dane produktów, treści pisemne i fotograficzne, filmy i zdjęcia włącznie z, w przypadku cyfryzacji, przynależnymi metadanymi, nawet jeśli nie są one objęte przepisami o ochronie treści komercyjnych. W stosownych sytuacjach niniejsze regulacje odpowiednio obowiązują.

VI. Prawa i zakres użytkowania

1. Kermi GmbH udziela partnerowi handlowemu zwykłego, niewyłącznego prawa do użytkowania udostępnionych treści, z prawem do odwołania.
2. Zabroniona jest edycja lub modyfikacja udostępnionych treści. Zabronione jest sporządzanie fotomontaży i montaży wideo. Dotyczy to w szczególności montażu zdjęć i filmów za pomocą Photo Composera.
3. Treści należy opatrzyć informacją o prawie autorskim zgodnie z punktem X. niniejszej umowy.
4. Kermi GmbH nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność treści. Partner handlowy zobowiązany jest do sprawdzania aktualności treści raz do roku.
5. Treści mogą być wykorzystywane przez partnera handlowego w jego portalach danych, sklepie internetowym lub na platformach mediów społecznościowych do odwołania przez Kermi GmbH. Partner sam określa zakres wykorzystanych treści
(zakres asortymentu, liczba wykorzystanych atrybutów).
6. W konkretnych przypadkach firma Kermi GmbH jest uprawniona do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przyznanych praw. W tym celu umieszczana jest wskazówka na stronie internetowej lub przed pobraniem.
7. Partner handlowy może w istniejącym, uregulowanym zakresie i do wymienionych celów przekazać prawo do użytkowania innym partnerom handlowym (osobom trzecim) w formie cyfrowej, jeżeli osoby trzecie podlegają tym samym obowiązkom, które zostały określone dla partnerów handlowych w niniejszej umowie. Kermi GmbH może bez podawania przyczyn zażądać od partnera handlowego pisemnego potwierdzenia zobowiązania osób trzecich.

VII. Opłata za użytkowanie

Udzielenie praw do użytkowania przez Kermi GmbH partnerowi handlowemu następuje nieodpłatnie. Odpłatne przekazanie osobom trzecim treści zgodnie z punktem VI.8 jest niedozwolone.

VIII. Prawa do dysponowania udostępnionymi treściami

Kermi GmbH zapewnia, że partner handlowy poprzez przekazanie praw do użytkowania dysponuje odpowiednią pozycją prawną.

IX. Czas obowiązywania

Kermi GmbH może, poprzez jednostronne pisemne oświadczenie, w dowolnym momencie i bez podania powodów zakończyć stosunek użytkowania i odwołać ze skutkiem natychmiastowym prawo do użytkowania. Partner handlowy zobowiązany jest wówczas w ciągu dziesięciu dni roboczych usunąć zapisane treści ze swojego systemu informatycznego, a treści w formie fizycznej (np. CD, DVD, katalogi) odesłać do Kermi GmbH lub, po uzgodnieniu, zniszczyć.

X. Wskazówki dotyczące praw autorskim

1. Partner handlowy zobowiązuje się do oznaczenia dzieł następującą informacją: „© Copyright by Kermi GmbH”, tekst, obrazy i materiały wideo są chronione prawem autorskim. Wykorzystywanie dokumentu niezgodnie z prawem autorskim i bez zgody autora jest niezgodne z prawem i karalne. Odnosi się to w szczególności do powielania, tłumaczenia oraz zapisywania i przetwarzania w systemach elektronicznych. Dotyczy to również publikacji w Internecie.
2. Podanie właściciela praw autorskich
Jeżeli firma Kermi GmbH obowiązana jest w przypadku pewnych treści podać właściciela praw autorskich do nich, partner handlowy zobowiązuje się do uczynienia tego w taki sam sposób. Firma Kermi GmbH informuje o tym partnera handlowego podczas procesu pobierania treści.

