Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn onderdeel van alle diensten in combinatie met het gebruik van kermi.com en alle subdomeinen, die in het bezit van de firma Kermi GmbH zijn.
Aanvullende afspraken, veranderingen en uitbreidingen moeten voor de effectiviteit in schriftvorm zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor het afstand doen van de vormvoorschriften. Wanneer in deze voorwaarden een niet werkzame clausule aanwezig is, dan blijven alle andere gelding. De niet-werkzame clausule moet door een werkzame worden vervangen, die het meest overeenkomt met het commerciële doel van de betreffende formulering.

2. Gebruik

Elk type gebruik van kermi.com en alle subdomeinen in het bezit van de firma Kermi GmbH gebeurt op eigen risico. De exploitant kan niet aansprakelijk gehouden worden voor:

  • per abuis gelinkte websites.
  • Schade, die uit het gebruik van de informatie op de Kermi websites ontstaat.
  • Niet werkende links en gevolgen door technische storingen.
  • De functie van software inclusief calculator energiebesparing en de gevolgen daarvan, die via kermi.com, inclusief alle verbonden subdomeinen, worden betrokken of gebruikt.
  • Voor de berekeningsresultaten van de software-tools inclusief de energiebesparingscomputer en instelling van de resultaten in de praktijk.
  • Zaken met derden, die via dit internetplatform zijn geïnitieerd.
  • Contacten en de gevolgen daarvan, die via dit internetplatform zijn ontstaan.
  • Criminele handelingen, overtredingen of manipulaties door derden, die op welke manier dan ook met de Kermi websites in verbinding staan resp. via of met het internet-platform misbruik maken.

3. Aansprakelijkheid

De informatie en specificaties op deze pagina's zijn geen verzekering of garantie, zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend. Deze zijn in het bijzonder geen stilzwijgende toezegging of garantie betreffende de kwaliteit, de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of het niet overtreden van wetgeving of patenten. Alle gegevens en afbeeldingen op de websites zijn slechts een richtlijn. Maatgevend zijn de concrete overeenkomsten bij de af te sluiten verdragen (bijv. koop of bestelling).

Op onze internetpagina's vindt u ook links naar andere pagina's op het internet. Wij willen u erop wijzen, dat wij geen invloed op de inhoud en de vormgeving van de pagina's hebben, waarnaar wordt door gelinkt. Daarom kunnen wij geen garantie verlenen voor de actualiteit, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de daar beschikbaar gestelde informatie. Tegen deze achtergrond distantiëren wij ons hierbij van alle inhoud van deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze internet-pagina's opgenomen links naar externe pagina's en de inhoud daarvan.

4. Toegangsrechten

De gebruiker meldt zich in het Kermi partnergebied aan met de volledige en correcte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de bescherming (geheimhouding) van de aan de klanten ter beschikking gestelde wachtwoorden voor de toegang tot de aangeboden internetdiensten ligt geheel bij de klant. De gebruiker heeft niet het recht zonder schriftelijke toestemming van Kerm, de toegangsgegevens (naam en wachtwoord) aan derden buiten de aangemelde onderneming door te geven. Bij misbruik zal de firma Kermi gerechtelijke stappen ondernemen. De gebruiker verplicht zich, direct het wachtwoord te veranderen of de firma Kermi te informeren, wanneer het vermoeden bestaat, dat het wachtwoord aan onbevoegden bekend is geworden.

5. Plichten van de gebruiker

 De gebruiker is verplicht, de online-toegang alleen deskundig te gebruiken. De gebruiker zal in het bijzonder de toegangsmogelijkheden niet misbruiken en rekening houden met de aan de beveiliging van data ten grondslag liggende databeveiliging. Hij zal aan de firma Kermi vermoedens van misbruik direct doorgeven na het bekend worden.
De gebruiker stelt Kermi vrij van alle nadelen, die aan deze door eigen contractovertredingen of als gevolg van een benutting door derden ontstaan. De gebruiker draagt de eindapparaatkosten en de telefoontarieven.

6. Hyperlinks

Bij het oordeel van 12 mei 1998–312 ) 85/98 – "Aansprakelijkheid voor links" heeft de rechtbank Hamburg besloten, dat men door het opnemen van een link, tevens medeverantwoordelijk wordt voor de inhoud van de gelinkte pagina. Dit kan alleen worden voorkomen, wanneer men zich uitdrukkelijk van deze inhoud distantieert.

Op de Kermi websites zijn links naar andere pagina's op het internet opgenomen. Voor alle links, die zich op deze en volgende pagina's bevinden, geldt dat Kermi GmbH geen enkele invloed op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina's heeft. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op ons gehele platform inclusief alle subpagina's. Deze verklaring geldt voor alle op onze website opgenomen links en voor alle inhoud van de pagina's, waarnaar de links of banners verwijzen. Hyperlinks naar externe pagina's, die tegen de wil van de eigenaar van de pagina zijn gepubliceerd, worden indien gewenst verwijderd.

