Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja informācija

Turpmākie lietošanas noteikumi ir kermi.de, kermi.com un uzņēmumam Kermi GmbH piederošo apakšdomēnu lietošanas servitūta sastāvdaļa.
Lai norunas, izmaiņas un papildinājumi iegūtu spēku, tie jānoformē rakstiski. Tas attiecas arī uz atteikšanos no formālajām prasībām. Ja šajos noteikumos ir ietverta kāda spēku zaudējusi klauzula, viss pārējais paliek spēkā. Spēku zaudējusī klauzula jāaizstāj ar efektīvu klauzulu, kas visvairāk atbilst attiecīgā formulējuma ekonomiskajam mērķim.

2. Lietošana

Jebkāds kermi.de, kermi.com un uzņēmumam Kermi GmbH piederošo apakšdomēnu lietošanas veids ir saistīts ar paša lietotāja risku. Īpašnieks neuzņemas nekādu atbildību par:

  • Saitē kļūdaini norādītām tīmekļa vietnēm.
  • Zaudējumiem, kas radušies, izmantojot Kermi tīmekļa vietnēs esošo informāciju.
  • Saitēm, kas nedarbojas, un sekām, ko izraisa tehniskas kļūdas.
  • Programmatūras, tai skaitā energoekonomijas kalkulatora darbību un rezultātu, kas saņemts vai iegūts vietnē kermi.de, kermi.com, ieskaitot visus pievienotos domēnus.
  • Programmatūras rīka, tai skaitā energoekonomijas kalkulatora aprēķinu rezultātiem un rezultātu pielietojumu praksē.
  • Darījumiem ar trešo pusi, kas iepazīta ar šīs interneta platformas starpniecību.
  • Kontaktiem, kas nodibināti ar šīs interneta platformas starpniecību un sekām.
  • Kriminālām darbībām, pārkāpumiem vai manipulācijām, ko veic trešā puse, kas jebkādā veidā ir saistīta ar Kermi tīmekļa vietnēm vai nelietīgi izmanto interneta platformu.

3. Atbildība

Šajā vietnē sniegtā informācija un dati nav ne apliecinājums, ne garantija, vai tā būtu skaidri izteikta vai noprotama. Jo īpaši tie nav nekādas noprotamas saistības vai garantija, kas attiecas uz īpašībām, pārdošanas kapacitāti, piemērotību noteiktiem mērķiem vai likumu un patentu pretnoliegšanu. Tīmekļa vietnēs visi dati un attēli ir tikai aptuveni. Noteicošais faktors ir konkrētas vienošanās, noslēdzot līgumus (piem., pērkot vai pasūtot).

Mūsu interneta lapās jūs atradīsiet arī saites uz citām interneta vietnēm. Vēlamies informēt, ka nevaram ietekmēt noformējumu un saturu lapās, uz kurām norāda saite. Tāpēc arī nevaram garantēt tur sniegtās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnību vai kvalitāti. Šī iemesla dēļ mēs norobežojamies no visa satura, kas ietverts šajās lapās. Šis paskaidrojums attiecas uz visām saitēm, kas ievietotas mūsu interneta lapās un ar kurām var atvērt ārējās lapas un to saturu.

4. Piekļuves tiesības

Lietotājs piesakās Kermi partneru sektorā, sniedzot pilnīgus un pareizus datus. Klients pats aizsargā (tur slepenībā) savas izveidotās paroles, kas vajadzīgas, lai tīmeklī piekļūtu piedāvātajiem pakalpojumiem. Lietotājam nav tiesību izpaust piekļuves datus (lietotājvārdu un paroli) trešajai pusei, kas neietilpst pieteiktajā uzņēmumā, ja no Kermi nav saņemta rakstiska atļauja. Ja tas netiek ievērots, uzņēmums Kermi patur tiesības veikt juridiskas sankcijas. Lietotājs apņemas nekavējoties mainīt paroli vai informēt uzņēmumu Kermi, ja lietotājam rodas aizdomas, ka nepilnvarotai trešajai pusei ir zināma parole.

5. Lietotāja pienākumi

 Lietotāja pienākums ir izmantot tiešsaistes piekļuvi tikai paredzētajiem mērķiem. Viņš nedrīkst izmantot piekļuves iespējas nelietīgos nolūkos, kā arī ievēro vispārzināmus datu drošības pamatprincipus, kas paredzēti datu aizsardzībai. Viņš nekavējoties informē uzņēmumu Kermi par neatbilstošu lietošanu, tiklīdz šis fakts ir kļuvis zināms.
Lietotājs neizvirza nekādas pretenzijas pret Kermi par visiem zaudējumiem, kas viņam radušies, pašam pārkāpjot līguma noteikumus vai pēc trešās puses sūdzības. Viņš sedz galiekārtas izmaksas un nodevu par sakaru līdzekļu izmantošanu.

6. Hipersaites

Ar spriedumu 1998. gada 12. maijā – 312 O 85/98 – “Atbildība par saitēm” Hamburgas apgabaltiesa noteica, ka tas, kurš pievieno saiti, zināmos apstākļos atbild arī par šādā veidā pievienoto lapu saturu. No atbildības var atteikties vienīgi tad, ja kategoriski norobežojas no pievienoto lapu satura.