XI. Odpowiedzialność

Jeżeli partner handlowy nie wywiąże się ze swoich obowiązków lub naruszy postanowienia niniejszej umowy, firma Kermi GmbH ma prawo dochodzić odszkodowania za powstałe szkody, w tym również za koszty postępowania prawnego. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, w których wskutek naruszenia praw stron trzecich (np. licencjodawców lub osób przedstawionych na zdjęciach) firma Kermi GmbH zostanie pociągnięta przez te strony do odpowiedzialności. Jeżeli partner handlowy będzie korzystał z udostępnionych treści w sposób inny niż przewidziane niniejszą umową, firma Kermi GmbH może zażądać zaniechania takiego korzystania. Partnerzy handlowi odpowiadają również za naruszenia praw przez osoby trzecie (np. operatorów portalu lub platformy w mediach społecznościowych.

XII. Źródła treści

Treści są udostępniane partnerom handlowym w formie cyfrowej, za pomocą opcji pobierania na stronach internetowych Kermi lub w portalu branżowym/sklepie online.

XIII. Postanowienia kończące

1. Forma
Wszelkie dodatkowe uzgodnienia, zmiany i uzupełnienia odbiegające od ustaleń niniejszych OWH wymagają formy pisemnej. Należy je sporządzać w takiej formie. Dotyczy to także rezygnacji z wymogu formy pisemnej.
2. Nieważne postanowienia
Jeśli jakieś postanowienie zawarte w niniejszej umowie stanie się nieważne lub będzie niemożliwe do realizacji, nie ma to wpływu na pozostałe postanowienia umowy. Zamiast nieważnego lub niemożliwego do wypełnienia postanowienia obowiązuje wówczas odpowiedni przepis, który w ramach dozwolonych prawnie jest najbliższy oryginalnemu zamierzeniu stron.
3. Obowiązujące prawo, porozumienie o sądzie właściwym
Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Prawa handlowego ONZ. Siedzibą sądu właściwego dla wszystkich sporów wynikających z umów, dla których obowiązują niniejsze warunki użytkowania lub związanych z nimi, jest Sąd Krajowy Monachium I.

Obowiązuje od: 01.03.2023

Warunki użytkowania x-center dla partnerów handlowych

Niniejsze warunki użytkowania (dalej zwane „OWH”) regulują eksploatację i użytkowanie aplikacji x-center dla Kermi Smart Home (dalej zwanej „x-center”) firmy Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling, Sąd Krajowy w Deggendorfie, HRB 0127 (dalej „Kermi” lub „my”) przez partnera handlowego (dalej „partner handlowy” lub „Ty”).

1. Zakres obowiązywania i definicje

1.1. Dla użytkowania x-center przez partnerów handlowych obowiązują wyłączne poniższe OWH.

1.2. „Przedsiębiorcami” w rozumieniu niniejszych OWH są osoby fizyczne lub prawne, które użytkują x-center do celów komercyjnych oraz samodzielnej lub zewnętrznej działalności zawodowej (§ 14 BGB). Dla naszych umów i ich wypełnienia obowiązują wyłącznie niniejsze, oddzielne warunki handlowe. Odmienne warunki partnera handlowego nie stają się treścią umowy, również wtedy, gdy w danym przypadku nie wyrazimy wobec nich sprzeciwu lub gdy ma miejsce dostawa/usługa. Tym samym nie wyrażamy zgody na wszelkie oferty umowne partnera handlowego korzystające z jego warunków handlowych.

1.3. „x-center” to aplikacje i urządzenia, które umożliwiają klientom końcowym zapisywanie informacji, danych i ustawień dotyczących instalacji wentylacyjnych i grzewczych oraz ew. dalszych powiązanych urządzeń i komponentów na własnym koncie klienta oraz zarządzanie nimi i sterowanie nimi przez Internet. Aplikacje x-center umożliwiają partnerom handlowym świadczenie określonych usług, takich jak uruchomienie, zdalna konserwacja lub aktualizacje, dla klientów końcowych na ich urządzeniach. Dalsze szczegóły znajdują się w dokumentacji produktów do pobrania, dostępnej w obszarze dla partnerów handlowych na naszej stronie głównej.

2. Przedmiot umowy, dostępność i warunki użytkowania

2.1. Przedmiotem niniejszych warunków jest użytkowanie przez Ciebie aplikacji x-center oraz świadczenie określonych usług x-center dla klientów końcowych.