7. Rechtbank

Plaats van rechte is onze vestigingsplaats, voor zover de klant ook koopman, rechtspersoon binnen het openbaar recht of openbaar-rechtelijk investeringsfonds is. Hetzelfde geldt, wanneer de klant geen andere rechtbank in het binnenland heeft of na afsluiten van het verdrag haar vestiging naar he buitenland verplaatst. Wij hebben het recht, de klanten ook bij andere toegelaten rechtbanken aan te klagen."

"Voor wat betreft alle aanspraken en rechten geldt het niet-uniforme recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De geldigheid van het UN-recht (CISG) en het conflictenrecht van de EGBGE is uitdrukkelijk uitgesloten. De taal van de overeenkomsten is Duits."

 

Plattling, juli 2007

Algemene gebruiks- en licentievoorwaarden

voor het beschikbaar stellen en gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken

Inleiding

De algemene gebruiks- en licentievoorwaarden hierna gelden tussen Kermi en handelspartners, waarmee Kermi een gebruiksovereenkomst sluit en gebruiksrechten voor auteursrechtelijke beschermde middelen via de Kermi websites of de brancheportalen) bijv. www.building-masterdata.com) ter beschikking stelt. Hierbij gaat het om schriftelijke middelen (catalogi, presentaties, enz.), foto's en films, welke vooral producten op het gebied sanitair, verwarmings-, ventilatie- en klimaattechnik presenteren en beschrijven.

I. Geldigheidsgebied

Handelspartners zijn de groothandel, installateurs, ontwerpers, architecten, opleidingen, verbonden ondernemingen en andere aan de verkoop van de producten van Kermi GmbH deelnemende personen. Deze gebruiksvoorwaarden gelden ook voor weergaven en inhoud (productbeschrijvingen, specificatiebladen, bedieningshandleidingen, mappen, schetsen, technische tekeningen, elektronische documenten, enz.) of elektronische platforms (internettoepassingen, softwaretools, sociale media), die niet binnen het toepassingsgebied van de wetgeving industrieel eigendom vallen. Eventueel gelden deze regelingen dienovereenkomstig.

II. Aanmelding/registratie

De handelspartner moet voor het gebruik van de bestanden op de Kermi website of een brancheportaal de gebruiks- en licentievoorwaarden actief accepteren. Kermi GmbH behoudt zich het recht voor, dergelijke overtredingen civiel- en strafrechtelijk te vervolgen.

III. Toestemming AGB

De handelspartner heeft daarnaast alleen recht tot gebruik, wanneer deze de aanwezige ALV's als bindende erkent. De toestemming volgt ofwel door ondertekening van dit document of door de acceptatie van deze voorwaarden op de Kermi website of het brancheportaal. Gebruik is alleen op basis van deze overeenkomst toegestaan en is anders een overtreding van het auteursrecht.

IV. Toepassingsdoel

De middelen worden uitsluitende ter beschikking gesteld, om Kermi producten te verkopen. Dit inclusief de klant- en productacquisitie. Voor dit doel mogen de middelen in digitale vorm in EDV-systemen van de handelspartner worden geïmporteerd, vermenigvuldigd en in digitale of gedrukte vorm worden gebruikt.

V. Onderwerp van de toekenning van rechten

Onderwerp van deze overeenkomst zijn de op de Kermi websites of brancheportalen aangeboden productgegevens, documenten, foto's, video's inclusief de, in geval van digitalisering, daarbij behorende metagegevens, zelfs wanneer deze niet binnen het toepassingsgebied van de wetgeving industrieel eigendom vallen. Eventueel gelden deze regelingen dienovereenkomstig.

VI. Gebruiksrechten en -omvang

1. Kermi GmbH verleent de handelspartner het enkelvoudige, niet exclusieve, herroepbare gebruiksrecht van de ter beschikking gestelde middelen.
2. De middelen mogen voor wat betreft de inhoud niet worden bewerkt of veranderd. Het is verboden foto- en videomontages uit te voeren. Dit geldt in het bijzonder bij video's en foto's via Foto Composer.
3. De middelen zijn van een copyright-markering voorzien conform X. van deze overeenkomst.
4. Kermi GmbH is niet aansprakelijk voor de juistheid en actualiteit van de middelen. De handelspartner moet de actualiteit minimaal eenmaal per jaar controleren.
5. De middelen mogen tot herroepen door Kermi GmbH in eigen dataportalen, online-shops van de handelspartners of sociale media-platforms worden gebruikt. De omvang van de gebruikte middelen (assortiment, aantal gebruikte attributen) mag
de handelspartner vrij bepalen.
6. In afzonderlijke gevallen heeft Kermi GmbH het recht, de omvang van de toekenning van rechten te beperken of uit te breiden. Dit via een melding op de website resp. voor het downloaden.
7. De handelspartner kan het recht tot gebruik in de hiervoor geregelde omvang en voor de voornoemde doeleinden aan andere handelspartners (derden) toestaan, voor zover de derde aan dezelfde plichten voldoet, zoals deze voor de handelspartner conform deze overeenkomst gelden. Kermi GmbH kan zonder opgave van redenen een schriftelijk bewijs van de derden verlangen van de handelspartner.