Kermi tīmekļa vietnēs ir ievietotas saites, kas atver citas interneta lapas. Runājot par visām saitēm, kas atrodas šajā un turpmākajās lapās, Kermi GmbH nekādi nevar ietekmēt ar saitēm pievienoto lapu noformējumu saturu. Tāpēc mēs kategoriski norobežojamies visa satura, kas iekļauts no mūsu platformas, tai skaitā no visām apakšlapām, ar saiti atveramajās lapās. Šī deklarācija attiecas uz visām saitēm, kas pievienotas mūsu mājaslapai, un uz to lapu saturu, uz kurām norāda saites vai reklāmplakāti. Hipersaites uz svešām lapām, kas publicētas pretēji lapu īpašnieka gribai, pēc pieprasījuma tiek dzēstas.

7. Jurisdikcija

Jurisdikcija notiek mūsu galvenajā birojā, ja klients ir arī tirgotājs, publisko tiesību juridiska persona vai publisks atsevišķs īpašums. Tas pats ir spēkā arī tad, ja klientam iekšzemē nav citas jurisdikcijas vai pēc līguma noslēgšanas tas ir pārcēlis savu biroju uz ārzemēm. Mums ir tiesības iesūdzēt klientu arī citās atļautās jurisdikcijās.

“Attiecībā uz visām pretenzijām un tiesībām spēkā ir Vācijas Federatīvās Republikas nestandartizētās tiesības. Kategoriski izslēgts ANO pirkšanas-pārdošanas konvencijas (CISG) un EGBGB kolīziju tiesību pielietojums. Līguma valoda ir vācu valoda”.

 

Platlingā, 2007. g. jūlijā

Vispārīgie lietošanas noteikumi un licence

ar autortiesībām aizsargātu darbu nodrošināšanai un lietošanai

Preambula

Tālāk minētie vispārīgie lietošanas noteikumi un licence ir spēkā starp Kermi GmbH un specializētajiem partneriem, ar kuriem Kermi noslēdz lietošanas līgumu un nodrošina ar autortiesībām aizsargātu darbu lietošanas tiesības, izmantojot Kermi tīmekļa vietnes vai nozares portālus (piemēram, www.building-masterdata.com). Tie ir drukāti darbi (katalogi, prezentācijas u.c.), fotogrāfijas un filmas, kur galvenokārt attēloti un aprakstīti izstrādājumi no sanitārtehnikas, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tehnikas jomas.

I. Darbības joma

Tehniskie partneri ir specializētie lieltirgotāji, amatnieki, plānotāji, arhitekti, ražošanas apmācību iestādes, piesaistītie uzņēmumi un pārējās personas, kas piedalās Kermi GmbH izstrādājumu izplatīšanā tirgū. Šie lietošanas noteikumi attiecas arī uz attēliem un saturu (izstrādājumu aprakstiem, datu lapām, lietošanas instrukcijaām, sarakstiem, skicēm, tehniskiem rasējumiem, elektroniskiem dokumentiem utt.) vai elektroniskām platformām (interneta lietojumprogrammām, programmatūras rīkiem, sociālajiem medijiem), kas atrodas ārpus komerciālo aizsardzības likumu darbības jomas. Zināmos apstākļos šīs regulas darbojas atbilstoši.

II. Pieteikšanās/reģistrācija

Partnerim ir aktīvi jāpiekrīt lietošanas noteikumiem un licences nosacījumiem, pirms lietojat failus Kermi vietnē vai nozares portālā. Kermi GmbH patur tiesības par šādām darbībām ierosināt civillietu vai krimināllietu.

III. AGB akceptēšana

Tehniskais partneris iegūst lietošanas tiesības tikai tad, ja esošos AGB noteikumus ir atzinis par saistošiem. Piekrišana tiek sniegta, parakstot šo dokumentu vai apstiprinot šos noteikumus un nosacījumus Kermi tīmekļa vietnē vai nozares portālā. Izmantošana ir atļauta tikai, pamatojoties uz šo līgumu, citādi tā ir autortiesību pārkāpums.

IV. Izmantošanas mērķis

Darbi tiek atvēlēti vienīgi ar nolūku, lai reklamētu Kermi izstrādājumus. Tur ietilpst arī klientu piesaistīšana un izstrādājumu pārdošana. Šim nolūkam darbus var importēt digitālā veidā partneru IT sistēmās, reproducēt un izmantot digitālā vai drukātā versijā.

V. Tiesību piešķīruma objekts

Šīs vienošanās objekts ir Kermi tīmekļa vietnēs vai nozares portālā piedāvāto izstrādājumu dati, teksti, fotogrāfijas, filmas un ekrāna attēli, ieskaitot digitalizācijas gadījumā piesaistītos metadatus, pat tad, ja tie atrodas ārpus komerciālo aizsardzības likumu darbības jomas. Zināmos apstākļos šīs regulas darbojas atbilstoši.

VI. Lietošanas tiesības un apjoms

1. Kermi GmbH piešķir tehniskajam partnerim vienkāršas, neekskluzīvas, atsaucamas lietošanas tiesības izmantot atvēlētos darbus.
2. Darbu saturu nedrīkst apstrādāt vai pārveidot. Aizliegts izgatavot fotomontāžas un videomontāžas. It īpaši tas attiecas uz video un fotoattēliem, kas iegūti ar Foto Composer.
3. Darbiem jāpievieno autortiesību norāde, kā teikts šīs vienošanās X. punktā.
4. Kermi GmbH neuzņemas atbildību par darbu pareizību un aktualitāti. Tehniskajam partnerim vismaz reizi gadā jāpārbauda aktualitāte.
5. Kermi GmbH darbus drīkst izmantot savos datu portālos, partneru tiešsaistes veikalos vai sociālo mediju platformās, kamēr Kermi GmbH atsauc tiesības. Izmantoto darbu apjomu (sortimenta apjoms, izmantoto atribūtu skaits) tehniskais partneris izvēlas