2.2. Udostępniamy Ci nieodpłatnie określone aplikacje i usługi x-center. Dokładamy starań, by świadczyć takie usługi szybko i profesjonalnie. Nie gwarantujemy, że takie usługi będą dostępne bez przerw spowodowanych awariami systemu, wymaganą konserwacją bądź aktualizacjami systemu.

2.3. Aby korzystać z aplikacji x-center, musisz spełnić następujące warunki:

Dostępność działającego łącza internetowego.

Rejestracja na stronie internetowej Kermi pod adresem www.kermi.com jako „partner handlowy”.

 Wprowadzenie ID produktu x-center danego klienta końcowego.

3. Rejestracja i zawarcie umowy

3.1. Użytkowanie x-center przez partnerów handlowych wymaga wcześniejszego zarejestrowania się przez nich na stronie internetowej Kermi (www.kermi.com) jako „partner handlowy”. Partner otrzymuje w ten sposób swoje ID partnera handlowego Kermi. Potwierdzamy tę rejestrację online i za pomocą oddzielnej wiadomości e-mail, wysłanej na podany adres e-mail.

3.2. Dopiero po otrzymaniu wiadomości e-mail zgodnie z punktem 3.1 wchodzi w życie umowa użytkowania dla x-center. Otrzymujesz tym samym prawo do bezpłatnego użytkowania naszych aplikacji x-center dla partnerów handlowych.

4. Usługi firmy Kermi

Umożliwiamy Ci, odpowiednio do naszych możliwości technicznych i operacyjnych, dostęp online i zdalną konserwacje urządzeń x-center i komponentów dla Twoich klientów końcowych oraz świadczenie dalszych usług. Zaliczają się do nich w szczególności:

4.1. Sterowanie podłączonymi komponentami kompatybilnymi z x-center (pompa ciepła, regulator grzejnika, regulator pokojowy, styki okienne i inne) następuje za pomocą urządzeń końcowych (PC, smartfon, tablet) klienta końcowego, przez portal online Kermi x-center. Szczegóły dotyczące możliwości sterowania są podane w Twoim koncie na portalu online x-center.

4.2. Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie powiadomień push na urządzenie końcowe połączone z x-center (PC, smartfon, tablet), na życzenie będziemy Ci wysyłać powiadomienia również na adres e-mail podany podczas rejestracji. Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy Ci wysyłać powiadomienia w przypadku zakłóceń lub konieczności konserwacji systemów x-center Twoich klientów.

4.3. Kermi udostępnia partnerowi handlowemu w celu użytkowania aplikacji x-center odpowiednią przeglądarkową aplikację x-center. Minimalne wymagania to przeglądarka internetowa MS Internet Explorer od wersji, Firefox od wersji, Safari od wersji, Google Chrome od wersji, MS Edge od wersji

4.4. Kermi udostępnia partnerom handlowym różne formy wsparcia. Obejmuje ono:

4.4.1. Udostępnianie wsparcia poprzez FAQ, instrukcje i karty katalogowe na odpowiednich stronach internetowych Kermi od wersji (www.kermi.com).

4.4.2. Kermi oferuje Ci numer telefonu wsparcia technicznego dla pytań ogólnych dotyczących instalacji i eksploatacji x-center. Ta infolinia jest dostępna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07:30 do 17:00 oraz w piątki od 7:30 do 15:00.

4.4.3. Kermi oferuje ponadto szkolenia dotyczące poszczególnych produktów. Odbywają się one regularnie w Kermi Campus. Rejestracje na szkolenia odbywają się za pośrednictwem odpowiedniego przedstawiciela handlowego.

5. Obowiązki partnera handlowego

5.1. Partner handlowy ma obowiązek ściśle poufnego postępowania ze swoimi danymi dostępowymi oraz danymi dostępowymi swoich klientów do portalu online x-center (hasła/ID produktu) i nie może ich przekazywać osobom trzecim, chyba że dana osoba trzecia jest na podstawie umowy uprawniona do świadczenia usług klientom końcowym przez x-center lub świadczenia usług dotyczących komponentów z nim kompatybilnym i wyrazi zgodę na niniejsze warunki użytkowania w formie tekstowej lub online.