VII. Gebruiksvergoeding

Het toekennen van de gebruiksrechten door Kermi GmbH aan de handelspartner is kosteloos. Een kostenloze doorgifte van de middelen aan derden conform VI.8 is niet toegestaan.

VIII. Rechten aan de ter beschikking gestelde middelen

Kermi GmbH garandeert, dat zij de voor het toekennen van de gebruiksrechten benodigde rechtspositie heeft.

IX. Looptijd

Kermi GmbH kan via een eenzijdige schriftelijke verklaring het gebruik te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen en het gebruikerrecht per direct intrekken. De handelspartner moet daarna binnen tien werkdagen de opgeslagen gegevens van de middelen volledig van zijn EDP-systemen verwijderen en fysieke middelen (bijv. CD, DVD, catalogi) aan Kermi GmbH teruggeven of na overleg vernietigen.

X. Opmerkingen betreffende auteursrechten

1. De handelspartner verplicht zich, de middelen van de volgende markering te voorzien: "© Copyright by Kermi GmbH", de documenten, foto's en video's zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik hiervan buiten de auteursrechtelijke grenzen zonder toestemming van de auteur is niet toegestaan, onwettig en strafbaar. Dit geldt in het bijzonder voor het vermenigvuldigen, vertalen, microverfilmen en het opslaan en verwerken in elektronische systemen. Hetzelfde geldt voor publicatie op het internet.
2. Benoemen copyright
Voor zover Kermi GmbH verplicht is, bij bepaalde middelen de auteur te noemen, verplicht de handelspartner zich dit tevens op dezelfde wijze te doen. Kermi GmbH zal de handelspartner in het kader van de downloadprocedure daarop wijzen.

XI. Aansprakelijkheid

Voor zover de handelspartner verplichtingen nalaat of de regelingen van deze gebruiksovereenkomst overtreedt, kan Kermi GmbH voor de opgetreden schade, die ook juridische en rechtsvervolgingskosten omvat, een schadevergoeding eisen. Dit geldt in het bijzonder voor het geval, dat Kermi GmbH vanwege de overtreding van de rechten van derden (bijv. de licentieverlener of afgebeelde personen) hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer de handelspartner de ter beschikking gestelde middelen op een andere dan in deze overeenkomst beschreven wijze gebruikt, kan Kermi GmbH het nalaten van deze handeling verlangen. De handelspartner moet ook instaan voor de overtredingen van derden (bijvoorbeeld portaal-provider of sociale mediaplatforms).

XII. Referentiebronnen

De middelen worden aan de handelspartner gedigitaliseerd via downloaden op de Kermi websites of het brancheportaal/de online-shop aangeboden.

XIII. Afsluitende bepalingen

1. Vormgeving
Aanvullende afspraken, veranderingen en uitbreidingen, welke van de regelingen in deze AGB afwijken, moeten in schriftelijke vorm zijn vastgelegd. Deze moeten als zodanig worden gemarkeerd. Dit geldt ook voor het afstand doen van deze schriftelijke vorm zelf.
2. Niet effectieve bepalingen
Voor zover een bepaling uit deze overeenkomst ongeldig of niet uitvoerbaar is, worden de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed. In plaats van de niet werkzame of onuitvoerbare bepalingen moet een passende regeling gelden, die in het kader van de juridische toelatingen het meest benaderd, wat beide partijen bedoeld hebben.
3. Toepasselijk recht en overeenkomst jurisdictie
Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitzondering van het Weens koopverdrag. Voor alle geschillen voortkomende uit of in verband met overeenkomsten, waarvoor deze gebruiksvoorwaarden gelden, is de bevoegde rechtbank München I.

Geldig vanaf: 01.03.2023

Gebruiksvoorwaarden x-center voor handelspartners

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "AGB") regelen de verkoop en het gebruik van de x-center applicaties voor Kermi Smart Home (hierna "x-center") van Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling, rechtbank Deggendorf, HRB 0127 (hierna "Kermi" of "wij") door de handelspartner (hierna "handelspartner" of "u").