pēc saviem ieskatiem.
6. Atsevišķos gadījumos Kermi GmbH ir tiesīgs ierobežot vai paplašināt piešķirtās tiesības. To īsteno ar norādi tīmekļa vietnē vai pirms lejupielādes.
7. Tehniskais partneris var piešķirt lietošanas tiesības citiem tehniskajiem partneriem (trešajām pusēm) iepriekš regulētā apjomā un iepriekš minētajiem mērķiem, ar nosacījumu, ka trešajām pusēm tiek uzlikti tādi paši pienākumi, kādi attiecas uz tehnisko partneri saskaņā ar šo līgumu. Kermi GmbH, nepaskaidrojot iemeslus, var prasīt no tehniskā partnera rakstisku apliecinājumu par trešās puses pienākumiem.

VII. Lietošanas maksa

Kermi GmbH tehniskajam partnerim piešķir lietošanas tiesības bez maksas. Saskaņā ar VI.8. punktu nav atļauts nodot tālāk darbus trešajai pusei, par to prasot samaksu.

VIII. Tiesības uz lietošanā nodotajiem darbiem

Kermi GmbH apliecina, ka tam ir nepieciešamais tiesiskais stāvoklis, kas ļauj piešķirt lietošanas tiesības.

IX. Darbības periods

Kermi GmbH var jebkurā laikā, nepaskaidrojot iemeslus, ar vienpusēju rakstisku paziņojumu pārtraukt lietošanas attiecības un atsaukt lietošanas tiesības ar tūlītēju efektu. Tehniskajam partnerim pēc tam desmit darbadienu laikā pilnībā jāizdzēš no savas datorsistēmas saglabātie darbu dati, bet materiālas formas darbi (piem., CD, DVD, katalogi) jāatdod atpakaļ uzņēmumam Kermi GmbH vai pēc iepriekšējas vienošanās jāiznīcina.

X. Autortiesību norāde

1. tehniskais partneris apņemas nodrošināt darbus ar šādu paziņojumu: “© Autortiesības pieder Kermi GmbH.” Teksta materiāli, attēli un video materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām. Nesaņemot autora piekrišanu, jebkāda apstrāde, kas pārsniedz autortiesību likuma šaurās robežas, ir sodāms tiesību pārkāpums. Tas galvenokārt attiecas uz kopijām, tulkojumiem, saglabāšanu un apstrādi elektroniskajās sistēmās. Tas pats attiecas uz publikācijām internetā.
2. Autora norādīšana
Ja Kermi GmbH pienākums ir norādīt atsevišķu darbu autoru, tehniskais partneris apņemas darīt tāpat un tieši tādā pat veidā. Kermi GmbH to paziņo tehniskajam partnerim lejupielādes procesa ietvaros.

XI. Atbildība

Ja tehniskais partneris neievēro pienākumus vai pārkāpj šī vienošanās akta noteikumus, Kermi GmbH var pieprasīt atlīdzināt radītos zaudējumus, kas ietver arī tiesiskās aizsardzības un lietas ierosināšanas izmaksas. Tas jo īpaši attiecas uz gadījumu, kad uzņēmumam Kermi GmbH trešā puse (piem., licences devējs vai fotogrāfijā attēlotās personas) izvirza pretenzijas par trešās puses tiesību pārkāpšanu. Ja tehniskais partneris lietošanā piešķirtos darbus izmanto citādi, nekā paredzēts šajā vienošanās aktā, Kermi GmbH var pieprasīt pārtraukt šādu rīcību. Tehniskais partneris ir atbildīgs arī par trešo pušu (piemēram, portālu operatoru vai sociālo mediju platformu) pieļautiem tiesību pārkāpumiem.

XII. Iegādes vietas

Tehniskajam partnerim tiek piedāvāts Kermi GmbH tīmekļa vietnēs vai nozares portālā. tiešsaistes veikalā lejupielādēt digitalizētus darbus.

XIII. Nobeiguma noteikumi

1. Forma
Norunas, izmaiņas un papildinājumi, kas atšķiras no šiem AGB noteikumiem, jāiesniedz rakstiski. Tie arī kā tādi jānosauc. Tas attiecas arī uz atteikšanos no prasības par rakstisko formu.
2. Spēku zaudējuši noteikumi
Ja kāds no šī līguma noteikumiem ir nederīgs vai neizpildāms, pārējie noteikumi paliek nemainīgi. Spēku zaudējušais vai neizpildāmais noteikums jāaizstāj ar piemērotu regulu, kas tiesiski pieļaujamos ietvaros visvairāk atbilst tam, ko gribējušas abas puses.
3. Piemērojamās tiesības un vienošanās par jurisdikciju
Spēkā ir vienīgi Vācijas Federatīvās Republikas likumi, izņēmums – ANO pirkšanas-pārdošanas konvencija. Visos strīdīgajos jautājumos, kas saistīti ar līgumiem, uz kuriem attiecas šie lietošanas noteikumi, jurisdikcija ir Minhenes I apgabaltiesa.

Spēkā no: 01.03.2023.

x-center lietošanas noteikumi tehniskiem partneriem

Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā “AGB”) regulē Kermi viedās mājas (turpmāk “x-center”) x-center lietojumprogrammu darbību un lietošanu no Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling, Degendorfas apgabaltiesa, HRB 0127. (turpmāk tekstā “Kermi” vai “mēs”), ko veic tehniskais partneris (turpmāk “tehniskais partneris” vai “jūs”).