5.2. Twoja rejestracja i niniejsza umowa użytkowania są nieprzenoszalne. Usług wynikających z niniejszej umowy partner handlowy może używać tylko do własnych celów biznesowych. Jeśli istnieją przesłanki ku temu, że osoba trzecia w nieuprawniony sposób korzysta z Twojego konta x-center lub jeśli zmienią się Twoje dane osobowe, np. adres lub kontaktowy numer telefonu bądź e-mail, masz obowiązek niezwłocznie i zgodnie z prawdą dostosować swoje dane osobowe i w razie potrzeby nas poinformować.

5.3. W razie zlecenia zdalnej konserwacji itp. za pośrednictwem Kermi x-center partner handlowy zobowiązuje się na korzyść swoich klientów końcowych (§ 328 BGB) do postępowania z ich wszystkimi danymi osobowymi objętymi niemiecką ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) zgodnie z przepisami BDSG, tzn. nie może przekazywać ich osobom trzecim i musi się upewnić, że dane osobowe nie są zapisywane w celach innych niż faktyczne przetwarzanie w ramach realizowanego przez partnera handlowego zlecenia. Dane te mogą być wykorzystywane przez partnera handlowego wyłącznie do celu realizacji zlecenia. Jeśli to wymagane, partner handlowy i klient końcowy zawierają porozumienie o przetwarzaniu danych w ramach zlecenia zgodnie z § 11 BDSG.

5.4. Również dane niebędące danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych (np. kombinacje nazwy użytkownika i hasła do celów np. dostępu do konserwacji zdalnej; budowa i rodzaj systemów zabezpieczeń w sieci danych itd.) muszą być traktowane przez partnera handlowego z taką samą starannością i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Obejmuje to zwłaszcza dane używane do celów sterowania instalacją lub ich zdalnej obsługi.

5.5. Partner handlowy jest zobowiązany do pobierania, zapisywania i przetwarzania danych klienta końcowego i zleceniodawcy, które nie podlegają BDSG lub TMG, wyłącznie do celów przetwarzania zlecenia oraz do przestrzegania wszystkich obowiązujących w tym zakresie ustaw. W momencie zakończenia zlecenia partner handlowy ma obowiązek nieodwołalnego usunięcia wszystkich posiadanych przez siebie danych klienta końcowego oraz potwierdzenia tego usunięcia w formie pisemnej.

6. Prawa użytkowania

6.1. Na czas obowiązywania umowy otrzymujesz zwyczajne, nieprzenoszalne prawo do użytkowania usług, treści i oprogramowania Kermi, wyłącznie do użytku własnego i w celach wypełnienia umowy zawartej ze swoim klientem końcowym Kermi.

6.2. Jeśli firma Kermi udostępni Ci oprogramowanie, masz prawo użytkować je wyłącznie w niezmienionej formie i tylko do celów określonych niniejszą umową. Niedozwolone jest kopiowanie, edytowanie, przenoszenie, modyfikowanie oraz dekompilowanie niniejszego oprogramowania. §§ 69 d i e niemieckiej ustawy o prawie autorskim pozostają nienaruszone.

7. Odpowiedzialność

7.1. Firma Kermi odpowiada bez ograniczeń w przypadku winy umyślnej lub rażącego zaniedbania.

7.2. Ponadto firma Kermi ponosi odpowiedzialność w przypadku zwyczajnego zaniedbania istotnych obowiązków umownych (obowiązków głównych). Istotne obowiązki umowne to takie, których naruszenie zagraża realizacji celu umowy, których prawidłowe przestrzeganie umożliwia realizację umowy i na których przestrzeganie klient liczy w normalnych okolicznościach. W takim wypadku Kermi ponosi jednak odpowiedzialność tylko za przewidywalne, typowe dla umowy szkody.

7.3. Jeśli odpowiedzialność firmy Kermi jest wyłączona lub ograniczona, obowiązuje to również dla osobistej odpowiedzialności jej pracowników, przedstawicieli i podwykonawców.