1. Geldigheidsgebied en begripsbepalingen

1.1. Voor het gebruik van x-center door de handelspartner gelden uitsluitende de hierna volgende ALV.

1.2. "Ondernemer" in de zin van deze ALV zijn natuurlijke personen, wettelijke verantwoordelijke partnerschappen of juridische personen, die x-center voor bedrijfsmatige, zelfstandige of freelance doeleinden gebruiken (§ 14 BGB). Voor onze overeenkomsten en het voldoen daaraan gelden uitsluitend deze bijzondere algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden voor de handelspartner worden ook dan geen inhoud van de overeenkomst, wanneer wij deze in afzonderlijke gevallen niet uitdrukkelijk tegenspreken resp. een uitvoering van de levering/dienst volgt. Elke contractaanbieding van de handelspartner onder verwijzing naar haar algemene voorwaarden wordt hierbij tegengesproken.

1.3. "x-center" zijn toepassingen en installaties, die eindklanten de mogelijkheid bieden, informatie, gegevens en instellingen voor cv-installaties, ventilatie-installaties en eventueel andere in het netwerk opgenomen apparaten en componenten in een eigen klantaccount op te slaan en te beheren en deze via het internet te sturen. Met de x-center toepassingen kan de handelspartner voor de eindklant bepaalde diensten, zoals de inbedrijfstelling, afstandsonderhoud en update-service, voor de apparaten van de klanten uitvoeren. Meer informatie vindt u in de productiedocumentatie die kan worden gedownload via de handelspartnersectie van onze homepage.

2. Onderwerp van de overeenkomst, beschikbaarheid en gebruiksvoorwaarden

2.1. Onderwerp van deze voorwaarden is het gebruik van de x-center applicaties door u en het uitvoeren van bepaalde x-center dienstverlening en services voor de eindklant.

2.2. Wij stellen u bepaalde x-center applicaties en services kosteloos ter beschikking. Wij streven ernaar, deze diensten zo snel mogelijk en professioneel te leveren. Een aanspraak op een bruikbaarheid van dergelijke dienstverlening zonder onderbreking, bijvoorbeeld door systeemstoringen, benodigd onderhoud of updates van de systemen, bestaat niet.

2.3. U moet voor het gebruik van x-center applicaties aan de volgende voorwaarden voldoen:

Gereedhouden van een werkende internet-toegang.

Registratie op de Kermi website onder www.kermi.com als "Handelspartner".

 Invoer van de product-ID van het x-center van de betreffende eindklant.

3. Registratie en einde overeenkomst

3.1. Voor gebruik van x-center als handelspartner geldt als voorwaarde, dat u zich op de Kermi website (www.kermi.com) online als "Handelspartner" registreert. Daar krijgt u uw Kermi handelspartner ID. Wij bevestigen deze registratie online en met een aparte e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.

3.2. Pas met toegang van de e-mail conform art. 3.1 komt de gebruiksovereenkomst voor x-center tot stand. U heeft dan het recht, onze kosteloze x-center applicaties voor handelspartners te gebruiken.

4. Diensten van Kermi

Wij maken voor u, conform onze technische en bedrijfsmatige mogelijkheden, de online-toegang mogelijk en het afstandsonderhoud van de x-center apparaten en componenten van de eindklanten, die u daarvoor opdracht hebben gegeven en leveren aanvullende diensten. Daartoe behoren met name:

4.1. De aansturing van de aangesloten x-center compatibel componenten (warmtepomp, radiatorthermostaat, kamerthermostaat, raamcontacten e.v.m.) vindt plaats via de eindapparaten (PC, smartphone, tablet) van de eindklant via het Kermi x-center online-portaal. De details van de besturingsmogelijkheden vindt u in de x-center online-portaal-account.

4.2. Voor zover u heeft gekozen voor push-meldingen op de met het x-center verbonden eindapparaat (PC, smartphone, tablet), sturen wij u meldingen, indien gewenst ook aan het door u bij de registratie opgegeven mailadres. Wij sturen u meldingen bij storingen of noodzakelijk onderhoud voor het x-center systeem van uw klant, voor zover deze daarmee heeft ingestemd.

4.3. Kermi stelt aan de handelspartner voor het gebruik van de x-center applicaties een bijbehorende x-center browser-based app ter beschikking. Minimale eisen voor de browser MS Internet Explorer vanaf versie Firefox vanaf versie Safari vanaf versie Google Chrome vanaf versie MS Edge vanaf versie

4.4. Kermi stelt aan de handelspartner support ter beschikking in verschillende vormen. Deze omvat:

4.4.1. De beschikbaarstelling van support via FAQ, handleidingen en technische specificatiebladen op de betreffende websites van Kermi (www.kermi.com).

4.4.2. Kermi biedt via een support-telefoonnummer antwoorden aan op algemene vragen over de installatie en het gebruik van x-center. Deze hotline is beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 07:30 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 7:30 uur tot 15:00 uur.

4.4.3. Kermi biedt bovendien opleidingen over de afzonderlijke producten aan. Deze vinden regelmatig op de Kermi Campus plaats. Aanmelden is mogelijk via uw buitendienstvertegenwoordiger.