1. Darbības joma un definīcijas

1.1. Tālāk minētie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz x-center lietošanu, ko veic tehniskais partneris.

1.2. “Uzņēmēji” šo Vispārējo noteikumu un nosacījumu izpratnē ir fiziskas personas, tiesībspējīgas personālsabiedrības vai juridiskas personas, kas izmanto x-center komerciāliem, pašnodarbinātiem vai ārštata mērķiem (BGB 14. §.). Šie īpašie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu līgumiem un to izpildi. Atkāpes no tehniskā partnera nosacījumiem nekļūst par līguma sastāvdaļu pat tad, ja mēs pret tiem nepārprotami neiebilstam atsevišķos gadījumos vai ja piegāde/pakalpojums tiek veikts. Ar šo tiek noraidīti visi tehniskā partnera līgumiskie piedāvājumi, kas attiecas uz viņu noteikumiem un nosacījumiem.

1.3. “x-center” ir lietojumprogrammas un ierīces, kas gala klientiem sniedz iespēju savā klienta kontā uzglabāt un pārvaldīt informāciju, datus un iestatījumus par apkures sistēmām, ventilācijas sistēmām un, iespējams, citām tīkla ierīcēm un komponentiem un piekļūt tiem, izmantojot interneta vadību. x-center lietojumprogrammas ļauj specializētajam partnerim izmantot noteiktus pakalpojumus gala klientam, piemēram, nodošanu ekspluatācijā, attālo apkopi un atjaunināšanas pakalpojumus šādās klientu ierīcēs. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet produkta dokumentāciju, kas pieejama lejupielādei mūsu mājas lapas tehnisko partneru sadaļā.

2. Līguma priekšmets, pieejamība un lietošanas nosacījumi

2.1. Šo nosacījumu priekšmets ir jūsu x-center lietojumprogrammu izmantošana un noteiktu x-center pakalpojumu sniegšana gala klientam.

2.2. Mēs jums bez maksas piedāvājam noteiktas x-center lietojumprogrammas un pakalpojumus. Mēs cenšamies sniegt šādus pakalpojumus pēc iespējas ātrāk un profesionāli. Nav iespējams izmantot šādus pakalpojumus bez pārtraukumiem, ko izraisa sistēmas darbības traucējumi, nepieciešamā apkope vai sistēmas atjauninājumi.

2.3. Lai izmantotu x-center lietojumprogrammas, jums jāatbilst šādām prasībām:

Funkcionālas interneta piekļuves nodrošināšana.

Reģistrēšanās Kermi mājas lapā www.kermi.com kā „Tehniskais partneris“.

 Attiecīgā gala klienta x-center produkta ID ievadīšana.

3. Reģistrācija un līguma slēgšana

3.1. Lai izmantotu x-center kā tehnisko partneri, vispirms ir jāreģistrējas tiešsaistē kā “Tehniskais partneris” Kermi tīmekļa vietnē (www.kermi.com). Tur jūs saņemsiet savu Kermi tehniskā partnera ID. Mēs apstiprinām šo reģistrāciju tiešsaistē un nosūtot atsevišķu e-pasta ziņojumu uz jūsu norādīto e-pasta adresi.

3.2. x-center lietošanas līgums tiek noslēgts tikai tad, kad ir saņemts e-pasts atbilstoši 3.1. sadaļai. Pēc tam jums ir tiesības izmantot mūsu bezmaksas x-center lietojumprogrammas, kas paredzētas tehniskajiem partneriem.

4. Kermi pakalpojumi

Atkarībā no mūsu tehniskajām un darbības iespējām mēs nodrošinām jums tiešsaistes piekļuvi un attālinātu apkopi gala klientu x-center ierīcēm un komponentiem, kurus esat pasūtījis šim nolūkam, un sniedzam papildu pakalpojumus. Tas jo īpaši ietver:

4.1. Pieslēgtās ar x-center saderīgās sastāvdaļas (siltumsūknis, radiatora regulators, individuālās telpas kontrolieris, logu kontakti un daudz kas cits) tiek vadītas, izmantojot gala klienta gala ierīces (personālo datoru, viedtālruni, planšetdatoru), izmantojot Kermi x-center tiešsaistes portālu. Detalizētu informāciju un vadības iespējas varat atrast x-center tiešsaistes portāla kontā.

4.2. Ja esat izvēlējies Push paziņojumus uz jūsu vadības gala ierīci (personālo datoru, viedtālruni, planšetdatoru), kas savienots ar x-center, mēs nosūtīsim jums paziņojumus, ja tas tiks pieprasīts, uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi. Mēs nosūtīsim jums paziņojumus, ja jūsu klienta x-center sistēmā radīsies darbības traucējumi vai būs nepieciešama apkope, ja viņi tam būs piekrituši.

4.3. Kermi nodrošina tehniskajam partnerim atbilstošu x-center pārlūkprogrammas tīmekļa lietotni x-center lietojumprogrammu lietošanai. Minimālās prasības tādām pārlūkprogrammām kā MS Internet Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome, MS Edge

4.4. Kermi sniedz tehniskajam partnerim atbalstu dažādos veidos. Tas ietver:

4.4.1. Atbalsta nodrošināšana, izmantojot BUJ instrukcijas un tehnisko datu lapas saistītajās Kermi vietnēs (www.kermi.com).

