CE ekspluatācijas īpašību deklarācija sildelementiem

CE Ekspluatācijas īpašību deklarācija Sildelementi

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas saskaņā ar būvizstrādājumu regulu (BauPVo)

Līdz ar BauVPO stāšanos spēkā mainās CE zīmes nozīme. Turpmāk ražotājs ar to dokumentāri apliecina, ka viņš uzņemas atbildību par būvizstrādājuma atbilstību parametriem, kas norādīti ekspluatācijas īpašību deklarācijā, un visu attiecīgo Eiropas tiesisko aktu ievērošanu.
Visiem būvizstrādājumiem, kuriem ražotājs ir sagatavojis ekspluatācijas īpašību deklarāciju, jābūt marķētiem ar CE zīmi. Ja vien iespējams, CE zīmei jābūt attēlotai uz paša būvizstrādājuma, etiķetes vai iepakojuma.