5. Verplichtingen van de handelspartner

5.1. U moet uw persoonlijke toegangsgegevens en de toegangsgegevens van uw klanten voor het x-center online-portaal (wachtwoorden/product-ID) strikt vertrouwelijk behandelen en mag deze niet aan derden doorgeven, behalve wanneer de derde op basis van een contractuele overeenkomst het recht heeft, diensten voor eindklanten via x-center of compatibel componenten te leveren en online of in tekstvorm met deze gebruiksvoorwaarden heeft ingestemd.

5.2. Uw registratie en deze gebruiksovereenkomst zijn niet overdraagbaar. U mag de dienstverlening uit deze overeenkomst alleen voor eigen bedrijfsmatige doeleinden gebruiken. Voor zover er aanwijzingen bestaan, dat derden uw x-center account onrechtmatig gebruiken of uw persoonlijke gegevens zoals bijv. adres of telefoonnummer voor meldingen resp. het e-mailadres veranderen, bent u verplicht, uw toegangsgegevens direct en naar waarheid aan te passen en ons daarover te informeren.

5.3. In geval van opdracht tot afstandsonderhoud e.d. via Kermi x-center verplicht de handelspartner zich ten gunste van de betreffende eindklant (§ 328 BGB), met alle persoonlijke gegevens van de eindklant, die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vallen conform de voorschriften van de AVG om te gaan, d.w.z. deze niet aan derden ter beschikking te stellen en te waarborgen, dat de gegevens van persoonlijke aard niet voor doeleinden worden opgeslagen, die buiten de eigenlijke bewerking van de aan de handelspartner toegekende opdracht liggen. Deze gegevens mogen door de handelspartner alleen voor het eigenlijke doel van de opdracht worden gebruikt. Voor zover nodig, zullen de handelspartner en de eindklant een overeenkomst verwerking ordergegevens conform de AVG afsluiten.

5.4. Ook gegevens, die geen persoonlijke gegevens in de zin van de AVG zijn (bijv. gebruikersnaam en wachtwoordcombinaties voor bijv. de toegang tot afstandsonderhoud; opbouw en type van de beveiligingssystemen van het datanetwerk enz.), worden door de handelspartner met dezelfde zorgvuldigheid behandeld en niet aan derden ter beschikking gesteld. Dit omvat met name de gegevens die voor het besturen resp. de afstandsbediening van de installaties nodig zijn.

5.5. De handelspartner is verplicht, de gegevens van de eindklant en opdrachtgever, en voor zover deze niet aan de AVG en TMG onderhavig zijn, uitsluitend voor doeleinden van bewerking van de opdracht te verzamelen, op te slaan en te verwerken en in zoverre alle geldende wetgeving aan te houden. Bij beëindiging van de opdracht moeten alle gegevens van de eindklant, die de handelspartner beschikbaar heeft, onherroepelijk worden gewist en moet dit in tekstvorm worden bevestigd.

6. Gebruiksrechten

6.1. U ontvangt voor de looptijd van de overeenkomst een eenvoudig, niet overdraagbaar gebruiksrecht van de diensten, inhoud en software van Kermi uitsluitend voor eigen gebruik en met als doelstelling het voldoen aan de overeenkomst met uw Kermi eindklant.

6.2. Voor zover Kermi u software beschikbaar heeft gesteld, mag u deze alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor doelstellingen binnen deze overeenkomst gebruiken. Het is verboden, deze software te kopiëren, te bewerken, over te dragen, te veranderen of de decompileren. §§ 69 d en e UrhG (auteurswet) worden niet beïnvloed.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Kermi is bij opzet en grove nalatigheid onbeperkt aansprakelijk.

7.2. Verder is Kermi voor de licht nalatige overtreding van wezenlijke contractverplichtingen aansprakelijk (kardinale verplichtingen). Wezenlijke contractverplichtingen zijn die, waarvan het overtreden het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, die moeten worden vervult om correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk te maken en op de naleving waarvan de klant vertrouwt. In dit geval is Kermi echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, contracttypische schade.

7.3. Voor zover de aansprakelijkheid van Kermi is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

7.4. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij letsel van leven, lichaam en gezondheid in situaties van overname van een garantie voor de kwaliteit van een dienst en voor bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidswetgeving wordt niet beïnvloed.

8. Blokkeren van toegang en beëindigen overeenkomst

8.1. Wij kunnen uw toegang tot het x-center online-portaal permanent of tijdelijke blokkeren, wanneer concrete aanwijzingen bestaan, dat u de geldende wetgeving en/of deze gebruiksvoorwaarden in aanmerkelijke omvang heeft overtreden. Bij de beslissing omtrent een blokkering houden wij rekening met uw legitiem belang en kondigen de blokkering minimaal 5 werkdagen tevoren via e-mail aan.