4.4.2. Kermi piedāvā atbalsta tālruņa numuru, lai atbildētu uz vispārīgiem jautājumiem par x-center instalēšanu un darbību. Šis atbalsta tālrunis ir pieejams no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 7:30 līdz 17:00 un piektdien no plkst. 7:30 līdz 15:00.

4.4.3. Kermi piedāvā arī apmācību par atsevišķiem produktiem. Tie regulāri notiek Kermi pilsētiņā. Reģistrācija tiek veikta ar atbildīgā tirdzniecības pārstāvja starpniecību.

5. Tehniskā partnera pienākumi un atbildība

5.1. Jums ir jāuzskata savi personas piekļuves dati un klientu piekļuves dati x-center tiešsaistes portālam (parole/paroles/produkta ID) kā stingri konfidenciāli, un jūs nedrīkstat tos nodot trešajām pusēm, ja vien trešā puse nav pilnvarota to darīt, pamatojoties uz līgumisku vienošanos sniegt pakalpojumus gala klientiem, izmantojot x-center vai saderīgus komponentus, un ir piekritis šiem lietošanas noteikumiem rakstiski vai tiešsaistē.

5.2. Jūsu reģistrācija un šis lietotāja līgums nav nododami tālāk. Jūs drīkstat izmantot šī līguma pakalpojumus tikai saviem komerciāliem mērķiem. Ja ir pazīmes, ka trešās puses izmanto jūsu x-center kontu nelikumīgi vai jūsu personas dati, piemēram, adrese vai tālruņa numurs paziņojumam vai e-pasta adrese, mainās, jums ir pienākums nekavējoties un patiesi pielāgot savus piekļuves datus un informēt mūs par to.

5.3. Gadījumā, ja attālināta apkope utt. tiek pasūtīta caur Kermi x-center, tehniskajam partnerim saskaņā ar Federālais datu aizsardzības likuma 328. pantu ir jānodrošina, ka gala klienta personas dati nav pieejami trešajām pusēm un tie netiek glabāti nolūkos, kas neietilpst tehniskajam partnerim dotā pasūtījuma faktiskai apstrādei. Šos datus tehniskais partneris drīkst izmantot tikai faktiskajam pasūtījuma mērķim. Ja nepieciešams, tehniskie partneri un gala klienti noslēdz pasūtījuma datu apstrādes līgumu saskaņā ar Federālais datu aizsardzības likuma 11. sadaļu.

5.4. Tehniskais partneris tikpat rūpīgi apstrādās arī datus, kas nav personas dati Datu aizsardzības likuma izpratnē (piemēram, lietotājvārda un paroles kombinācijas, piemēram, piekļuvei attālinātai apkopei; datu tīkla drošības sistēmu struktūra un veids utt.). , un tie netiks darīti pieejami trešajām pusēm. Tas jo īpaši ietver datus, kas nepieciešami sistēmu vadīšanai vai tālvadībai.

5.5. Tehniskā partnera pienākums ir vākt, uzglabāt un apstrādāt gala klientu un klientu datus, kā arī tiktāl, ciktāl uz tiem neattiecas Federālais datu aizsardzības likums un TMG, darīt to tikai pasūtījuma apstrādes nolūkā un ievērot visus piemērojamos tiesību aktus. Kad pasūtījums ir izpildīts, visi tehniskajam partnerim pieejamie gala klienta dati ir neatgriezeniski jādzēš un tas ir jāapstiprina rakstiski.

6. Lietošanas tiesības

6.1. Līguma darbības laikā jūs saņemat vienkāršas, nenododamas Kermi pakalpojumu, satura un programmatūras lietošanas tiesības tikai jūsu pašu lietošanai un ar mērķi izpildīt līgumu, kas noslēgts ar saviem Kermi gala klientiem.

6.2. Ja programmatūru jums ir piegādājis Kermi, jūs varat to izmantot tikai nemainītā veidā un tikai šī līguma mērķiem. Šo programmatūru nav atļauts kopēt, rediģēt, pārsūtīt, modificēt vai dekompilēt. Autortiesību un blakustiesību likuma 69. panta d un e punkti paliek nemainīgi.

7. Atbildība

7.1. Kermi ir bez ierobežojumiem atbildīgs tīšas vai rupjas nolaidības gadījumā.

7.2. Turklāt Kermi ir atbildīgs par būtisku līgumsaistību (galveno saistību) pārkāpšanu vieglas nolaidības gadījumā. Būtiskas līgumsaistības ir tās, kuru pārkāpšana apdraud līguma mērķa sasniegšanu, kuru izpilde ir būtiska līguma pareizai izpildei un uz kuru izpildi klients regulāri paļaujas. Tomēr šajā gadījumā Kermi ir atbildīgs tikai par paredzamiem, līgumam raksturīgiem zaudējumiem.

7.3. Ciktāl Kermi atbildība ir izslēgta vai ierobežota, tas attiecas arī uz tā darbinieku, pārstāvju un aizvietotāju personīgo atbildību.

7.4. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz dzīvībai, ķermenim un veselībai nodarīto kaitējumu gadījumos, kad tiek sniegta garantija pakalpojuma kvalitātei vai krāpnieciski tiek slēpti defekti. Atbildība saskaņā ar Likumu par atbildību par produktu paliek nemainīga.

8. Piekļuves bloķēšana un līguma izbeigšana

8.1. Mēs varam pastāvīgi vai uz laiku bloķēt jūsu piekļuvi x-center tiešsaistes portālam, ja ir konkrētas pazīmes, ka esat būtiski pārkāpis piemērojamos tiesību aktus un/vai šos lietošanas noteikumus. Pieņemot lēmumu par bloķēšanu, mēs atbilstoši ņemsim vērā jūsu likumīgās intereses un vismaz 5 darba dienas iepriekš paziņosim par bloķēšanu pa e-pastu.