7.4. Istniejące ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku śmierci, urazów lub szkód na zdrowiu, w razie udzielenia gwarancji na dostępność usługi oraz w razie podstępnego przemilczenia wad. Odpowiedzialność zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona.

8. Blokada dostępu i zakończenie umowy

8.1. Możemy trwale lub tymczasowo zablokować Twój dostęp do portalu online x-center, jeśli istnieją konkretne podejrzenia naruszenia przez Ciebie w istotnym wymiarze obowiązującego prawa i/lub niniejszych warunków użytkowania. Przy podejmowaniu decyzji o zablokowaniu uwzględniamy w odpowiednim stopniu Twój uzasadniony interes i informujemy o blokadzie drogą e-mailową z wyprzedzeniem liczącym co najmniej 5 dni roboczych.

8.2. Masz prawo w każdym momencie zakończyć korzystanie z x-center, przesyłając deklarację w formie pisemnej przed końcem danego miesiąca.

8.3. Dla wypowiedzenia usług odpłatnych obowiązują uzgodnione terminy wypowiedzenia, następuje ono pisemnie lub drogą e-mailową na adres info@kermi.de . Firma Kermi jest uprawniona do zwyczajnego wypowiedzenia niniejszego stosunku umownego wraz z końcem miesiąca, po poinformowaniu z 8-tygodniowym wyprzedzeniem drogą e-mailową lub pisemnie.

8.4. Jeśli nie jesteśmy przez wymogi ustawowe zobowiązani do dalszego przechowywania danych znajdujących się na Twoim koncie x-center, np. danych użytkowania twojej instalacji grzewczej, również po zakończeniu stosunku umownego, usuniemy je po upłynięciu terminu 2 miesięcy od zakończenia umowy. Odnośne postanowienia ochrony danych osobowych pozostają nienaruszone.

8.5. Prawo każdej ze stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

9. Zmiana usług

9.1. Firma Kermi zastrzega sobie prawo, przy odpowiednim uwzględnieniu interesu partnera handlowego, do zakończenia lub modyfikacji określonych bezpłatnych usług oferowanych przez x-center, do rozpoczęcia pobierania opłat za wcześniej bezpłatne usługi oraz do dodania nowych bezpłatnych lub płatnych usług.

9.2. O planowanych zmianach poinformujemy w rozumieniu punktu 11.1. w formie tekstowej w terminie co najmniej 1 miesiąca przed wejściem zmian w życie. Sprzeciw wobec zmian możesz wyrazić w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji. Jeśli tego nie zrobisz, zmiany są uważane za przyjęte. W razie wyrażenia sprzeciwu umowa użytkowania kończy się z momentem wejścia w życie zapowiedzianych zmian.

10. Inne

10.1. Dla tej umowy obowiązuje jedynie prawo niemieckie, z wyłączeniem międzynarodowego prawa cywilnego i Konwencji ONZ o mowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

10.2. Oprócz przepisów ustawowych sądem właściwym terytorialnie dla wszystkich sporów wynikających z niniejszych warunków użytkowania lub z nimi związanych jest sąd w Monachium.

10.3. Firma Kermi jest uprawniona do korzystania w związku z wykonywaniem tej umowy usług odpowiednio wykwalifikowanych usługodawców.

10.4. Jeśli pojedyncze postanowienia niniejszej umowy staną się nieważne, zasadniczo nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy dołożą starań, aby w miejsce nieważnego postanowienia uzgodnić inne, możliwie najbliższe celowi umowy pod kątem prawnym i biznesowym.

10.5. Operatorem portalu online x-center jest Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling. Informacje dotyczące kontaktu z nami można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej www.kermi.com/impressum.

[Stan OWH: 01. lipiec 2016]

Warunki użytkowania x-center dla klientów końcowych

Niniejsze warunki użytkowania (dalej zwane „OWH”) regulują eksploatację i użytkowanie aplikacji x-center. Są to menedżer energii i komfortu x-center base, systemy grzewcze x-change oraz urządzenia wentylacyjne x-well (dalej zwane „x-center”) firmy Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling, Sąd Krajowy w Deggendorfie, HRB 0127 (dalej „Kermi” lub „my”) przez klienta (dalej „klient” lub „Ty”).