8.2. U heeft het recht, het gebruik van x-center te alleen tijd via een verklaring in tekstvorm aan het eind van de maand te beëindigen.

8.3. De opzegging van kosteloze diensten is afhankelijk van de overeengekomen opzegtermijnen en moet schriftelijk of per e-mail aan het e-mailadres info@kermi.de worden ingediend. Kermi heeft het recht, deze overeenkomst met een termijn van 8 weken voor het einde van de maand ordentelijk per e-mail of schriftelijk op te zeggen.

8.4. Indien wij niet ook na beëindiging van de overeenkomst op basis van wettelijke bepalingen tot verdere opslag van de in uw x-center account aanwezige gegevens, bijv. verbruiksgegevens van uw cv-installatie, verplicht zijn, zullen wij deze na afloop van een termijn van 2 maanden na beëindiging van de overeenkomst wissen. De toepasselijke bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens worden niet beïnvloed.

8.5. Elke partij behoudt het recht, deze overeenkomst om belangrijke redenen te beëindigen.

9. Verandering van diensten

9.1. Kermi behoudt zich het recht voor, rekening houden met het legitiem belang van de handelspartner, eventueel via x-center kosteloos beschikbaar gestelde diensten te leveren, te veranderen, voor tot nu toe kosteloze diensten een vergoeding te heffen of nieuwe kosteloze of betaalde diensten toe te voegen.

9.2. Wij informeren u over voorgenomen veranderingen in de zin van art. 11.1 in tekstvorm, minimaal 1 maand voor het in werking treden van de veranderingen. U kunt tegen de veranderingen binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van de mededeling bezwaar maken. Anders gelden de veranderingen als overeengekomen. In geval van bezwaar eindigt de overeenkomst bij het in werking treden van de betreffende veranderingen.

10. Bijzonderheden

10.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht onder uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag.

10.2. Naast de wettelijke regelgeving is de rechtbank voor alle geschillen voortkomend uit of in relatie tot deze gebruiksvoorwaarden München.

10.3. Kermi heeft het recht, voor het uitvoeren van deze overeenkomst passend gekwalificeerde onderaannemers te gebruiken.

10.4. Wanneer afzonderlijke bepalingen uit deze overeenkomst niet-effectief zijn, beïnvloedt dit de geldigheid van de overige bepalingen in principe niet. De contractpartijen zullen zich inspannen, in plaats van de niet-effectieve bepaling een andere te vinden, die zowel juridisch als economisch het doel van de overeenkomst het meest benadert.

10.5. Exploitant van het x-center online-portaal is Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling. Meer informatie voor het opnemen van contact vindt u in onze colofon www.kermi.com/impressum.

[Stand AVG: 01 juli 2016]

Gebruiksvoorwaarden x-center voor eindklanten

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna "ALV") regelen het bedrijf en het gebruik van x-center applicaties. Dit zijn de energie- en comfortmanager x-center base, de x-change warmtesystemen en de x-well ventilatieapparaten (hierna "x-center") van Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling, rechtbank Deggendorf, HRB 0127 (hierna "Kermi" of "wij") door de klant (hierna "klant" of "u").

1. Geldigheidsgebied en begripsbepalingen

1.1. Voor het gebruik van x-center door de klant gelden uitsluitende de hierna volgende ALV.

1.2. "Verbruikers" in de zin van deze ALV zijn natuurlijke personen, bij wie het doel van het gebruik van x-center niet aan een bedrijfsmatige, zelfstandige of freelance taak kan worden toegekend. "Ondernemer" in de zin van deze ALV zijn natuurlijke personen, wettelijke verantwoordelijke partnerschappen of juridische personen, die x-center voor bedrijfsmatige, zelfstandige of freelance doeleinden gebruiken (§ 14 BGB).

1.3. "x-center" zijn toepassingen en installaties, die u de mogelijkheid bieden, informatie, gegevens en instellingen voor uw cv-installatie, ventilatie-installatie en eventueel andere in het netwerk opgenomen apparaten en installaties in een eigen klantaccount op te slaan en te beheren en deze via het internet te sturen en bepaalde diensten, zoals de inbedrijfstelling, afstandsonderhoud en update-service van dergelijke apparaten uit te voeren. Meer informatie vindt u in de productiedocumentatie die kan worden gedownload via onze homepage.

2. Onderwerp van de overeenkomst, beschikbaarheid en gebruiksvoorwaarden

2.1. Onderwerp van deze voorwaarden is het gebruik van de x-center applicaties door u en het uitvoeren van bepaalde x-center dienstverlening en services.