8.2. Jums ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt x-center lietošanu, mēneša beigās par to rakstiski paziņojot.

8.3. Maksas pakalpojumu pārtraukšana notiek, pamatojoties uz saskaņotajiem paziņošanas termiņiem, un tā ir jāveic rakstiski vai pa e-pastu uz e-pasta adresi info@kermi.de. Kermi ir tiesības izbeigt šīs līgumattiecības, paziņojot pa e-pastu vai rakstiski, brīdinot 8 nedēļas iepriekš līdz mēneša beigām.

8.4. Ja likums mums neuzliek par pienākumu turpināt glabāt jūsu x-center kontā esošos datus, piemēram, jūsu apkures sistēmas patēriņa datus, pat pēc līguma attiecību izbeigšanās, mēs tos dzēsīsim pēc 2 mēnešiem pēc līguma izbeigšanas. Piemērojamie personas datu aizsardzības noteikumi paliek nemainīgi.

8.5. Katras puses tiesības izbeigt šo līgumu pamatota iemesla dēļ netiek ietekmētas.

9. Pakalpojumu grozījumi

9.1. Kermi patur tiesības, pienācīgi ņemot vērā tehnisko partneru intereses, pārtraukt vai mainīt jebkuru pakalpojumu, kas tiek sniegts bez maksas, izmantojot x-center, iekasēt maksu par pakalpojumiem, kas iepriekš bija bezmaksas, vai pievienot jaunus bezmaksas vai maksas pakalpojumus.

9.2. Mēs informēsim par plānotajām grozījumiem 11.1. sadaļas izpratnē rakstiski ar brīdinājuma termiņu vismaz 1 mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā. Jūs varat iebilst pret izmaiņām 1 mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas. Pretējā gadījumā grozījumi tiek uzskatīti par saskaņotiem. Iebildumu gadījumā lietošanas līgums beidzas, kad stājas spēkā paziņotās izmaiņas.

10. Citi

10.1. Uz šo līgumu attiecas tikai Vācijas tiesību akti, izņemot starptautiskās privāttiesības un ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pārdošanas līgumiem.

10.2. Papildus likumā noteiktajiem noteikumiem jurisdikcijas vieta visiem strīdiem, kas izriet no šiem lietošanas noteikumiem vai ir saistīti ar tiem, ir Minhene.

10.3. Uzņēmumam Kermi ir tiesības izmantot atbilstoši kvalificētus apakšuzņēmējus pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo līgumu.

10.4. Ja atsevišķi šī līguma noteikumi ir spēkā neesoši, tas parasti neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Līgumslēdzējas puses centīsies aizstāt spēkā neesošo noteikumu ar tādu, kas juridiski un ekonomiski vislabāk atbilst līguma mērķim.

10.5. Tiešsaistes portālu x-center pārvalda Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling. Plašāka informācija par to, kā ar mums sazināties, ir atrodama mūsu juridiskajā paziņojumā www.kermi.com/impressum.

[Noteikumu un nosacījumu statuss: 2016. gada 1. jūlijs

x-center lietošanas noteikumi gala klientiem

Lietošanas noteikumi (turpmāk “Noteikumi un nosacījumi”) regulē x-center lietošanas noteikumu darbību un lietošanu. Tie ir enerģijas un komforta pārvaldnieka x-centra bāze, x-change apkures sistēmas un x-well ventilācijas ierīces (turpmāk tekstā "x-center") no Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling, Deggendorf District Court, HRB 0127 (turpmāk tekstā “Kermi” vai “mēs”), ko veic klients (turpmāk “klients” vai “jūs”).

1. Darbības joma un definīcijas

1.1. Tālāk minētie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz x-center lietošanu, ko veic klients.

1.2. “Patērētāji” šo Vispārējo noteikumu izpratnē ir fiziskas personas, kurām x-center lietošanas mērķis nav attiecināms uz komerciālu, pašnodarbināto vai ārštata darbību. “Uzņēmēji” šo Vispārējo noteikumu un nosacījumu izpratnē ir fiziskas personas, tiesībspējīgas personālsabiedrības vai juridiskas personas, kas izmanto x-center komerciāliem, pašnodarbinātiem vai ārštata mērķiem (Civilkodekss 14. pants).

1.3. “x-center” ir lietojumprogrammas un ierīces, kas sniedz iespēju savā klienta kontā glabāt un pārvaldīt informāciju, datus un iestatījumus par apkures sistēmu, ventilācijas sistēmu un, iespējams, citām tīkla ierīcēm un sistēmām un pārvaldīt tos, izmantojot internetu. kontrolēt un izmantot noteiktus pakalpojumus, piemēram, nodošanu ekspluatācijā, attālinātu apkopi un atjaunināšanas pakalpojumus šādās klientu ierīcēs. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet produkta dokumentāciju, kas pieejama lejupielādei mūsu mājas lapā.

2. Līguma priekšmets, pieejamība un lietošanas nosacījumi

2.1. Šo noteikumu un nosacījumu priekšmets ir x-center lietojumprogrammu izmantošana un noteiktu x-center pakalpojumu sniegšana.