1. Zakres obowiązywania i definicje

1.1. Dla użytkowania x-center przez klientów obowiązują wyłączne poniższe OWH.

1.2. „Konsumentami” w rozumieniu niniejszych OWH są osoby fizyczne, których użytkowanie x-center nie pozostaje w związku z działalnością komercyjną ani samodzielną działalnością zawodową. „Przedsiębiorcami” w rozumieniu niniejszych OWH są osoby fizyczne lub prawne, które użytkują x-center do celów komercyjnych oraz samodzielnej lub zewnętrznej działalności zawodowej (§ 14 BGB).

1.3. „x-center” to aplikacje i urządzenia, które umożliwiają Ci zapisywanie informacji, danych i ustawień dotyczących Twojej instalacji wentylacyjnej i grzewczej oraz ew. dalszych powiązanych urządzeń i instalacji na Twoim własnym koncie klienta oraz zarządzanie nimi i sterowanie nimi przez Internet, a także korzystanie z określonych usług, takich jak uruchomienie, zdalna konserwacja i aktualizacja tych urządzeń. Dalsze szczegóły znajdują się w dokumentacji produktów do pobrania, dostępnej na naszej stronie głównej.

2. Przedmiot umowy, dostępność i warunki użytkowania

2.1. Przedmiotem niniejszych warunków jest użytkowanie przez Ciebie aplikacji x-center oraz świadczenie określonych usług x-center.

2.2. Udostępniamy Ci nieodpłatnie określone aplikacje i usługi x-center. Dokładamy starań, by świadczyć takie usługi szybko i profesjonalnie. Nie gwarantujemy, że takie usługi będą dostępne bez przerw spowodowanych awariami systemu, wymaganą konserwacją bądź aktualizacjami systemu.

2.3. Aby korzystać z x-center, musisz spełnić następujące warunki:

Posiadać zainstalowane komponenty x-center z dostępem do Internetu

Zarejestrować się w portalu online x-center na okres obowiązywania umowy.

Wszystkie kompatybilne komponenty (np. pompa ciepła x-change, urządzenie wentylacyjne x-well, grzejniki itd.) muszą być kompletnie zainstalowane i połączone z menedżerem energii oraz komfortu x-center base.

Posiadać urządzenie końcowe do sterowania, np. PC, tablet lub smartfona z przeglądarką interenetową i dostępem do Internetu.

3. Rejestracja i zawarcie umowy

3.1. Użytkowanie x-center w pierwszej kolejności wymaga zarejestrowania się klienta w portalu online x-center lub aplikacji x-center z podaniem określonych danych osobowych; wprowadzenia tam ID produktu x-center danego produktu Kermi x-center oraz przesłania tych danych do firmy Kermi. Potwierdzamy tę rejestrację online i za pomocą oddzielnej wiadomości e-mail, wysłanej na podany adres e-mail.

3.2. Po otrzymaniu wiadomości e-mail zgodnie z punktem 3.1 wchodzi w życie umowa użytkowania dla x-center. Otrzymujesz tym samym prawo do bezpłatnego użytkowania naszych aplikacji x-center.

4. Usługi firmy Kermi

Umożliwiamy Ci, odpowiednio do naszych możliwości technicznych i operacyjnych, dostęp online do Twoich urządzeń x-center i komponentów, sterowanie nimi i użytkowanie ich, a także dalsze usługi. Zaliczają się do nich w szczególności:

4.1. Sterowanie Twoimi podłączonymi komponentami kompatybilnymi z x-center (pompa ciepła, regulator grzejnika, regulator pokojowy, styki okienne i inne) następuje za pomocą Twojego urządzenia końcowego (PC, smartfon, tablet) klienta końcowego, przez portal online Kermi x-center. Szczegóły dotyczące możliwości sterowania są podane w Twoim koncie na portalu online x-center.