2.2. Wij stellen u bepaalde x-center applicaties en services kosteloos ter beschikking. Wij streven ernaar, deze diensten zo snel mogelijk en professioneel te leveren. Een aanspraak op een bruikbaarheid van dergelijke dienstverlening zonder onderbreking, bijvoorbeeld door systeemstoringen, benodigd onderhoud of updates van de systemen, bestaat niet.

2.3. U moet voor het gebruik van x-center aan de volgende voorwaarden voldoen:

Gereed houden van de geïnstalleerde x-center componenten met internettoegang

Registratie bij het x-center online-portaal voor de looptijd van de overeenkomst.

Afgeronde installatie van alle compatibel componenten (bijv. x-change warmtepomp, x-well ventilatieapparaat, radiator enz.) en de verbinding daarvan met de energie- en comfortmanager x-center base.

Besturingseindapparaat, d.w.z. PC, tablet of smartphone met internet-browser en internettoegang.

3. Registratie en einde overeenkomst

3.1. Voor het gebruik van x-center geldt als voorwaarde, dat u zich op het x-center online-portaal resp. de x-center app via het opgeven van bepaalde persoonlijke gegevens online registreert, daar uw x-center product-ID van uw Kermi x-center product invoert en dit aan Kermi verzendt. Wij bevestigen deze registratie online en met een aparte e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres.

3.2. Met toegang van de e-mail conform art. 3.1 komt de gebruiksovereenkomst voor x-center tot stand. U heeft dan het recht, onze kosteloze x-center applicaties te gebruiken.

4. Diensten van Kermi

Wij maken voor u, conform onze technische en bedrijfsmatige mogelijkheden, de online-toegang mogelijk en de besturing en het gebruik van uw x-center apparaten en componenten en leveren aanvullende diensten. Daartoe behoren met name:

4.1. De aansturing van uw aangesloten x-center compatibel componenten (warmtepomp, radiatorthermostaat, kamerthermostaat, raamcontacten e.v.m.) vindt plaats met uw eigen eindapparaten (PC, smartphone, tablet) via het Kermi x-center online-portaal. De details van de besturingsmogelijkheden vindt u in uw x-center online-portaal-account.

4.2. Voor zover u heeft gekozen voor push-meldingen op het met het x-center verbonden eindapparaat (PC, smartphone, tablet), sturen wij u meldingen, indien gewenst ook aan het door u bij de registratie opgegeven mailadres. Wij sturen u meldingen bij storingen of noodzakelijk onderhoud voor uw x-center systeem.

4.3. Kermi stelt aan de handelspartner voor het gebruik van de x-center applicaties een bijbehorende x-center browser-based app ter beschikking.

Minimale voorwaarden aan de browser
MS Internet explorer vanaf versie
Firefox vanaf versie
Safari vanaf versie
Google Chrome vanaf versie
MS Edge vanaf versie

4.4. Kermi stelt aan de klanten support ter beschikking in verschillende vormen. Deze omvat:

4.4.1. De beschikbaarstelling van support via FAQ, handleidingen en technische specificatiebladen op de betreffende websites van Kermi (www.kermi.com)

4.4.2. Kermi biedt via een support-telefoonnummer antwoorden aan op algemene vragen over de installatie en het gebruik van x-center base. Deze hotline is beschikbaar van maandag tot en met donderdag van 07:30 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 7:30 uur tot 15:00 uur.

5. Verplichtingen van de klant

5.1. U moet uw persoonlijke toegangsgegevens voor het x-center online-portaal (wachtwoorden/product-ID) strikt vertrouwelijk behandelen en mag deze niet aan derden doorgeven, behalve wanneer de derde op basis van een contractuele overeenkomst het recht heeft, diensten voor uw x-center compatibel componenten te leveren en online of in tekstvorm met deze gebruiksvoorwaarden heeft ingestemd.

5.2. Uw registratie en deze gebruiksovereenkomst zijn niet overdraagbaar. U mag de dienstverlening uit deze overeenkomst alleen voor eigen doeleinden gebruiken. Voor zover er aanwijzingen bestaan, dat derden uw x-center account onrechtmatig gebruiken of uw persoonlijke gegevens zoals bijv. adres of telefoonnummer voor meldingen resp. het e-mailadres veranderen, bent u verplicht, uw toegangsgegevens direct en naar waarheid aan te passen en ons daarover te informeren.

6. Gebruiksrechten

6.1. U ontvangt voor de looptijd van de overeenkomst een eenvoudig, niet overdraagbaar gebruiksrecht van de diensten, inhoud en software van Kermi uitsluitend voor eigen gebruik.

6.2. Voor zover Kermi u software beschikbaar heeft gesteld, mag u deze alleen in ongewijzigde vorm en alleen voor doelstellingen binnen deze overeenkomst gebruiken. Het is verboden, deze software te kopiëren, te bewerken, over te dragen, te veranderen of de decompileren. §§ 69 d en e UrhG (auteurswet) worden niet beïnvloed.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Kermi is bij opzet en grove nalatigheid onbeperkt aansprakelijk.