2.2. Mēs piedāvājam noteiktas x-center lietojumprogrammas un pakalpojumus bez maksas. Mēs cenšamies sniegt šādus pakalpojumus pēc iespējas ātrāk un profesionāli. Nav iespējams izmantot šādus pakalpojumus bez pārtraukumiem, ko izraisa sistēmas darbības traucējumi, nepieciešamā apkope vai sistēmas atjauninājumi.

2.3. Lai izmantotu x-center, jums jāatbilst šādām prasībām:

Uzstādīto x-center komponentu nodrošināšana ar interneta piekļuvi

Reģistrācija x-center tiešsaistes portālā uz līguma darbības laiku.

Pabeigta visu saderīgo komponentu (piem., x-change siltumsūknis, x-well ventilācijas iekārta, sildelements u.c.) uzstādīšana un to savienošana ar enerģijas un komforta pārvaldnieka x-center bāzi.

Gala ierīces, t.i., datora, planšetdatora vai viedtālruņa pārvaldība ar interneta pārlūkprogrammu un piekļuvi internetam.

3. Reģistrācija un līguma slēgšana

3.1. Lai izmantotu x-center, vispirms ir jāreģistrējas tiešsaistē x-center tiešsaistes portālā vai lietotnē x-center, norādot noteiktus personas datus, tostarp jūsu x-center produkta ID savam Kermi x-center produktam, tad jāievada un jānosūta Kermi. Mēs apstiprinām šo reģistrāciju tiešsaistē, nosūtot atsevišķu e-pasta ziņojumu uz jūsu norādīto e-pasta adresi.

3.2. x-center lietošanas līgums tiek noslēgts pēc šī e-pasta saņemšanas saskaņā ar 3.1. sadaļu. Pēc tam jums ir tiesības izmantot mūsu bezmaksas x-center lietojumprogrammas.

4. Kermi pakalpojumi

Atkarībā no mūsu tehniskajām un darbības iespējām mēs ļaujam jums piekļūt jūsu x-center ierīcēm un komponentiem, tos pārvaldīt un izmantot tiešsaistē, kā arī sniegt citus pakalpojumus. Tas jo īpaši ietver:

4.1. Jūsu pievienotie ar x-center saderīgie komponenti (siltumsūknis, sildelementa regulators, atsevišķas telpas kontrolieris, logu kontakti u.c.) tiek vadīti, izmantojot jūsu pašu ierīces (personālo datoru, viedtālruni, planšetdatoru), izmantojot Kermi x-center tiešsaistes portālu. Detalizētu informāciju un vadības iespējas varat atrast savā x-center tiešsaistes portāla kontā.

4.2. Ja esat izvēlējies push paziņojumus uz jūsu vadības gala ierīci (personālo datoru, viedtālruni, planšetdatoru), kas savienots ar x-center, mēs nosūtīsim jums paziņojumus, ja tas tiks pieprasīts, uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi. Mēs nosūtīsim jums paziņojumus, ja jūsu x-center sistēmā radīsies darbības traucējumi vai būs nepieciešama apkope.

4.3. Kermi nodrošina tehniskajam partnerim atbilstošu x-center pārlūkprogrammas tīmekļa lietotni x-center lietojumprogrammu lietošanai.

Minimālās pārlūkprogrammas prasības
MS Internet Explorer no versijas
Firefox no versijas
Safari no versijas
Google Chrome no versijas
MS Edge no versijas

4.4. Kermi sniedz klientam atbalstu dažādos veidos. Tas ietver:

4.4.1. Atbalsta nodrošināšanu, izmantojot BUJ, instrukcijas un tehnisko datu lapas saistītajās Kermi vietnēs (www.kermi.com)

4.4.2. Kermi piedāvā atbalsta tālruņa numuru, lai atbildētu uz vispārīgiem jautājumiem par x-center bāzes uzstādīšanu un darbību. Šis atbalsta tālrunis ir pieejams no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 7:30 līdz 17:00 un piektdien no plkst. 7:30 līdz 15:00.

5. Klienta pienākumi

5.1. Jums ir jāuzskata savi personas piekļuves dati un klientu piekļuves dati x-center tiešsaistes portālam (parole/paroles/produkta ID) kā stingri konfidenciāli, un jūs nedrīkstat tos nodot trešajām pusēm, ja vien trešā puse nav pilnvarota to darīt, pamatojoties uz līgumisku vienošanos sniegt pakalpojumus gala klientiem, izmantojot x-center vai saderīgus komponentus, un ir piekritis šiem lietošanas noteikumiem rakstiski vai tiešsaistē.

5.2. Jūsu reģistrācija un šis lietotāja līgums nav nododami tālāk. Jūs drīkstat izmantot šī līguma pakalpojumus tikai saviem mērķiem. Ja ir pazīmes, ka trešās puses izmanto jūsu x-center kontu nelikumīgi vai jūsu personas dati, piemēram, adrese vai tālruņa numurs paziņojumam vai e-pasta adrese, mainās, jums ir pienākums nekavējoties un patiesi pielāgot savus piekļuves datus un informēt mūs par to.

6. Lietošanas tiesības

6.1. Līguma darbības laikā jūs saņemat vienkāršas, nenododamas tiesības izmantot Kermi pakalpojumus, saturu un programmatūru tikai un vienīgi savām vajadzībām.

6.2. Ja programmatūru jums ir piegādājis Kermi, jūs varat to izmantot tikai nemainītā veidā un tikai šī līguma mērķiem. Šo programmatūru nav atļauts kopēt, rediģēt, pārsūtīt, modificēt vai dekompilēt. Autortiesību un blakustiesību likuma 69. panta d un e punkti paliek nemainīgi.