4.2. Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie powiadomień push na urządzenie końcowe połączone z x-center (PC, smartfon, tablet), na życzenie będziemy Ci wysyłać powiadomienia również na adres e-mail podany podczas rejestracji. Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy Ci wysyłać powiadomienia w przypadku zakłóceń lub konieczności konserwacji Twojego systemu x-center.

4.3. Kermi udostępnia partnerowi handlowemu w celu użytkowania aplikacji x-center odpowiednią przeglądarkową aplikację x-center.

Minimalne wymagania dotyczące przeglądarki
MS Internet Explorer od wersji
Firefox od wersji
Safari od wersji
Google Chrome od wersji
MS Edge od wersji

4.4. Kermi udostępnia klientom różne formy wsparcia. Obejmuje ono:

4.4.1. Udostępnianie wsparcia poprzez FAQ, instrukcje i karty katalogowe na odpowiednich stronach internetowych Kermi od wersji (www.kermi.com)

4.4.2. Kermi oferuje Ci numer telefonu wsparcia technicznego dla pytań ogólnych dotyczących instalacji i eksploatacji x-center base. Ta infolinia jest dostępna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 07:30 do 17:00 oraz w piątki od 7:30 do 15:00.

5. Obowiązki klienta

5.1. Masz obowiązek ściśle poufnego postępowania ze swoimi danymi dostępowymi do portalu online x-center (hasła/ID produktu) i nie możesz ich przekazywać osobom trzecim, chyba że dana osoba trzecia jest na podstawie umowy uprawniona do świadczenia Ci usług przez x-center lub świadczenia usług dotyczących komponentów z nim kompatybilnym i wyrazi zgodę na niniejsze warunki użytkowania w formie tekstowej lub online.

5.2. Twoja rejestracja i niniejsza umowa użytkowania są nieprzenoszalne. Usług wynikających z niniejszej umowy możesz używać tylko do własnych celów. Jeśli istnieją przesłanki ku temu, że osoba trzecia w nieuprawniony sposób korzysta z Twojego konta x-center lub jeśli zmienią się Twoje dane osobowe, np. adres lub kontaktowy numer telefonu bądź e-mail, masz obowiązek niezwłocznie i zgodnie z prawdą dostosować swoje dane osobowe i w razie potrzeby nas poinformować.

6. Prawa użytkowania

6.1. Na czas obowiązywania umowy otrzymujesz zwyczajne, nieprzenoszalne prawo do użytkowania usług, treści i oprogramowania Kermi, wyłącznie do użytku własnego.

6.2. Jeśli firma Kermi udostępni Ci oprogramowanie, masz prawo użytkować je wyłącznie w niezmienionej formie i tylko do celów określonych niniejszą umową. Niedozwolone jest kopiowanie, edytowanie, przenoszenie, modyfikowanie oraz dekompilowanie niniejszego oprogramowania. §§ 69 d i e niemieckiej ustawy o prawie autorskim pozostają nienaruszone.

7. Odpowiedzialność

7.1. Firma Kermi odpowiada bez ograniczeń w przypadku winy umyślnej lub rażącego zaniedbania.

7.2. Ponadto firma Kermi ponosi odpowiedzialność w przypadku zwyczajnego zaniedbania istotnych obowiązków umownych (obowiązków głównych). Istotne obowiązki umowne to takie, których naruszenie zagraża realizacji celu umowy, których prawidłowe przestrzeganie umożliwia realizację umowy i na których przestrzeganie klient liczy w normalnych okolicznościach. W takim wypadku Kermi ponosi jednak odpowiedzialność tylko za przewidywalne, typowe dla umowy szkody.

7.3. Jeśli odpowiedzialność firmy Kermi jest wyłączona lub ograniczona, obowiązuje to również dla osobistej odpowiedzialności jej pracowników, przedstawicieli i podwykonawców.

7.4. Istniejące ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku śmierci, urazów lub szkód na zdrowiu, w razie udzielenia gwarancji na dostępność usługi oraz w razie podstępnego przemilczenia wad. Odpowiedzialność zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostaje nienaruszona.

8. Formularz odwołania

W razie odwołania usługi prosimy o poinformowanie o tym za pomocą wypełnionego formularza odwołania. Formularz można pobrać tutaj.