7.2. Verder is Kermi voor de licht nalatige overtreding van wezenlijke contractverplichtingen aansprakelijk (kardinale verplichtingen). Wezenlijke contractverplichtingen zijn die, waarvan het overtreden het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, die moeten worden vervult om correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk te maken en op de naleving waarvan de klant vertrouwt. In dit geval is Kermi echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare, contracttypische schade.

7.3. Voor zover de aansprakelijkheid van Kermi is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

7.4. Deze aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij letsel van leven, lichaam en gezondheid in situaties van overname van een garantie voor de kwaliteit van een dienst en voor bedrieglijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid conform de productaansprakelijkheidswetgeving wordt niet beïnvloed.

8. Herroepingsformulier

Voor het geval van herroeping van een dienst verzoeken wij u om retourzending van het ingevulde herroepingsformulier. Het formulier kunt u hier downloaden.

9. Blokkeren van toegang en beëindigen overeenkomst

9.1. Wij kunnen uw toegang tot het x-center online-portaal permanent of tijdelijke blokkeren, wanneer concrete aanwijzingen bestaan, dat u de geldende wetgeving en/of deze gebruiksvoorwaarden in aanmerkelijke omvang heeft overtreden. Bij de beslissing omtrent een blokkering houden wij rekening met uw legitiem belang en kondigen de blokkering minimaal 5 werkdagen tevoren via e-mail aan.

9.2. U heeft het recht, het gebruik van x-center te alleen tijd via een verklaring in tekstvorm aan het eind van de maand te beëindigen.

9.3. De opzegging van kosteloze diensten is afhankelijk van de overeengekomen opzegtermijnen en moet schriftelijk of per e-mail aan het e-mailadres info@kermi.de worden ingediend. Kermi heeft het recht, deze overeenkomst met een termijn van 8 weken voor het einde van de maand ordentelijk per e-mail of schriftelijk op te zeggen.

9.4. Indien wij niet ook na beëindiging van de overeenkomst op basis van wettelijke bepalingen tot verdere opslag van de in uw x-center account aanwezige gegevens, bijv. verbruiksgegevens van uw cv-installatie, verplicht zijn, zullen wij deze na afloop van een termijn van 2 maanden na beëindiging van de overeenkomst wissen. De toepasselijke bepalingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens worden niet beïnvloed.

9.5. Elke partij behoudt het recht, deze overeenkomst om belangrijke redenen te beëindigen.

10. Privacy

10.1. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens conform alle geldende wetgeving en onze privacyverklaring (www.kermi.com/unternehmen/datenschutz)

10.2 Met de invoer van de bijbehorende product-ID en het activeren van x-center geeft u toestemming, in het kader van een speciale en te allen tijde voor de toekomst geldende herroepingsverklaring, voor het overdragen van x-center gebruikers- en apparaatgegevens aan Kermi voor gebruik in uw x-center account, voor diagnose- en (afstands-)onderhoudsdoeleinden en voor het leveren van aanvullende diensten door Kermi conform art. 4 van deze overeenkomst.

11. Verandering van diensten

11.1. Kermi behoudt zich het recht voor, rekening houden met het legitiem belang van klanten, eventueel via x-center kosteloos beschikbaar gestelde diensten te leveren, te veranderen, voor tot nu toe kosteloze diensten een vergoeding te heffen of nieuwe kosteloze of betaalde diensten toe te voegen.

11.2. Wij informeren u over voorgenomen veranderingen in de zin van art. 11.1 in tekstvorm, minimaal 1 maand voor het in werking treden van de veranderingen. U kunt tegen de veranderingen binnen een termijn van 1 maand na ontvangst van de mededeling bezwaar maken. Anders gelden de veranderingen als overeengekomen. In geval van bezwaar eindigt de overeenkomst bij het in werking treden van de betreffende veranderingen.

12. Bijzonderheden

12.1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Duitse recht onder uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. Voor handelspartners is de de bevoegde rechtbank uitsluitend München I.

12.2. Kermi heeft het recht, voor het uitvoeren van deze overeenkomst passend gekwalificeerde onderaannemers te gebruiken.

12.3. Wanneer afzonderlijke bepalingen uit deze overeenkomst niet-effectief zijn, beïnvloedt dit de geldigheid van de overige bepalingen in principe niet. De contractpartijen zullen zich inspannen, in plaats van de niet-effectieve bepaling een andere te vinden, die zowel juridisch als economisch het doel van de overeenkomst het meest benadert.

12.4. Exploitant van het x-center online-portaal is Kermi GmbH, Pankofen Bahnhof 1, 94447 Plattling. Meer informatie voor het opnemen van contact vindt u in onze colofon [www.kermi.com/impressum]

[stand ALV: 01: juli 2016]