7. Atbildība

7.1. Kermi ir bez ierobežojumiem atbildīgs tīšas vai rupjas nolaidības gadījumā.

7.2. Turklāt Kermi ir atbildīgs par būtisku līgumsaistību (galveno saistību) pārkāpšanu vieglas nolaidības gadījumā. Būtiskas līgumsaistības ir tās, kuru pārkāpšana apdraud līguma mērķa sasniegšanu, kuru izpilde ir būtiska līguma pareizai izpildei un uz kuru izpildi klients regulāri paļaujas. Tomēr šajā gadījumā Kermi ir atbildīgs tikai par paredzamiem, līgumam raksturīgiem zaudējumiem.

7.3. Ciktāl Kermi atbildība ir izslēgta vai ierobežota, tas attiecas arī uz tā darbinieku, pārstāvju un aizvietotāju personīgo atbildību.

7.4. Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi neattiecas uz dzīvībai, ķermenim un veselībai nodarīto kaitējumu gadījumos, kad tiek sniegta garantija pakalpojuma kvalitātei vai krāpnieciski tiek slēpti defekti. Atbildība saskaņā ar Likumu par atbildību par produktu paliek nemainīga.

8. Atcelšanas veidlapa

Gadījumā, ja pakalpojums tiek atsaukts, lūdzam atgriezt papildināto atsaukuma veidlapu. Veidlapu varat lejupielādēt šeit.

9. Piekļuves bloķēšana un līguma izbeigšana

9.1. Mēs varam pastāvīgi vai uz laiku bloķēt jūsu piekļuvi x-center tiešsaistes portālam, ja ir konkrētas pazīmes, ka esat būtiski pārkāpis piemērojamos tiesību aktus un/vai šos lietošanas noteikumus. Pieņemot lēmumu par bloķēšanu, mēs atbilstoši ņemsim vērā jūsu likumīgās intereses un vismaz 5 darba dienas iepriekš paziņosim par bloķēšanu pa e-pastu.

9.2. Jums ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt x-center lietošanu, mēneša beigās par to rakstiski paziņojot.

9.3. Maksas pakalpojumu pārtraukšana notiek, pamatojoties uz saskaņotajiem paziņošanas termiņiem, un tā ir jāveic rakstiski vai pa e-pastu uz e-pasta adresi info@kermi.de. Kermi ir tiesības izbeigt šīs līgumattiecības, paziņojot pa e-pastu vai rakstiski, brīdinot 8 nedēļas iepriekš līdz mēneša beigām.

9.4. Ja likums mums neuzliek par pienākumu turpināt glabāt jūsu x-center kontā esošos datus, piemēram, jūsu apkures sistēmas patēriņa datus, pat pēc līguma attiecību izbeigšanās, mēs tos dzēsīsim pēc 2 mēnešiem pēc līguma izbeigšanas. Piemērojamie personas datu aizsardzības noteikumi paliek nemainīgi.

9.5. Katras puses tiesības izbeigt šo līgumu pamatota iemesla dēļ netiek ietekmētas.

10. Datu aizsardzība

10.1. Mēs aizsargājam jūsu personas datus saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem un mūsu datu aizsardzības noteikumiem (www.kermi.com/unternehmen/datenschutz)

10.2. Ievadot saistīto produkta ID un aktivizējot x-center, jūs piekrītat x-centra lietotāja un ierīces datu pārsūtīšanai Kermi, lai uzņēmums tos izmantotu diagnostikas un (attālinātās) apkopes nolūkos, kā arī citu pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šī līguma 4. sadaļu, savupiekrišanu jebkurā laikā varat atsaukt.

11. Pakalpojumu grozījumi

11.1. Kermi patur tiesības, pienācīgi ņemot vērā klientu intereses, pārtraukt vai mainīt jebkuru pakalpojumu, kas tiek sniegts bez maksas, izmantojot x-center, iekasēt maksu par pakalpojumiem, kas iepriekš bija bez maksas, vai pievienot jaunus bezmaksas vai maksas pakalpojumus.

11.2. Mēs informēsim par plānotajām grozījumiem 11.1. sadaļas izpratnē rakstiski ar brīdinājuma termiņu vismaz 1 mēnesi pirms grozījumu stāšanās spēkā. Jūs varat iebilst pret izmaiņām 1 mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas. Pretējā gadījumā grozījumi tiek uzskatīti par saskaņotiem. Iebildumu gadījumā lietošanas līgums beidzas, kad stājas spēkā paziņotās izmaiņas.

12. Citi

12.1. Uz šo līgumu attiecas tikai Vācijas tiesību akti, izņemot starptautiskās privāttiesības un ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pārdošanas līgumiem. Tirgotājiem ekskluzīvā jurisdikcijas vieta ir Minhenes apgabaltiesa Minhenes I.

12.2. Uzņēmumam Kermi ir tiesības izmantot atbilstoši kvalificētus apakšuzņēmējus pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar šo līgumu.

12.3. Ja atsevišķi šī līguma noteikumi ir spēkā neesoši, tas parasti neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību. Līgumslēdzējas puses centīsies aizstāt spēkā neesošo noteikumu ar tādu, kas juridiski un ekonomiski vislabāk atbilst līguma mērķim.

12.4. Tiešsaistes portālu x-center pārvalda Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling. Plašāka informācija par to, kā ar mums sazināties, ir atrodama mūsu izdevumā [www.kermi.com/impressum]

[Noteikumu un nosacījumu statuss: 2016. gada 1. jūlijs]