9. Blokada dostępu i zakończenie umowy

9.1. Możemy trwale lub tymczasowo zablokować Twój dostęp do portalu online x-center, jeśli istnieją konkretne podejrzenia naruszenia przez Ciebie w istotnym wymiarze obowiązującego prawa i/lub niniejszych warunków użytkowania. Przy podejmowaniu decyzji o zablokowaniu uwzględniamy w odpowiednim stopniu Twój uzasadniony interes i informujemy o blokadzie drogą e-mailową z wyprzedzeniem liczącym co najmniej 5 dni roboczych.

9.2. Masz prawo w każdym momencie zakończyć korzystanie z x-center, przesyłając deklarację w formie pisemnej przed końcem danego miesiąca.

9.3. Dla wypowiedzenia usług odpłatnych obowiązują uzgodnione terminy wypowiedzenia, następuje ono pisemnie lub drogą e-mailową na adres info@kermi.de . Firma Kermi jest uprawniona do zwyczajnego wypowiedzenia niniejszego stosunku umownego wraz z końcem miesiąca, po poinformowaniu z 8-tygodniowym wyprzedzeniem drogą e-mailową lub pisemnie.

9.4. Jeśli nie jesteśmy przez wymogi ustawowe zobowiązani do dalszego przechowywania danych znajdujących się na Twoim koncie x-center, np. danych użytkowania twojej instalacji grzewczej, również po zakończeniu stosunku umownego, usuniemy je po upłynięciu terminu 2 miesięcy od zakończenia umowy. Odnośne postanowienia ochrony danych osobowych pozostają nienaruszone.

9.5. Prawo każdej ze stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

10. Ochrona danych

10.1. Chronimy Twoje dane osobowe zgodnie z wymogami wszystkich odnośnych ustaw oraz naszej polityki prywatności (www.kermi.com/unternehmen/datenschutz)

10.2 Poprzez przekazanie przynależnego ID produktu i aktywację x-center udzielasz, w ramach oddzielnej i możliwej do odwołania w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość deklaracji, zgody na przesyłanie danych użytkownika i urządzeń x-center do firmy Kermi w celach użytkowania z Twoim kontem x-center, diagnostyki i (zdalnej) konserwacji oraz świadczenia dalszych usług przez Kermi zgodnie z punktem 4 niniejszej umowy.

11. Zmiana usług

11.1. Firma Kermi zastrzega sobie prawo, przy odpowiednim uwzględnieniu interesu klienta, do zakończenia lub modyfikacji określonych bezpłatnych usług oferowanych przez x-center, do rozpoczęcia pobierania opłat za wcześniej bezpłatne usługi oraz do dodania nowych bezpłatnych lub płatnych usług.

11.2. O planowanych zmianach poinformujemy w rozumieniu punktu 11.1. w formie tekstowej w terminie co najmniej 1 miesiąca przed wejściem zmian w życie. Sprzeciw wobec zmian możesz wyrazić w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji. Jeśli tego nie zrobisz, zmiany są uważane za przyjęte. W razie wyrażenia sprzeciwu umowa użytkowania kończy się z momentem wejścia w życie zapowiedzianych zmian.

12. Inne

12.1. Dla tej umowy obowiązuje jedynie prawo niemieckie, z wyłączeniem międzynarodowego prawa cywilnego i Konwencji ONZ o mowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Dla handlowców wyłącznym sądem właściwym terytorialnie jest Sąd Krajowy Monachium I.

12.2. Firma Kermi jest uprawniona do korzystania w związku z wykonywaniem tej umowy usług odpowiednio wykwalifikowanych usługodawców.

12.3. Jeśli pojedyncze postanowienia niniejszej umowy staną się nieważne, zasadniczo nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Strony umowy dołożą starań, aby w miejsce nieważnego postanowienia uzgodnić inne, możliwie najbliższe celowi umowy pod kątem prawnym i biznesowym.

12.4. Operatorem portalu online x-center jest Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling. Informacje dotyczące kontaktu z nami można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej [www.kermi.com/impressum]

[stan OWH: 01: lipiec 2016]