Jak důležité jsou filtry pro řízené větrání?

Řízené větrání obytných místností zajišťuje vždy čerstvý vzduch. Filtry pro venkovní vzduch a filtry pro odváděný vzduch mají při tom důležitou roli.

 Filtr venkovního vzduchu má na starosti přívod čistého, čerstvého vzduchu v domě. Do objektu se nemůže dostat jemný prach a pyl, ale ani choroboplodné zárodky, viry a bakterie zvenčí. Filtry venkovního vzduchu navíc chrání vestavěné komponenty před znečištěním.

Skrze filtr pro odváděný vzduch se odvádí spotřebovaný vzduch ven. Z odváděného vzduchu jsou filtrovány také prach a částice nečistot. Filtry zabraňují zanesení větrací jednotky.

Tím je zajištěn čistý chod výměníku tepla a je zachována účinnost zpětného získávání tepla (volitelně je možné použít filtry přímo v sacích otvorech, které by měly potrubní systém chránit i před znečištěním).

Kvalita filtru podle DIN EN ISO 16890

V prosinci 2016 vstoupila v platnost norma ISO 16890, která specifikuje hodnocení a klasifikaci filtrů. Platí od poloviny roku 2018. Norma popisuje vzduchové filtry pro obecnou ventilační techniku a rozděluje filtry do čtyř skupin tříd filtrů. Ty jsou přizpůsobeny třídám pro jemný prach, které používá WHO (Světová zdravotnická organizace). ISO 16890 nahrazuje známé třídy filtrů jako G4 nebo F7.

Mnoho studií se zabývá vlivem jemného prachu na lidské zdraví. Výsledky jsou jednoznačné: znečištění ovzduší extrémně škodí zdraví. Studie WHO potvrzuje, že jeho inhalace může vést k plicním nebo kardiovaskulárním onemocněním s předčasným úmrtím. Závěry studie také dokazují, že za zdravotní problémy a zkrácení délky života není zodpovědný pouze hrubý prach (PM 10), který byl stanoven již dříve jako zdravotní problém, ale mnohem více spíše jemný prach.

Velikost částic a klasifikace filtrů

Kermi instaluje do všech centrálních větracích jednotek pouze vnější filtry podle ISO 16890 – ePM 1.

ISO Coarse (částice > 10 μm)

písek, létající semena rostlin, jemné vlasy

ISO ePM 10 (částice <= 10 μm)

pyl, jemný prach, prach z polí

ISO ePM 2,5 (částice <= 2,5 μm)

bakterie, spory plísní a bakterií, pyl

ISO ePM 1 (částice <= 1 μm)

viry, bakterie, nanočástice, saze z fosilních paliv, mořská sůl, olejová mlha

 

(Vysvětlení např. ISO ePM 2,5 60 % (částice ≤ 2,5 μm): ePM 2,5 specifikuje velikost částic pro částice ≤ 2,5 μm. 60 % udává, že částice o velikosti do 2,5 μm jsou z 60 % vyfiltrovány.)

Jak často je potřeba měnit filtry větracího systému?

Filtry se musí měnit v pravidelných intervalech. Tím je zaručeno:

  • trvalé zajištění hygienických požadavků na větrací systém
  • bezpečný a ekonomický provoz
  • dlouhá životnost větracího systému

U běžných filtrů je obvyklý interval výměny 60 až 180 dní. Filtr odváděného vzduchu je často více znečištěný než filtr venkovního vzduchu, protože bydlením v uzavřených místnostech se produkuje domácí prach, který se nachází ve filtru odváděného vzduchu.

Uživatelská údržba je omezena na pravidelné výměny filtrů.

Pokud se na displeji objeví symbol pro výměnu filtrů, je třeba je vyměnit za nové originální filtry. Zařízení nesmí být provozováno bez filtru.

Upozornění pro údržbu odborníkem:

Údržbu by měl provádět každé dva roky odborník, který řádně prověří větrání obytných místností x-well.

Snadná výměna filtrů

K výměně filtru není zapotřebí žádné nářadí!

Filtry je nutné vyměnit nejpozději tehdy, pokud se na displeji zobrazí symbol.

 

Výměna se provádí v několika krocích a není vůbec komplikovaná.

x-well Centrální větrání

Filtry (označené zeleně) jsou umístěny za filtrační klapkou a uzavíracími víčky EPDM.

1. Vypněte přístroj! Filtr vyměňujte pouze při vypnutém napájení!

2. Otevřete filtrační klapku a odstraňte tmavou pěnu (uzavírací víčka EPDM).

3. Vyjměte filtr venkovního vzduchu F7 a filtr odváděného vzduchu F5. Pozor na směr šipek! Šipky na filtru a na filtrační šachtě ukazují směr proudění.

4. Vložte nové originální filtry ve směru šipky (směr proudění vzduchu).

5. Nainstalujte zpět uzavírací víčka EPDM v opačném pořadí a zavřete filtrační klapku.

6. Zapněte zařízení a potvrďte údržbu filtru na displeji.

Decentrální větrání x-well (kyvadlový ventilátor)

Prachový filtr kontrolujte každých šest měsíců a pylový filtr každé čtvrtletí (označeno zeleně). Zde je výměna provedena v několika krocích. Filtry se nachází za vnitřním krytem.

1. Odpojte ventilátor od napájení! Filtr vyměňujte pouze při vypnutém napájení.

2. Vytáhněte vnitřní kryt ventilátoru z montážní trubky.

3. Takto vyčistíte prachový nebo pylový filtr

Komponenta Interval Opatření
prachový filtr pololetně

vysátí prachového filtru vysavačem

vymytí prachového filtru teplou vodou

výměna silně znečištěného, závadného prachového filtru

pylový filtr čtvrtletně

vysátí pylového filtru vysavačem

výměna silně znečištěného, závadného pylového filtru